Source: https://www.vlaanderen.be/taaladvies/afkortingenlijst#vmlbjd-26 (retrieved 2022-08-04)

Afkortingenlijst

In deze lijst vindt u de afkortingen en letterwoorden die bij de Vlaamse overheid gangbaar zijn en in de ruimere context van de Vlaamse overheid voorkomen. Afkortingen en letterwoorden kunnen in een tekst tot onduidelijkheid leiden als de auteur het begrip of de benaming niet voluit geeft.

AAD (historisch) afdeling of administratie Algemene Administratieve Diensten (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AAF ARK-Angels Fund
AAG adjunct-administrateur-generaal
AAL ambient assisted living
AAP assisterend academisch personeel
AAPD Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
AAVR algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering
AAVR Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering
AAVREU Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie
AB Ancienne Belgique
AB asfaltbeton
aba academische bacheloropleiding
ABA (historisch) administratie Binnenlandse Aangelegenheden (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
ABAFIM (historisch) administratie Accounting, Budgettering en Financieel Management (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
ABB administratie Buitenlands Beleid (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
ABB Agentschap Binnenlands Bestuur
ABC activity based costing
ABC agrobusinesscomplex
ABC Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen
ABC algemene handleiding werken, bouwtechnisch bestek en concept- en ontwerponderrichtingen
ABCD ADEPS, Bloso, COIB en Deutsche Gemeinschaft
ABC-kanaal Antwerpen-Brussel-Charleroi-kanaal
ABI afdeling Bouwinspectie (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
ABKL (historisch) administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
abo alternerende beroepsopleiding
ABO (historisch) administratie Basisonderwijs (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
ABOS (historisch) Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (nieuwe naam = Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, DGOS)
ABS Algemeen Boerensyndicaat
ABTO Association of Belgian Tour Operators
ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond
AC activiteitencoöperatie
ACCE ambtelijk coördinatieplatform cultuureducatie
ACEA European Automobile Manufacturers’ Association
ACEBE Antwerps Centrum voor Beroepsopleiding en Beroepsvervolmaking
ACFF Association des Clubs Francophones de Football
ACI Airports Council International
ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ook Associazioni Cristiane Lavoratori Internazionali)
ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
ACM access control management
ACOD Algemene Centrale der Openbare Diensten
ACS Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan
ACTA Antwerps Centrum Toegepaste Automatiseringstechniek
ACV Algemeen Christelijk Vakverbond
ACW Algemeen Christelijk Werknemersverbond
ADAM Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen
ADAMS Anti-Doping Administration & Management System
ADAPT Aanpassing van de werknemers aan de gewijzigde omstandigheden in het bedrijfsleven
ADAS Advanced Driver Assistance System
ADEPS Administration de l’Education Physique et des Sports
ADHD attention deficit hyperactivity disorder
ADIOV Automatisch Documentatie- en Informatiesysteem voor het Onderwijs in Vlaanderen
ADIV Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid
ADJ Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
adl activiteiten van het dagelijks leven
ADLO afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (van het Departement Landbouw en Visserij)
ADNR Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin
ADOPA Administratieve Opvolgingscommissie Afvalwater
ADR Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route
ADRASS Association pour le Développement de la Recherche Appliquée en Sciences Sociales
ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
AD TWW Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
adv arbeidsduurvermindering / arbeidsduurverkorting
ADVN Archief- en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme
AE (historisch) Agentschap Economie (nieuwe naam = Agentschap Ondernemen, AO)
aed automatische externe defibrillator
AEEA afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
AES (historisch) Algemeen Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat
AFID Alternative Fuels Infrastructure Directive
AFM (historisch) Agentschap voor Facilitair Management (nieuwe naam = agentschap Facilitair Bedrijf)
AFM autofinancieringsmarge
AG administrateur-generaal
AG autonoom gemeentebedrijf (ook AGB)
Agalev (historisch) Anders Gaan Leven (nieuwe naam = Groen)
AGB autonoom gemeentebedrijf (ook AG)
AGD Arbeidsgeneeskundige Dienst
AGI Agentschap Gesubsidieerde Infrastructuur
AgII Agentschap Integratie en Inburgering
AGION Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
AGIV (historisch) Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
AGM alternatieve gerechtelijke maatregel
AGNAS afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur
AgO Agentschap Overheidspersoneel
AGODI Agentschap voor Onderwijsdiensten
AG VESPA autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen
AGVV algemene groepsvrijstellingsverordening
AHOVOKS Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
AHOVOS (historisch) Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (nieuwe naam = Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, AHOVOKS)
AHOWO (historisch) administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AI artificiële intelligentie
AIAS Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies
AIBOGO autonoom internaat voor buitengewoon onderwijs van het GO!
AIC arrondissementele inspectiecel
AID automatische incidentdetectie
aids acquired immune deficiency syndrome
AIF Associazioni Internazionali Federate
AIHRC Afghanistan Independent Human Rights Commission
aio (historisch) assistent in opleiding (in Nederland)
AIP Aeronautical Information Publication
AIPCR Association Internationale Permanente des Congrès de la Route
AIS automatic identification system
AIV agentschap Informatie Vlaanderen
AIVA automatisch versturen van inschrijvingsattesten
AK amateurkunsten
AKB Algemene Kinesitherapeutenvereniging van België
AKB amateuristische kunstbeoefening
AKBW Algemene Kinderbijslagwet
AKL (historisch) administratie Kwaliteit Landbouwproductie
AKO afvalstoffencode
AKO Aktiegroep Kritisch Onderwijs
AKOV Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
AKRED (historisch) Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen
AKV (historisch) administratie Kanselarij en Voorlichting (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AK-VSZ Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid
ALB (historisch) administratie Landbouwbeleid
ALDI algemeen directeur
ALESH Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting
Alfa-ET alfabetisering in de eigen taal
ALP (historisch) administratie Landbouwproductiebeheer
ALS Actief Linkse Studenten
ALS amyotrofische laterale sclerose
ALT (historisch) administratie Land- en Tuinbouw (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
ALV Agentschap voor Landbouw en Visserij (historisch)
AM amplitudemodulatie
AMA arbeidsmatige activiteit
ama alleenstaande minderjarige asielzoeker
AMB arbeidsmarktbeheer
AMD aansluiting en maatschappelijke differentiatie
AMIF Asylum, Migration and Integration Fund
AMINABEL (historisch) afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AMINAL administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AMIS Algemene Milieu-impactstudie Sigmaplan
AMNE afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
Ampere Analyse van de Middelen voor Productie van Elektriciteit en de Reëvaluatie van de Energievectoren
AMR automatic meter reading
AMS afdeling Monitoring en Studie (van het Departement Landbouw en Visserij)
AMS ambitieuze modal split
Amsab-ISG Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging – Instituut voor Sociale Geschiedenis
AMV (historisch) afdeling Milieuvergunningen (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AMVB Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel
AMVC Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
AMVD administratief, meesters-, vak- en dienstpersoneel
ANB Agentschap voor Natuur en Bos
ANDPV ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer
ANFREL Asian Network for Free Elections
ANG Algemene Nationale Gegevensbank
ANNET Antwerps Netwerk Natuur- en Milieueducatie
ANPR Automatic Number Plate Recognition
ANRE (historisch) afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
Anses Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
ANV Algemeen Nederlands Verbond
ANZ Algemeen Nederlands Zangverbond
AO Agentschap Ondernemen
AOB autonoom overheidsbedrijf
AOC Agentschap voor Onderwijscommunicatie
AOD Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan
AOE agentschap Onroerend Erfgoed
AOGGI (historisch) administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AON alternatievenonderzoeksnota
AOSB afdeling Organisatie en Strategisch Beleid (van het Departement Landbouw en Visserij)
AOSO (historisch) administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AOSO-EM (historisch) administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten, afdeling Elektriciteit en Mechanica (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AP aanwendingspercentage
APA algemeen plan van aanleg
APB aanvullende personenbelasting
APB Algemene Pharmaceutische Bond
APB autonoom provinciebedrijf
APGA Antwerps Platform voor Generatiearmen
API aanspreekpunt integriteit
API application programming interface
APHEA Air Pollution and Health: an European Approach
APKB Algemene Principes Koninklijk Besluit (van 26 september 1994)
APR Algemene Praktische Rechtsverzameling
APS (historisch) administratie Planning en Statistiek (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
APWB (historisch) administratie voor de Programmatie van het Wetenschapsbeleid (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
APZI Association Port of Zeebrugge Interests
ARAB Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
ARCH Alternatives for Short Air Connections through Organisational Measures
AREI Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
ARGC Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit
ARGO (historisch) Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (nieuwe naam = Gemeenschapsonderwijs)
ARGUS Achieving Respect for Grades by Using Ordinal Scales
ARI arbeidsmarktrijpheidsinterview (van de VDAB)
ARIEC Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum
ARK activering van risicokapitaal
ARKIV risicokapitaalverschaffer overeenkomstig het decreet betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (zie ARK)
AROHM (historisch) administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
ARP afdeling Ruimtelijke Planning
art. artikel
ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems
AS Algemeen Secretariaat (van het Vlaams Parlement)
asbo aanvullend secundair beroepsonderwijs
ASBS aanvullende secundaire beroepsschool
ASCW (agentschap) Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
ASGB Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België
ASI Administratieve Stuurgroep Informatica
ASL Arbeitsgemeinschaft für Suchtvorbeugung und Lebensbewältigung
ASL attitudeschaal sociale limieten
aso (a.s.o.) algemeen secundair onderwijs
ASO (historisch) administratie Secundair Onderwijs (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
ASOR (historisch) Administratie voor Sport en Openluchtrecreatie
ASP application service provider
ASPHA Advies Suïcidepreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners
ASPIRE Activity, Sport and Play for the Inclusion of Refugees in Europe
ASPV algemene, sociale en persoonlijkheidsvorming
ASS autismespectrumstoornis
ASTER Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit
ASTRID All-round Semi-cellular Trunking Radiocommunication Network with Integrated Dispatchings
asv algemene en sociale vorming
atb arbeidstrajectbegeleiding
atb automatische treinbeïnvloeding
ATO Adviesbureau Toegankelijke Omgeving
ATO Algemene Technische Ondersteuning
ATOL Studie- en Documentatiecentrum voor Aangepaste Technologie en Projectbeheer in Ontwikkelingslanden
ATP administratief en technisch personeel
av algemene vergadering
AV algemeen vak
AVA Algemeen Verslag over de Armoede
AVBB Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België
AVERE European Association for Electromobility
AVERPA Afvalverwerking Provincie Antwerpen
AVFI Autonome Vlaamse Fiscale Inning
AVG algemene verordening gegevensbescherming ( = General Data Protection Regulation, GDPR)
AVI adviesverlenende instantie
AViQ Agence wallonne pour une vie de qualité
avm audiovisuele materialen
AVMD audiovisuele mediadiensten
AVP Afrikaanse varkenspest
avp afwezigheid voor verminderde prestaties
AVS Audio Video Studio (Oost-Vlaamse Televisie)
AVSB Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
AVVG Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op de Vlaamse Gewestwegen
AWA aanvullende aanmoedigingspremie arbeidsherverdeling
AWEPA European Parliamentarians for Africa
AWEX Agence Wallonne à l’Exportation
AWH algemene weddeschaalherziening
AWI aanwervingsincentive
AWI (historisch) administratie Wetenschap en Innovatie (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AWP algemeen waterzuiveringsprogramma
AWS Ambtelijke Werkgroep Spoorvervoer
AWV (historisch) administratie Wegen en Verkeer (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AWV Agentschap Wegen en Verkeer
AWV agentschap Wonen-Vlaanderen
AWW Algemeen Welzijnswerk
AWW Antwerpse Waterwerken
AWZ (historisch) administratie Waterwegen en Zeewezen (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
az algemeen ziekenhuis
AZF (historisch) departement Algemene Zaken en Financiën (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
AZG agentschap Zorg en Gezondheid
AZG Artsen Zonder Grenzen
ba bacheloropleiding
BaaS Blockchain as a Service
BAD Belangenvereniging Antwerpse Druggebruikers
BAFO best and final offer
BAM Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
BAM Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst
bama bachelor-master
BAMST Belgian Association of Meat Science and Technology
BAN boodschap van algemeen nut
BAN Business Angels Netwerk
banaba bachelor-na-bacheloropleiding
banama bachelor-na-masteropleiding
bao basisonderwijs
BAP bijzonder academisch personeel
BAR Brexit Adjustment Reserve
BAS bedrijfsadviessysteem
BATC Belgian Airport Terminal Company
BATNEEC best available technology not entailing excessive cost
BAU business as usual
bav bijzondere algemene vergadering
bav buitengewone algemene vergadering
BAVP Collectieve Beheersvennootschap van de Producenten van Audiovisuele Werken
BB Beroepswerking van Boerenbond
BBB Beter Bestuurlijk Beleid
BBC beleids- en beheerscyclus
BBC Bijzondere Bijstandscommissie
BBI Belgische biotische index
BBI Bijzondere Belastinginspectie
BBL Bond Beter Leefmilieu
BBM Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten
bbp bruto binnenlands product
bbpr bruto binnenlands product per regio
BBPR Beginselen van Belgisch privaatrecht (van de uitgeverij Kluwer)
BBT beleids- en begrotingstoelichting
BBT beste beschikbare techniek
BBT bijzondere beroepstitel
BBTK Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden
BBV Bijzondere Broedvogels Vlaanderen
BBVO Belgische Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen
BBVT Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
BCF Belgian Coffee Federation
BCH Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie
BCM bedrijfscontinuïteitsmanagement
BCSD bijzonder comité voor de sociale dienst
BCZ Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie
BD (historisch) bestendige deputatie (nieuwe naam = deputatie)
BDBH Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
BDI buitenlandse directe investeringen
BDJ Burgerdienst voor de Jeugd
BDMV Belgisch Direct Marketing Verbond
BDO Build Design Operate
BDOC beleidsdomeinoverlegcomité
BEA (historisch) Budget voor Economisch Advies (nieuwe naam = kmo-portefeuille)
BECIB Belgian Convention and Incentive Bureau
BEFEZO Belgische Federatie voor Zorgkundigen
BEKINA Werkgroep voor Ouders en Opvoeders van Hoogbegaafde Kinderen en Adolescenten
Belbior Vlaamse Beroepsvereniging van Biologische Boeren
BELGAQUA Belgische Federatie voor de Watersector
BelPV Sectorvereniging voor Fotovoltaïsche Zonne-energie
BEL-schaal basiseerstelijnsschaal
BELSPO Belgian Federal Science Policy Office
BEN bijna-energieneutraal
BENEGO Belgisch-Nederlands Grensoverleg
Benelux België, Nederland, Luxemburg
BERD Business Expenditure on Research and Development
BerTA Berekening - Toelage - Advies (van de KU Leuven en de afdeling Studietoelagen van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
BeSaCC Belgian Safety Criteria for Contractors
BEU Benelux Economische Unie
BEUC Bureau Européen des Unions de Consommateurs
BEWAER bekend waardevol archeologisch erfgoed
Bf bandingfactor
BFA Belgian Feed Association
BFEC Belgium Flanders Exchange Center
BFF bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
BFMW Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn
BFNO Beroepsfederatie van Natuursportondernemingen
BFT budgettair fulltime-equivalent
BFW Bijzondere Financieringswet
BG buitengebied
BGA beschermde geografische aanduiding
BGDA (historisch) Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (nieuwe naam = Actiris)
BGF Belgian Growth Fund
BGHM Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
BGJG (historisch) Bond van Grote en Jonge Gezinnen (nieuwe naam = Gezinsbond)
BGO beleidsmatig gewenste ontwikkeling
BGP bruto geografisch product
BGTS Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking
bgv beroepsgerichte vorming
BHAK Brusselse Huisartsenkring
BHG (het) Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
BHV Brussel-Halle-Vilvoorde
BI businessintelligence
BIA bedrijfsimpactanalyse
BIAC Brussels International Airport Company
BIBOR Brussels Interbank Offered Rate
BIE Bureau International des Expositions
BIKIT Babbage Institute for Knowledge and Information Technology
BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer
BIN (historisch) Belgisch Instituut voor Normalisatie (nieuwe naam = Bureau voor Normalisatie, NBN)
BINC Begeleiding in Cijfers
BIO beroepsinlevingsovereenkomst
BIO Biotechnology Industry Organization
BIOS basic input/output system
BIOS Bibliotheek Informatie- en Opvolgingssysteem
BIP Beleids- en Informatiepunt (van de administratie Cultuur)
BIP budgettair implementatieplan
BIPT Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
BIRA Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie
BIRB Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
BIRN Belgian Information Reitox Network
BIS Bank for International Settlements
BIS Begeleid Individueel Studeren
BIS beleidsinformatiesysteem
BITC Brussel Internationaal - Toerisme & Congres
BITC Brussels Info Traffic Center (van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest)
BITS2 Brusselse Impuls voor Technologie en Software op School
BIV belasting op de inverkeerstelling
BIV Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde
BIVAS Binnenvaart Intelligent Vraag- en Aanbodsysteem
BIVEC Benelux Interuniversitaire Groepering van Vervoerseconomen
BIVV Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
BIWD Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie
BIWM Brusselse Intercommunale Watermaatschappij
BIZ BudgetInZicht
BJB bijzondere jeugdbijstand
BKM Beeldende Kunst en Musea
bko buitengewoon kleuteronderwijs
BKO buitenschoolse kinderopvang
BKR Belgische Kamer van Rekenplichtigen
BKR-IVEHO Belgische Kamer van Rekenplichtigen - Instituut voor Economisch Hoger Onderwijs
BLASA Belgian Luxembourg American Studies Association
BLEU Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
BLIO bijzondere leermeester individueel onderwijs
BLIVO Biologische Landbouw - Instituut voor Onderzoek en Voorlichting
BLM Black Lives Matter
blo (b.l.o.) buitengewoon lager onderwijs (ook bulo)
BLOA bijzondere leermeester opvoedende activiteiten
Bloso (historisch) Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie / Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (nieuwe naam = Sport Vlaanderen)
BM bestaansminimum
BMA Belgische Mededingingsautoriteit
BMD botmassadensiteit
BMH Belgian Media Holding
BMI Belgische Maatschappij voor Internationale Investering
BMI body mass index
BMIS Beleids- en Managementinformatiesysteem
BMM Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)
BMO belast met opdracht
BNCTO Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding
BND buurt- en nabijheidsdiensten
BNI belasting van niet-inwoners
BNI bruto nationaal inkomen
bnp bruto nationaal product
BO beroepsopleiding
BOA begeleiding, ondersteuning, advisering
BOB basisondersteuningsbudget
BOB beschermde oorsprongsbenaming
BOC basisoverlegcomité
BOD bicycle-oriented development
BOD biochemical oxygen demand (ook BZV)
BoeK Boeren op een Kruispunt
BOF Bijzonder Onderzoeksfonds
BOFAS bodemsaneringsfond voor tankstations
BOIC Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
BOM-Vl Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen
bon Brussels Onthaalbureau voor Inburgering
BOOT build, own, operate, transfer
BOP Brussels Onderwijspunt
BOT Brussels Overleg Thuiszorg
BOWS Bestuurlijk Overleg Westerschelde
BPA bijzonder plan van aanleg
BPB bewijs van pedagogische bekwaamheid
BPF Belgische Petroleumfederatie
BPS Belgische Progressieve Socialisten
bpt bijzondere pedagogische taken
BPU Belgische Petroleum Unie
BPWB Interdepartementaal Begrotingsprogramma voor Wetenschapsbeleid
BRAFCO Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars
BrAP Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap
BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method
BRIC Brabants Regionaal Integratiecentrum
BRIC Brazilië, Rusland, India, China
BRIO Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum
brp bruto regionaal product
brt bruto registerton
Brucemo Brussels Centrum voor Middenstandsopleiding
BRV Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
BRV Belgische Redersvereniging
Br.W.Reg. Brussels Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
BS Belgisch Staatsblad
BSA bindend studieadvies
BSD Belgische Strijdkrachten in Duitsland
BSD Bodemsaneringsdecreet
BSN burgerservicenummer (in Nederland)
bso beroepssecundair onderwijs
BSO bindend sociaal objectief
BTB Belgische Transportarbeidersbond
BTEX benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen
BTH begeleidingstehuis
btk bijzonder tijdelijk kader
BTOM bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel
BTTB Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers
btw belasting over de toegevoegde waarde
bubao buitengewoon basisonderwijs
BUE bottom-upevaluatie
BULDO Belgische Unie van Leraren in Dans en Omgangsvormen
bulo buitengewoon lager onderwijs (blo (b.l.o.))
buo buitengewoon onderwijs
BUOO bruto binnenlandse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling
BUPO Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
BUSA Buurt en Samenleving
buso buitengewoon secundair onderwijs
bv beroepsgerichte vorming
bv beroepsvrijwilliger
bv besloten vennootschap
BV bekende Vlaming
BV beknopt verslag (van het Vlaams Parlement)
BVA Belgische Vereniging voor Arbeidsrecht
BVA Bulletin van vragen en antwoorden (van het Vlaams Parlement)
BVAS Belgische Vereniging van Artsensyndicaten
BVB Belgische Vereniging van Banken
BVB Belgische Vereniging van de Bedrijfspers
bvba besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BVBJ Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen
BVBOW Belgische Vereniging ter Bevordering van Orgaan- en Weefselschenking
BVDU Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers
BVE (historisch) besluit van de Vlaamse Executieve (nieuwe naam = besluit van de Vlaamse Regering, BVR)
BVGG Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie
BVGSSV Belgische Vereniging voor Gemeenschappelijk Stads- en Streekvervoer
BVH bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne
BVK Beroepsvereniging van het Krediet
BvL Beroepsvereniging van Loodsen
BVLO Bond voor Lichamelijke Opvoeding
BVN Het Beste van Vlaanderen en Nederland
BVN-TV Het Beste van Vlaanderen en Nederland - Televisie
BVR besluit van de Vlaamse Regering
BVSI Belgische Vereniging van Ski-instructeurs
BVVO Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen
BVVO Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties
BW beschutte werkplaats
BW beschut wonen
BW Burgerlijk Wetboek
BWHI bijzondere wet tot hervorming der instellingen
BWK biologische waarderingskaart
BWR Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad
BYOD bring your own device
BZ (historisch) Bestuurszaken (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
BZV biochemisch zuurstofverbruik (ook BOD)
BZW begeleid zelfstandig wonen
CAB Vlaams Communicatieassistentiebureau voor Doven
CABO commissie van advies voor het buitengewoon onderwijs
CAD centrum voor alcohol- en andere drugproblemen
CAD computer-aided design
CADDET Centre for the Analysis and Dissemination of Demonstrated Energy Technologies
CADO collectieve autonome dagopvang
CAFE Clean Air for Europe
CAG Centrum Agrarische Geschiedenis
CAG College van Ambtenaren-Generaal
CALRE Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe ( = Conference of European Regional Legislative Assemblies, Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees)
CAM computer-aided manufacturing
CANAC Computer Assisted National Air Traffic Control Centre
CANO Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning
CANON Cultuurcel van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie
CANTIQUE Concerted Action on Non-technical Measures and their Impact on Air Quality and Emissions
cao collectieve arbeidsovereenkomst
CAO Centrum voor Andragogisch Onderzoek
CAP centraal aanmeldpunt
CAR centraal aanmeldingsregister
CAR centrum voor ambulante revalidatie
cara chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen
CARA Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing
CARE Community Road Accident Database
CAS Court of Arbitration for Sport ( = TAS)
CASC Centrum voor Actieonderzoek en Seksuo-criminologische Consultaties
CASO CGER-ASLK, SMAP-OMOB
CASUM Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en Minderheden (van de Universiteit Antwerpen)
CAVES Coöperatieve Aanpak van de Verduurzaming van het Energiegebruik in Scholen
CAVN Comité Amateurtheater Vlaanderen-Nederland
CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk
cb consultatiebureau
CBA carbon border adjustment
CBAM carbon border adjustment mechanism
CBB Centraal Bedrijvenbestand
CBE centrum voor basiseducatie
CBF (historisch) Commissie voor het Bank- en Financiewezen (nieuwe naam = Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, CBFA)
CBFA Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
CBGS (historisch) Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie
CBJ comité voor bijzondere jeugdzorg
CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen
CBO Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
CBO centrum voor beroepsopleiding
CBO constructieve benadering overheidsopdrachten
CBPL Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
CCA koper, chroom, arseen
CCAD Comité de Concertation sur l’Alcool et les autres Drogues
CCB Centrum voor Cybersecurity België
CCEG Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas
CCIM Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid
CCM (historisch) Centrale Coördinatiecel Milieuzorg (nieuwe naam = cel Interne Milieuzorg)
CCMS Committee on the Challenges of Modern Society
CCOD (historisch) Christelijke Centrale der Openbare Diensten (nieuwe naam = ACV-Openbare Diensten)
CCP Content Creator Protocol
CCPI Climate Change Performance Index
CCR Centrale Commissie voor de Rijnvaart
CCS culturele en creatieve sectoren
CCVD Christelijke Centrale Voeding en Diensten
CCVO Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse overheid
CCVO Crisiscentrum van de Vlaamse overheid
CDBC Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie
CDDS Committee for the Development of Sport
CDF Cagdas Dernekler Federasyonu ( = Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen)
CDGEFID Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie
CDO centrum voor deeltijds onderwijs
CDO collateralized debt obligation
CDSCA Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (van het Belgische leger)
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams
Ceapire Centrum voor Expertise en Advies inzake Preventie en Interventie met betrekking tot Radicalisme en Extremisme
CEDEFOP Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle
CEEO Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid
CEF Connecting Europe Facility
CEFR Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment ( = ERK)
CEGO Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs
CEHAP Children’s Environment and Health Action Plan
CEMAT Conférence Européenne des Ministres responsable de l’Aménagement du Territoire
CEMOV Centrum voor Middenstandsopleiding en Volmaking
CEMT Conférence Européenne des Ministres des Transports
CEN Comité Européen de Normalisation
CenACC Centrale Accounting
CEO chief executive officer
CEOS Committee on Earth Observation Satellites
CEPESS (historisch) Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (van CD&V, nieuwe naam = Ceder)
CEPI Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
CEPO Centrum voor Publieksonderzoek (van de KU Leuven)
CEPOC Centraal Pedagogisch Overlegcomité
CEPT Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications
CERI Centre for Educational Research and Innovation
CERM COVID Event Risk Model
CERN European Organization for Nuclear Research (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)
CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement
CEV Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties
CEVORA Centrum voor Vorming van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden
CFO Centraal Financieringsorgaan
CFO chief financial officer
CGC Corporate Governance Comité
CGCCR Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering
CGG centrum voor geestelijke gezondheidszorg
CGKR Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
CGSO centrum voor geboorteregeling en seksuele opvoeding
CGVB centrum voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze
chk (historisch) centrum voor hulpverlening inzake kindermishandeling (nieuwe naam = vertrouwenscentrum kindermishandeling, VK)
CHO Codex Hoger Onderwijs
CHO Commissie Hoger Onderwijs
CHS centrum voor hulp aan slachtoffers van misdrijven
CIAB Centrum voor Informatie Asbest Benelux
CIB Confederatie van Immobiliënberoepen
C-IBO curatieve individuele beroepsopleiding
CIC Communicatie- en Informatiecentrum
cic crisisinterventiecentrum
CIC (historisch) Centrale Invorderingscel (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
CICB Centraal Israëlitisch Consistorie van België
CICI Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie
CICOV Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector
CIDREE Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe
CIE Centrum voor Islam in Europa
CIE Commission Internationale de l’Eclairage
CIECA International Commission for Driver Testing (historische benaming = Commission Internationale des examens de conduite automobile)
CIG centrum voor integrale gezinszorg
CIK centrum voor inclusieve kinderopvang
CIM Centrum voor Informatie over de Media
CIMIC Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie
CINF Cultuurinvesteringsfonds
CINOP Centrum voor Innovatie van Opleidingen
CINT cel Cultuur Internationaal
CIO Centrum Islamonderwijs
CIPAL Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg
CIPO context, input, proces, output
CIR Centrum voor Internationaal Recht (van de Vrije Universiteit Brussel)
CIRRA Centre of expertise for Intellectual Reformation Research and Advice
CIRM COVID Infrastructure Risk Model
CIS Commissie Internationale Samenwerking (commissie van de IMCWB)
CIS cupper, indium, selenide ( = koper, indium, selenide)
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CIW Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CJM Cultuur, Jeugd en Media
CJP Cultureel Jongerenpaspoort
CJSM Cultuur, Jeugd, Sport en Media (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
CJT Centrum voor Jeugdtoerisme
CKG centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning
CKO centrum voor kinderopvang
CKVB Nationale Centrale voor Kampeer- en Vakantiebestedingsbedrijven
CLB centrum voor leerlingenbegeleiding
CLE (historisch) Centrum voor Landbouweconomie (nieuwe naam = Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, ILVO)
CLG centrum voor levens- en gezinsvragen
CLIL Content and Language Integrated Learning
CLIM coöperatief leren in multiculturele groepen
CLO (historisch) Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (nieuwe naam = Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, ILVO)
CLP Classification, Labelling and Packaging
CLR Commissie inzake leerlingenrechten
CLW centrum leren en werken
CLW Centrum tegen Lucht- en Waterverontreiniging (van de Stad Antwerpen)
CM Christelijke Mutualiteit
CMA calciummagnesiumacetaat
CMA centrale media-aankoop
CMB Centrum voor Muziekinstrumentenbouw
CMB Compagnie Maritime Belge
CMBV Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen
CMGJ Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn
CMI Centrum voor Medische Innovatie
CMO Centrum voor Middenstandsopleiding
CMR carcinogeen, mutageen of reprotoxisch
CMS contentmanagementsysteem
CMV cytomegalovirus
CMW centrum voor maatschappelijk werk
CNOC Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit
cob centrale openbare bibliotheek
COBELPA Vereniging van de Belgische Fabrikanten van Papierdeeg, Papier en Karton
CoBRHA Common Base Registry for HealthCare Actor
COC Christelijke Onderwijscentrale
COCOF Commission communautaire française ( = Franse Gemeenschapscommissie)
COCOM Commission communautaire commune
COCOS Computerondersteunde Catalogus voor Ontwikkelingssamenwerking
COD capacity on demand
COD chemical oxygen demand
CODA Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
Codibel Comité van directeurs van de Vlaamse academies beeldende kunsten
CODO contractueel ten laste van het departement Onderwijs
CoG center of government
COGEAM commissie van gemachtigde ambtenaren
COI Centrum voor Overheidsinformatie
COIB Comité Olympique et Interfédéral Belge
COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
COL competentieontwikkelend leren
COLEV Communicatieoverleg Leefmilieu Vlaanderen
CONIFA Confederation of Independent Football Associations
COO (historisch) departement Coördinatie (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
COOV Centrum voor Operationeel Onderzoek in Volksgezondheid
COP Conferentie van de Partijen
CoP Conformity of Production
COPD chronic obstructive pulmonary disease
COPIT Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière
COPRO Onpartijdige Instelling voor de Controle van de Bouwproducten
CoR Committee of the Regions ( = Europees Comité van de Regio’s, CvdR)
CORE Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik
Coreper Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten bij de Europese Unie
CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
CORVE Coördinatiecel Vlaams e-government
COS centrum voor ontwikkelingsstoornissen
COSAC Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs
COSME Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises
COST European Cooperation in Science and Technology
Costa Conferentie voor de Staatshervorming
COTIF Convention Relative aux Transports Internationaux Ferroviaires
COV Christelijk Onderwijzersverbond
COVA college van afdelingshoofden
COVIVAT Corona Onderzoeksconsortium voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten
COWE contractueel personeelslid ten laste van het werkingsbudget
Cozapo Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek
CPBW comité voor preventie en bescherming op het werk
CPCR Center for the Protection of Children’s Rights Foundation
CPE carbapenemase producerende enterobacteriën
CPE charge point equivalent
CPI consumptieprijsindex
CPNB Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek
CPO charge point operator
CPOS Centrum voor Pedagogische Opleiding en Studie
CPT Clean Power for Transport
CPW Coördinatiepunt Wegenwerken
CPZ Centrum ter Preventie van Zelfdoding
CRA coördinerend en raadgevend arts
CRAB Centraal Referentieadressenbestand
CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
CREF Conseil des recteurs
CREG Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
CREST Scientific and Technical Research Committee
CREW Collaborative Research Experience for Women in Undergraduate Computer Science and Engineering
CRF Common Reporting Format
crispr clustered regularly interspaced short palindromic repeats
CRKC Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur
CRM Clubs voor Rustenden uit de Middengroepen
CRS Common Reporting Standard
CRZ Centrale Registratie van Zorgvragen
CS citizen science
CSA Comité spécial Agriculture
CSA community-supported agriculture
CSB Centrum voor Sociaal Beleid (van de Universiteit Antwerpen)
CSBO Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering
CSD Commission on Sustainable Development
CSG (historisch) college van secretarissen-generaal
CSR collectieve schuldenregeling
CST Computers op School en Thuis
CST Covid Safe Ticket
CSTC Centre scientifique et technique de la construction
CSW Catalogue Services for the Web
CT computertomografie
C-TAP Common Terminal Acquirer Protocol
CTBI Centrum voor Translationele Biomedische Innovatie
CTM Centrum voor Taal en Migratie (van de KU Leuven)
CTO Combined Terminal Operators
CTPA Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen
CUBIDO Cultuur voor Bijzondere Doelgroepen
CVA cerebrovasculair accident
CvB Centrum voor Beeldexpressie
cvba coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CVBB Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting
CvC college van commissarissen
CVCC Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur
CVD Christelijke Vervoerarbeiders en Diamantbewerkers
CvdR Europees Comité van de Regio’s ( = Committee of the Regions, CoR)
CVK centrum voor kortverblijf
CvKO Centrum voor Kankeropsporing
CVN Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland
CVO centrum voor volwassenenonderwijs
cvoa coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
CVP (historisch) Christelijke Volkspartij (nieuwe naam = Christen-Democratisch en Vlaams, CD&V)
cvs chronischevermoeidheidssyndroom
CVS cliëntvolgsysteem
cvt commissie van toezicht, comité van toezicht
CVTJ Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen
CVTS continuing vocational training survey
CWaPE Commission wallonne pour l’Energie
CWC Chemical Weapons Convention
CWGC Commonwealth War Graves Commission
CWL centrale wachtlijst
CWR Centraal Wapenregister
Cyber-Shoc Cyber Bullying and Emotional Reactions in School, Home and Organizational Contexts
CZV chemisch zuurstofverbruik
DA dienstanciënniteit
DAB dienst met afzonderlijk beheer
DAB digital audio broadcasting
DAB digitale bouwaanvraag
DABM decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
DABP dienst arbeidsbeperking
DAC derde arbeidscircuit
DAC Development Assistance Committee
DACOB Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging
DAE Dynamic Asian Economies
DAEB dienst van algemeen economisch belang
DAG domestic advisory group
DALY Disability Adjusted Life Year
DAR (historisch) Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
DAV Dienst Aangepast Vervoer
DAV Dienst Administratieve Vereenvoudiging
DAV Digitaal Archief Vlaanderen
DBFM Design Build Finance Maintain
DBFMO Design Build Finance Maintain Operate
DBIS Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Stralingen
DBO Dienst Beroepsopleiding Onderwijs
DBRC Dienst van de Bestuursrechtscolleges
dbso deeltijds beroepssecundair onderwijs
DBZ (historisch) Departement Bestuurszaken
DC dagcentrum
DC directiecomité
DC District of Creativity
DCJM Departement Cultuur, Jeugd en Media
DCJSM (historisch) Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (nieuwe naam = Departement Cultuur, Jeugd en Media, DCJM)
DCK Deposito- en Consignatiekas
DCO dienstenchequeonderneming
dCSG dienst Controle Strategische Goederen
DDA Doba Development Agenda
DDAR (historisch) Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
DDS Intercommunale Dender, Durme en Schelde
DEA diëthanolamine
DEBED De Bond voor een Emancipatorisch Drugbeleid
DECET Diversity in Early Childhood Education and Training
DEIO duurzaam en ethisch internationaal ondernemen
DEMI MORE Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives More
DEPART (historisch) Development of Employment for Prisoners in order to Avoid Recidivism by Training (nieuwe naam = Development of Strategies and Methods for the Integration of Offenders in Society, DESMOS)
DESMOS Development of Strategies and Methods for the Integration of Offenders in Society
DET datum eerste toelating
DEWI Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
DFB Departement Financiën en Begroting
DFE (historisch) departement Fytotechnie en Ecofysiologie
dg directeur-generaal
DGAT dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
DGB (historisch) departement Gewasbescherming
DGE directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie
DGGZ Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg
DGIS (historisch) Directie-generaal voor Internationale Samenwerking (nieuwe naam = Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, DGOS)
DGOS Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking
DGRNE Direction Génerale des Ressources Naturelles et de l’Environnement (van het Ministerie van de Waalse Gemeenschap)
DGSM Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (Nederlandse administratieve dienst)
DGZ Dierengezondheidszorg Vlaanderen
DHO Databank Hoger Onderwijs
DIA Dienst Integratie Antwerpen
DIAM Diensten aan de Maatschappij
DIBISS Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels
DICA Developmental Issues in Cyberbullying amongst Adolescents
dico directeur-coördinator
diftar differentiatie tarieven
DIGO Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs
DIKO Dienst voor Investeringen van het Katholiek Onderwijs
Dimona Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte (van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)
DIN Deutsches Institut für Normung
DINA Dienst Inruilen Nummerplaat voor Abonnement
DIO dienst voor inclusieve ondersteuning
DIOB Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen
DITO digitale toegankelijkheid
DiV (historisch) Departement internationaal Vlaanderen (nieuwe naam = Departement Buitenlandse Zaken)
DIV (historisch) Dienst Investeren in Vlaanderen (nieuwe naam = Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen – Flanders Investment and Trade, FIT)
DIV Directie Inschrijvingen Voertuigen
DIVA Digitaal VRT-Archief
Divo Directies Vrij Onderwijs
DIWB decreet betreffende het integraal waterbeleid
DJIA Dow Jones Industrial Average
DKB (historisch) Departement Kanselarij en Bestuur
DKBUZA Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
DKC MVO Digitaal Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
dko deeltijds kunstonderwijs
DLB decreet over het lokaal bestuur
DLNE (historisch) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
DLV Departement Landbouw en Visserij
DMA Document Management Alliance
DMO dienst voor maatschappelijk onderzoek
DMO dierenarts met opdracht
DMOB dienst met onderwijsbehoeften
DMOW Departement Mobiliteit en Openbare Werken
DMS documentmanagementsysteem
DMT Dienst Medisch Toezicht
DMW dienst maatschappelijk werk
dna Durf na advies
DNA desoxyribonucleic acid
DNB distributienetbeheerder
DNL day-night average sound level (ook Ldn)
DNS domain name server
DOLSO Dienst Ontwikkeling Linker Scheldeoever
DOMINO Dossier Minderjarigen Opvolgingssysteem
DOP dienst ondersteuningsplan
DORO decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
DOS drugsbeleid op school
DOV Databank Ondergrond Vlaanderen
DOV Departement Onderwijs en Vorming
DPCC Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie
DPG diensten private gezinsplaatsing
DPWB (historisch) Diensten voor de Programmatie van het Wetenschapsbeleid (nieuwe naam = Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, DWTC)
DRM digital rights management
DRP decreet Rechtspositie (van 27 maart 1991)
DRP disaster recovery planning
DS De Scheepvaart
DSD disorder of sex development
DSL Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
DSP doorstromingsprogramma
DTD document type definition
DTO Databank Tertiair Onderwijs
DuLo duurzaam lokaal waterplan
DUWOBO Duurzaam Wonen en Bouwen
DV definitieve versie
DVB-H digital video broadcasting – handheld
DVB-T digital video broadcasting – terrestrial
DVK (historisch) departement Kwaliteit van Dierlijke Producten en Transformatietechnologie
DVL (historisch) departement Mechanisatie, Arbeid, Gebouwen, Dierenwelzijn en Milieubeveiliging
DVM dynamisch verkeersmanagement
DVO diensten voor opvanggezinnen
DVO Dienst voor Onderwijsontwikkeling
DVP (historisch) departement Plantengenetica en -Veredeling
DVV (historisch) departement Dierenvoeding en Veehouderij
DVV dienstverlenende vereniging
DVW De Vlaamse Waterweg
DVZ (historisch) departement Zeevisserij
DVZ Dienst Vreemdelingenzaken
DWA droogweerafvoer
DWSE Departement Werk en Sociale Economie
DWTC Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden
DWVG Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
EAACI European Academy of Allergology and Clinical Immunology
EAC Europese Afvalstoffencatalogus
EAD evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
EAG ecologisch aandachtsgebied
EAK enquête naar de arbeidskrachten
EAN European Article Numbering
EAO European Audiovisual Observatory
EAP energieauditprocedure
EAS European Acceptance Scheme
EAU European Association of Urology
EB Eurobarometer
EBA eenmalige bevrijdende aangifte
EBL elektronisch bestelloket
EBM evidence-based medicine
EBO energiebeleidsovereenkomst
EBS eengemaakt bibliotheeksysteem
EBSD electron backscatter diffraction
EBU European Broadcasting Union
EBWO Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
EC Europese Commissie
ECaTT Electronic Commerce and Telework Trends
ECB Europese Centrale Bank
ECDC European Centre for Disease Prevention and Control
EC DG TREN Europese Commissie Directoraat-generaal voor Transport en Energie
ECDL European Computer Driving License
ECF European Coffee Federation
ECHA European Chemicals Agency
ECHP European Community Household Panel
Ecofin Economic and Financial Affairs
ECOOM Expertisecentrum O&O Monitoring
ECOPS European Committee on Ocean and Polar Sciences
ECPAT End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes
ECRHS European Community Respiratory Health Survey
ECRI European Commission against Racism and Intolerance (Raad van Europa)
ECS Electrabel Customers Solutions
ECTS European Credit Transfer System
EC-UN/ECE European Commission - United Nations Economic Commission for Europe
ECWS Europees Centrum voor Werk en Samenleving
ED50 European Datum 1950
EDA Europees Defensieagentschap
EDC European Disability Card
EDEN European Destination of Excellence
EDI electronic data interchange
Edison elektronisch doorgeven van informatie tussen schoolinstellingen en het onderwijsdepartement
EDM Expertisecentrum Digitale Media (van het Limburgs Universitair Centrum)
EDMO European Digital Media Observatory
EDO educatie voor duurzame ontwikkeling
EDPBW externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
EDRL Europese Dienstenrichtlijn
EDT Europese Dag van de Talen
EDTA ethyleendiaminetetra-azijnzuur
EDTC externe dienst voor technische controles op de werkplaats
EEAC European Environment and Sustainable Development Advisory Councils
EER emancipatie-effectenrapport
EER Europese Economische Ruimte
EESSI European Electronic Signature Standardization Initiative
EESV Europees economisch samenwerkingsverband
EETS European Electronic Toll Service
EEV enhanced environmentally friendly vehicle
EFC European Fruit Co-operation
EFECOD European Federation for the Education of Travelling Communities
EFMZV Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
EFMZVA Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur
EFPTS East Flanders Prospective Twin Survey
EFQM European Foundation for Quality Management
EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EFSA European Food Safety Authority
EFSI European Fund for Strategic Investments
EG Europese Gemeenschap
EGON Hogeschool voor Economisch en Grafisch Onderwijs (in Gent)
EGTS Europese groepering voor territoriale samenwerking
EHBDu eerste hulp bij drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit
EHBO eerste hulp bij ongelukken / eerste hulp bij ongevallen
EHBP eerste hulp bij psychische problemen
EHBSO eerste hulp bij sportongevallen
EHOR Europese Hogeronderwijsruimte
e-IB entiteit e-government en ICT-Beheer
EIB Europese Investeringsbank
EIC Euro Info Centre
eID elektronische identiteitskaart
EIF European Investment Fund
EIFAC European Inland Fisheries Advisory Commission
EIP European innovation partnership
EIPA European Institute of Public Administration
EIS economische impactstudie
EIT European Institute for Innovation and Technology
ejt eindejaarstoelage
EK Europees kampioenschap
EKK Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren
EKM erkende kredietmaatschappij
EKR Europees Kwaliteitsrundvlees
ELF extremely low frequency
ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
ELGF Europees Landbouworiëntatiefonds
ELPF eerstelijnspsychologische functie
eL&W expertisecentrum Leeftijd & Werk
ELZ eerstelijnszone
ELZ eerstelijnszorgraad
EMA European Medicines Agency
EMA Europees Milieuagentschap
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
EMB Executief van de Moslims van België
EMC eigenmaterialenconsumptie
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
EMD elektronisch medisch dossier
EMEP Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe
EMIAD Emission, Meteorology and Immission in the Antwerp District
EMIS Energie- en Milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest
EMS enhanced messaging service
EMTN euro medium term note
EMU Economische en Monetaire Unie
ENA Economisch Netwerk Albertkanaal
ENCE Expertise Netwerk Cultuur Educatie
ENF Electrabel Netmanagement Flanders
ENIAC European Nanoelectronics Initiative Advisory Council
ENIS European Network of Innovative Schools
ENOVER Energieoverleg
ENSA École Nationale de Ski et d’Alpinisme
ENTEP European Network on Teacher Education Policies
EOC entiteitsoverlegcomité
EOGFL Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
EOL erkend ondernemingsloket
EON Enhanced Other Network
EONIA Euro OverNight Index Average
EOO elkaar ontmoetend onderwijs
EOR Europese onderzoeksruimte
EOV Europees Octrooiverdrag
EOX extraheerbare organische halogenen
EPA economic partnership agreement
EPA ernstige psychiatrische aandoening
EPA Environmental Protection Agency
EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe
EPAS enlarged partial agreement on sports
EPB energieprestatie en binnenklimaat
EPB energy performance of buildings
EPBD Energy Performance of Buildings Directive
EPC energieprestatiecertificaat
EPD elektronisch patiëntendossier
EPD elektronisch personeelsdossier
EPD enig programmeringsdocument
EPER European Pollutant Emission Register
epo erytropoëtine
EPO European Patent 0ffice
EPOS Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking
EPR eenmalige perceelsregistratie
EPR energieprestatieregelgeving
EPSCO Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council
ERA European Research Area
ERASMUS European Community Action Scheme for the Mobility of University Students
ERC European Research Council
ERK Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen ( = CEFR)
ERMG Economic Risk Management Group
EROP Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief
EROV Economische Raad voor Oost-Vlaanderen
ERP Energierenovatieprogramma
ERP enterprise resource planning
ERP effective radiated power
ERS electronic recording and reporting system
ERSV erkend regionaal samenwerkingsverband
ESA European Space Agency
ESC Euro Space Center
ESCO energy service company
ESD ecosysteemdienst
ESER Europees Stelsel van Economische Rekeningen
ESF European Science Foundation
ESF Europees Sociaal Fonds
ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures
ESIB European Student Information Bureau
ESM European Stability Mechanism
ESPRIT European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology
ESR Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen
ESWC European Survey on Working Conditions
ETAS elektronisch toezicht als autonome straf
ETS emissions trading scheme
ETSC European Transport Safety Council
EU Europese Unie
EU10 de tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie (vanaf 1 mei 2004)
EU15 Europese Unie 15 lidstaten (tot 1 mei 2004)
EU25 Europese Unie 25 lidstaten (vanaf 1 mei 2004)
EU27 Europese Unie 27 lidstaten (vanaf 1 januari 2007)
EUCD Europese Unie van Christen-Democraten
EUDCC Europees digitaal coronacertificaat
EUKN European Urban Knowledge Network
EUN European Schoolnet
EUNIC EU National Institutes for Culture
EURAL Europese Afvalstoffenlijst
EURES European Employment Services
EURIEC Euregionaal Informatie- en Expertise Centrum
EUROCORES European Science Foundation Collaborative Research Programmes Scheme
Eurostat statistical office of the European Union
EUVP European Union Visitors Program
EV electric vehicle / elektrisch voertuig
EV erkende vennootschap
EV Export Vlaanderen
EVA emancipatie via arbeid
EVA extern verzelfstandigd agentschap (van de Vlaamse overheid)
EVC elders verworven competentie / eerder verworven competentie / erkenning van verworven competenties
EVE Eerste Vlaamse Effectisering
EVF Europees Visserijfonds
EVK eerder verworven kwalificatie
EVO Educatieve Vereniging voor Ouderwerking in het Officieel Onderwijs
EVOA Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen
EVRM Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
EVV Europees Vakverbond
EWBL (historisch) departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
EWGLI European Working Group for Legionella Infections
EWI Economie, Wetenschap en Innovatie (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
EXPOO Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
F2F farm-to-fork
FAB functionele agrobiodiversiteit
FACIR Fédération des Auteur.rices, Compositeur.rices et Interprètes Réuni.es
FAFI Federal Agency for Foreign Investors
FAGG Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
FAK familiale arbeidskracht
FAM flexibel aanbod meerderjarigen
FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
FARO = Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
FAST files aanpakken door snelle tussenkomst
FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
FB Financiën en Begroting (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
FBAA Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemingen en van Reisorganisatoren
FBB forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting
FBJ Fonds Bijzondere Jeugdbijstand
FBT Federatie van de Belgische Textielverzorging
FBUH Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen
FBVC federaal Borstvoedingscomité
FBZ Fonds voor Beroepsziekten
FCGSO Federatie van Centra voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding
FCH financial consolidation hub
FCI Fédération Cynologique Internationale
FCSOD Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten
FCUD Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers)
FEBEG Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven
Febelgra Federatie van de Belgische Grafische Sector
FEBELIEC Federation of Belgian Industrial Energy Consumers
Febelfin Belgische Federatie van de Financiële Sector - Fédération belge du Secteur Financier - Belgian Financial sector Federation
Febeltex Belgian Textile Federation
Febetra Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners
FEBEV Federatie van het Belgisch Vlees
FEBIAC Fédération belge de l’Industrie de l’Automobile et du Cycle (huidige officiële benaming in het Nederlands = Syndicale Kamer der Auto- en Motorrijwielenconstructeurs van België en Belgische Federatie der Auto- en Rijwielnijverheden verenigd)
Fedagrim Belgische Federatie van de Uitrusting voor de Landbouw, de Tuinbouw, de Veeteelt en de Tuin
Fedasil Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Fedesco Federale ESCO (energy service company)
Fedis Belgische Federatie van de Distributie
Fednot Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Fedris Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
FEERR Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie
FEERR-KO Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen
FEERR-MGO Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen
Felnet Flanders Environmental Library Network
FEN Federatie Europese Narren
FEP Finnish Expatriate Parliament
FESC Fonds d’Équipements et de Services Collectifs ( = FCUD)
FET (historisch) Financieel-Economische Tijd (nieuwe naam = De Tijd)
Fetoc Federatie van de Tewerkstellingsbevorderende Opleidingscentra voor Gehandicapten
Fetrapi Federatie van Transport via Pijpleidingen
FEU Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven ( = FFEU)
Fevecc Federatie Vlaamse Erkende Culturele Centra
Fevia Federatie Voedingsindustrie
FeWeb federatie voor webbedrijven
FFEU Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven ( = FEU)
FFI Flanders Fashion Institute
FFIO Flanders Foreign Investment Office
FFR Flanders Fruit Research
FFTF Flanders Future Techfund
FFV Fonds Film in Vlaanderen
FFWO Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
FGWO Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek
FIFA Fédération Internationale de Football Association
figi financiële gezondheidsindex
FHV faciliteit voor herstel en veerkracht
FIOV Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij
FIOV Fonds tot Bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen
FISA Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
FISCH Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry
FIT Flanders Investment & Trade ( = Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen)
FITA Flanders International Technical Agency
FIVA Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector
FJC Family Justice Center
FJIAC Federatie van Jongeren Informatie- en Adviescentra
FJW Fonds Jongerenwelzijn
FLAG Flemish Aerospace Group
FLEPOS Flemish Positioning Service
FM frequentiemodulatie
FM (historisch) Agentschap voor Facilitair Management (nieuwe naam = agentschap Facilitair Bedrijf)
FMV Federatie van Marokkaanse Verenigingen
FoCI Fonds Culturele Infrastructuur
FOD Federale Overheidsdienst
Fokus Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit Kennisbundeling en Samenwerking
Follo Flexibele Opdracht van de Leerkracht Lichamelijke Opvoeding
FOPEM Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen
Forem Service Public Wallon de l’Emploi et de la Formation Professionelle
FOS Federatie voor Open Scoutisme
FOV Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk
FPB Federaal Planbureau
FPC forensisch psychiatrisch centrum
FRDO Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
FRED Functionele Regionale Databank
FRGE Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
FRIS Flanders Research Information Space
FRWB Federale Raad voor Wetenschapsbeleid
FSC Forest Stewardship Council
FSMA Financial Services and Market Authority ( = Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
FSS Friary Subsea Surveyor
ft fulltime
FTA free trade agreement
fte fulltime-equivalent
FTF foreign terrorist fighter
FTI Flanders Technology International
FUST Flanders UNESCO Science Trust Fund
FVB Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid
FVI Fonds Vlaanderen-Internationaal
FWA Fédération Wallonne de l’Agriculture
FWH Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit
FWO Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
FZO-VL Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen
G7 Groep van Zeven
G20 Groep van 20
GA gespecialiseerd arbeidsonderzoek
GACB Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel
GAEC Good Agricultural and Environmental Conditions
GAIA Global Action in the Interest of Animals
GALB Gent-Antwerpen-Leuven-Brussel
GALM Genootschap Artiesten Lichte Muziek
GAMS Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines (Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking)
GAPA Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen
GAPAK gemeenschappelijk algemeen plan van aanleg voor de gemeenten van het arrondissement Kortrijk
GAS gediplomeerde in de aanvullende studies
GAS gemeentelijke administratieve sanctie
Gaselwest Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen
GATS General Agreement on Trade in Services
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GAW gezondheidskundige advieswaarde
GAW groep van assistentiewoningen
GBA Gegevensbeschermingsautoriteit
GBAORD government budget appropriations or outlays for Research and Development
GBC Gemeentelijke Begeleidingscommissie
GBCS geïntegreerd beheers- en controlesysteem
GBIF Global Biodiversity Information Facility
GBO geïntegreerd breed onthaal
GBOU Generisch Basisonderzoek aan de Universiteiten (van het IWT)
GCC Gulf Cooperation Council
GCOF Government Carbon Offsetting Fund
GDB gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst
GDI Geografische Data-Infrastructuur
GDPB Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming
GDPR General Data Protection Regulation ( = algemene verordening gegevensbescherming, AVG)
GDT geïntegreerde dienst voor thuisverzorging
geco gesubsidieerde contractueel
gecoro gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
GeDIS Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer
GEES Groep van Experts belast met de Exitstrategie
GeFIN Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Financieringsintercommunales
GEM Global Entrepreneurship Monitor
Gemini Gemengde Intercommunales Nieuw Initiatief in Vlaanderen
GEMS Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19
GEN Gewestelijk Expresnet
GEN Grote Eenheid Natuur
GENO Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling
Gent Geheel Europees Nederlands Taalgebied
GERD gross expenditure on research and development
GES gedrags- en emotionele stoornis
GES gezond en ethisch sporten
gesco gesubsidieerde contractueel
Gewis Geïntegreerd Welzijnsinformatiesysteem
gft groente-, fruit- en tuinafval
GGA Gebied Geen Archeologie
GGC Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
ggg genetisch gemodificeerd gewas
GGG gecontroleerd gereduceerd getij
Ggm genetisch gemodificeerd micro-organisme
ggo genetisch gemodificeerd organisme
GGS gediplomeerde in de gespecialiseerde studies
GGS grensoverschrijdend gedrag in de sport
GGW Gecoördineerde Grondwet
ggz geestelijke gezondheidszorg
GHB Gemeenschappelijk Handelsbeleid
GHSO geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs
GI gemeenschapsinstelling
GIB gewaarborgd inkomen voor bejaarden
GIBO gespecialiseerde individuele beroepsopleiding
GIDO Gemeenschappelijk ICT-Dienstverleningoverleg
GIDV geïntegreerde dienstverlening in de werkwinkels
GIF graphics interchange format
G-IHD gewestelijke instandhoudingsdoelstelling
GIMB Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel
Gimv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen
GIO globale individuele ondersteuning
GIP geïntegreerd investeringsprogramma
GIP gemeentelijk investeringsprogramma
GIPOD Generiek Informatieplatform Openbaar Domein
GIR grondinformatieregister
GIRAF Geographical Information Retrieval Application for Flanders
GIS geografisch informatiesysteem
GIS gezondheidsinformatiesysteem
GIS-Vlaanderen Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen
GKB gelijkekansenbeleid
GLB gemeenschappelijk landbouwbeleid
GLMC goede landbouw- en milieuconditie
GLO geïntegreerde lerarenopleiding
GLP Good Laboratory Practice
GLSO geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs
gmd globaal medisch dossier
GMO gemeenschappelijke marktordening
GMP goede mengvoederpraktijk
GMVC Gewestelijke Milieuvergunningscommissie
GNA Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
GNB Gemeenschappelijk Nautisch Beheer
GNOP gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
g.o. gewoon onderwijs
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (historische naam = Gemeenschapsonderwijs)
GOAL Guidance and Orientation for Adult Learners
GOB gespecialiseerde opleiding/begeleiding
GOCA Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs
GOG gecontroleerd overstromingsgebied
GOG grensoverschrijdend gedrag
GoiA Gezinnen onder invloed Antwerpen
GOK gelijke onderwijskansen
GOK gesplitst ordonnanceringskrediet
GOM Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
GOME Global Ozone Monitoring Experiment
gon geïntegreerd onderwijs
GOS gedetineerdenopvolgsysteem
GOS gemeenten, OCMW’s en socialehuisvestingsmaatschappijen
GOS Gemenebest van Onafhankelijke Staten
GOVC Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie
GPB getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
GPBV Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging ( = IPPC)
GPC Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep
GPCI Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales
GPL getuigschrift van pedagogische leergangen
GPRS general packet radio service
GPS Girl Power Squad
gps global positioning system
GRAZ gezond en rijk of arm en ziek (project van Christelijke Mutualiteit)
GRB Grootschalig Referentiebestand
GRBMS GRB Meldingssysteem
GRIP Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap
GRS gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
GRUP gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
GSA Gay Straight Alliance
GSB geografische servicebus
gsc groenestroomcertificaat
GSC gewestelijke sociale correctie
gso gemeenschappelijk secundair onderwijs
GTB Gespecialiseerd Team Bemiddeling
GTB (historisch) gespecialiseerde trajectbegeleiding en -bepaling (nieuwe naam = Gespecialiseerd Team Bemiddeling)
GTH gezinstehuis
GUSB Gentse Universitaire Sportbond
GV gemandateerde voorziening
GVB gemeenschappelijk visserijbeleid
GVC gewestelijk verwerkingscentrum
gve grootvee-eenheid
GVK gesplitst vastleggingskrediet
gvo gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
GVO geaggregeerde voor het onderwijs
GVO Gezondheidsvoorlichting in het Onderwijs
GVSO geaggregeerde voor het secundair onderwijs
Gw. Grondwet
GWD gemeentelijk woondossier
GwH Grondwettelijk Hof
GWS Geautomatiseerd Waterbeheer en Scheepvaartsturing
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points
HAGBA huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval
HAIO huisarts in opleiding
HAS huishoudelijke afvalstoffen
HAVAC Huisartsenvereniging Antwerpen Centrum
HB hoogbegaafdheid, hoogbegaafd
hbo hoger beroepsonderwijs
hbo5 hoger beroepsonderwijs 5
HBSC Health Behaviour in School-aged Children
HCA herstelgerichte en constructieve afhandeling
HCS hoogconflictueuze scheiding
HCT Hoog Comité van Toezicht
HDI human development index
HEAL Health and Environment Alliance
HEB hernieuwbare energiebron
HEKLA (politiezone) Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar
HELP Hoe efficiënt luisteren en praten met anderstaligen
HEPA High Efficiency Particulate Air
HERA European Health Emergency Preparedness and Response Authority
HERD higher education expenditure on research and development
HESOC Hagelands Economisch en Sociaal Overlegcomité
HFB Het Facilitair Bedrijf
HGR Hoge Gezondheidsraad
HGW handelingsgericht werken
HHZ hydrogeologisch homogene zone
HIBO huisarts in beroepsopleiding
HIC Hydrologisch Informatiecentrum
HIG Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
HINT Handicap informatie en tips
hiv human immunodeficiency virus
HIVA Hoger Instituut voor de Arbeid (van de KU Leuven) (nieuwe benaming voluit = Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving)
hko hoger kunstonderwijs
HNFK Hainaut, Nord-Pas de Calais, West-Vlaanderen, Kent
ho (h.o.) hoger onderwijs
HOB Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek
hobu hoger onderwijs buiten de universiteit
HOC Hoog Overlegcomité
HOI hogeronderwijsinstelling
hokt hoger onderwijs van het korte type
hokt(VL) hoger onderwijs van het korte type, volledig leerplan
holt hoger onderwijs van het lange type
HOLV heffing op leegstand en verkrotting
HOOP (historisch) homogene organisatie- en ontwikkelingsplannen (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
hosp hoger onderwijs voor sociale promotie
HOV hoogwaardig openbaar vervoer
HOVK Hulpfonds voor Ontvoerde en Vermiste Kinderen
HPA Hogeschool van de Provincie Antwerpen
HPAO Horizontaal Permanent Armoedeoverleg
HPV humaan papillomavirus
hr human resources
HRBB Hoge Raad Binnenlands Bestuur
HRD Hoge Raad voor Diamant
HRF Hoge Raad van Financiën
HRH Hoge Raad voor het Herstelbeleid
hrm humanresourcesmanagement
HRT Hoge Raad voor de Thuisverzorging
HRV Hoge Raad voor de Volksontwikkeling
hsbo hoger secundair beroepsonderwijs
hsbs hogere secundaire beroepsschool
hsko hoger secundair kunstonderwijs
hsl hogesnelheidslijn
hso hoger secundair onderwijs
hst hogesnelheidstrein
hsto hoger secundair technisch onderwijs
hsts hogere secundaire technische school
HSU huursubsidie
HTML (als coderingssysteem) Hypertext Markup Language
html (als extensie) Hypertext Markup Language
HUB Hogeschool-Universiteit Brussel
HUS hemolytisch uremisch syndroom
HVC Huisvestingscode
HVE Huis van de Vlaamse Economie
HvN Huis van het Nederlands
HZSA Hogere Zeevaartschool Antwerpen
IAAF International Association of Athletics Federations
IAB Impact Assessment Board
IAC individueel aangepast curriculum
iadl instrumentele activiteiten van het dagelijks leven
IAEEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement
IAJ individueel aangepast jaarprogramma
IAK Initiatief Audiovisuele Kunsten
IALS International Adult Literacy Survey
IANA Internet Assigned Numbers Authority
IAO Internationale Arbeidsorganisatie
IAP (historisch) Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (nieuwe naam = Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, VIOE)
IARC International Agency for Research on Cancer
IAS International Accounting Standards
IATA International Air Transport Association
IAVA Interne Audit van de Vlaamse Administratie
IBA Important Bird Areas
IBA individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
IBA individuele behandeling van afvalwater
IBBT Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie
IBC Interregionale Bodemsaneringscommissie
IBE-BIV Institut Belge de l’Eclairage - Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde
IBF Interdepartementaal Begrotingsfonds
IBI Index voor Biotische Integriteit
IBIS Informatiesysteem Binnenscheepvaart
IBN innovatief bedrijfsnetwerk
IBO individuele beroepsopleiding (in een onderneming)
IBO initiatief voor buitenschoolse opvang
IBO investeringsbeschermingsovereenkomst
IBO+ individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werkzoekenden (= K-IBO)
IBOGEM Intercommunale voor Huisvuilverwijdering voor Burcht en Omliggende Gemeenten
IBR Instituut der Bedrijfsrevisoren
IBSOG instituut voor buitengewoon secundair onderwijs van het GO!
IBW initiatief voor beschut wonen
IBW (historisch) Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (nieuwe naam = Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO)
IC inkomenscoëfficiënt
ICAG Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICAO International Civil Aviation Organization
ICBB Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid
ICBM Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas
ICBS Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde
ICCM Intercultureel Centrum voor Migranten
ICDL International Computer Driving License
ICDO Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
ICEM Interdepartementale Commissie Etnisch-Culturele Minderheden
ICES Internationaal Centrum Ethiek in de Sport
ICES International Council for the Exploration of the Sea
ICF International Classification of Functioning, Disability and Health
ICGK Interdepartementale Commissie Gelijke Kansen
ICHO Interuniversitair Centrum voor Huisartsopleiding
ICLB Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid
ICM Interdepartementale Commissie Migranten
ICMH International Centre for Migration and Health
ICMIT Interministeriële Conferentie voor Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie
ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
ICO intercommunale
ICO intercultureel onderwijs
ICOM International Council of Museums (van de UNESCO)
ICON interdisciplinair coöperatief onderzoek
ICRI Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica (van de KU Leuven)
ICS investment court system
ICT informatie- en communicatietechnologie
ICVI Interministeriële Conferentie voor Verkeer en Infrastructuur
ICVRE Interdepartementaal Comité voor Rationeel Energieverbruik
IDAHOT International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia
IDAN Interregional Development Agencies Teleservice Network
IDE integrated drive electronics
IDLO Interdisciplinaire Vakgroep voor Lerarenopleiding (van de Vrije Universiteit Brussel)
IDM identiteitsmanagement
IDM Intercommunale Durme-Moervaart
IDO individuele dienstverleningsovereenkomst
IDPB (historisch) Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
iDTV interactieve digitale televisie
IE infantiele encefalopathie
IE inwonerequivalent
IEA International Energy Agency
IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement
IEC Interministeriële Economische Commissie
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
IEGA Intercommunale voor Energievoorziening
IEM Information Exchange Meeting
IER ingrijpende energetische renovatie
IF Inspectie van Financiën
IFEST International Trade Fare for Environmental and Safety Technologies
IFG intrafamiliaal geweld
IFIC Instituut voor Functieclassificatie - Institution de Classification de Fonctions
IFPI International Federation of the Phonographic Industry
IFPME Institut Wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises
IFRS International Financial Reporting Standards
Igao Intercommunale Gasvoorziening van Antwerpen en Omgeving
IGC Intergouvernementele Conferentie
IGEAN Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen
IGEMO Intergemeentelijke Vereniging voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving
IGO inkomensgarantie voor ouderen
IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
IGO Intergemeentelijk Opbouwwerk voor het Arrondissement Leuven
IGS intergemeentelijk samenwerkingsverband
IGVM Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
IHBV Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen
IHD instandhoudingsdoelstelling
IHE Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie
IHK Intercommunale voor Huisvuilverwerking Kanton Kontich
IIA interinstitutioneel akkoord
IIKW Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen
IIRB Institut International de Recherches Betteravières
IISA Interuniversitair Instituut voor de Studie van de Arbeid
IJH integrale jeugdhulp
IJO Instituut voor de Jachtopleiding
IKB inbreidingsgericht project in kansarme buurt
IKB integrale kwaliteitsbeheersing braadkip
IKEA Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd
IKED Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie voor Diabetes
IKG inkomensgerelateerd
IKK Internationale Kamer van Koophandel
IKKB Integraal Keten Kwaliteit Beheersysteem
IKM integrale kwaliteitszorg melk
IKT inkomenstarief
IKW interkabinettenwerkgroep
IKWV Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen
ikz integrale kwaliteitszorg
ILB Informatienet inzake Landbouwbedrijfsboekhoudingen
ILGA International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
ILI Infrastructure Leakage Index
ILM Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ontwikkeling in Limburg
ILO instaptoets lerarenopleiding
ILO International Labour Organization
ILS Instrument Landing System
ILVA Intercommunale Vereniging Land van Aalst
ILVO Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
ILW Industrieel Leerlingenwezen
IMA Intermutualistisch Agentschap
IMAGO geïntegreerde methodiek voor actiegerichte gebiedsontwikkeling
Imalso Intercommunale Maatschappij van de Linker-Scheldeoever
IMB individuele materiële bijstand
IMC interministeriële conferentie
IMCC Interministeriële Conferentie voor Cultuur
IMCJH Interministeriële Conferentie voor de Justitiehuizen
IMCWB Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid
IMEA Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen
imec Interuniversitair Micro-elektronicacentrum
Imewo Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen
IMF International Monetary Fund
IMI Internal Market Information System
IMIS (historisch) afdeling Interdepartementale Management Informatiesystemen (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
IMKL Informatiemodel Kabels en Leidingen
IMO (historisch) afdeling Algemene Infrastructuur en Materiële Ondersteuning (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
IMO International Maritime Organization (van de Verenigde Naties)
IMOB Industrie van Minerale Oliën van België
IMOB Instituut voor Mobiliteit
IMOG Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het Gewest Kortrijk
IMVO internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
IMWV Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen
IMZ interne milieuzorg
IN (historisch) Instituut voor Natuurbehoud (nieuwe naam = Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO)
INBO Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
IncGEO Incubatiepunt Geoinformatie
INDC Intended Nationally Determined Contribution
INDRIS Inland Navigation Demonstrator for River Information Services
Ineris Institut national de l’environnement industriel et des risques
INES International Indicators of Education Systems (van de OESO)
INIS International Nuclear Information System
INL (historisch) Instituut voor Nederlandse Lexicologie (nieuwe naam = Instituut voor de Nederlandse Taal, INT)
innoVET innovatieve opleidingen in Vocational Education and Training
INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
INR Instituut voor de Nationale Rekeningen
Inserm Institut national de la santé et de la recherche médicale
INSISTO Informaticasysteem voor de Intersectorale Toegangspoort
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community
INSZ identificatienummer van de sociale zekerheid
INT Instituut voor de Nederlandse Taal
Integan Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen
IO Interactieve Omroep
IOB Interuniversitair Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer
IOC Internationaal Olympisch Comité
IOED intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
IOF Industrieel Onderzoeksfonds
IOK Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen
IOM Internationale Organisatie voor Migratie
ion inclusief onderwijs
ion (i.o.n.) instelling van openbaar nut
IOP Informatie- en Oriëntatiepunt voor Minderjarige Nieuwkomers
IOP inventaris onbebouwde percelen
IP Institut Pasteur
IP internetprotocol
IP investeringsplan
IP investeringsprogramma
IPA interprofessioneel akkoord
IPAC Interprovinciaal Aidscoördinaat
IPB Interdiocesaan Pastoraal Beraad
IPBES Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
IPC Interparlementaire Commissie (van de Nederlandse Taalunie)
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
IPCO Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs
IPDC interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus
IPF Intergovernmental Panel on Forests
IPI interdepartementale projectgroep inburgering
IPIS International Peace Information Service
IPKD Interparlementaire Klimaatdialoog
IPM integrated pest management
IPO Interbestuurlijk Plattelandsoverleg
IPO internaat met permanente openstelling
IPOT Interdepartementale Projectorganisatie Ondergronds Transport
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control ( = GPBV)
IPR intellectual property rights
IPT individuele pensioentoezegging
IPU Inter-Parliamentary Union
IPZ interpolitiezone
IRC Innovation Relay Centre
IRCEL Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu
IRI International Research Infrastructure
IRIS Integrale Respons op Intrafamiliaal Seksueel misbruik
IRIS Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking
IROJ Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp
IRPC intersectorale regionale prioriteitencommissie
IRTAD international road traffic and accident database
ISA intelligent speed adaptation
ISAAC International Study of Asthma and Allergies in Childhood
ISAB Interfederal Space Agency of Belgium
ISB Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
ISB-EV Instellingsspecifiek Besluit Export Vlaanderen (van 22 september 2000)
ISBN International Standard Book Number
ISBO Instituut voor Strategisch en Beleidsgericht Onderzoek
ISCED International Standard Classification of Education
ISDN integrated services digital network
ISDS investor-state dispute settlement
ISE inhoudelijk structuurelement
ISG Informatiesysteem Gezondheid
ISG Informele Scheldegroep
ISI Institute for Scientific Information (in Verenigde Staten van Amerika)
ISM Internationale Süsswarenmesse (in Keulen)
ISO International Organization for Standardization
ISOSIF Interdepartementaal Sturingsorgaan Sociaal Impulsfonds
ISP internet service provider
ISRO Instituut voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (van de KU Leuven)
ISSN International Standard Serial Number
ISSP International Social Survey Programme
ISVAG Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten
ISWAP Intersectorale Werkgroep Algemene Preventie
IT informatietechnologie
IT integratietegemoetkoming
ITA Actieprogramma Informatietechnologie (van de Vlaamse Regering)
ITAC International Trade Administration Commission of South Africa
I.T.E.R. Impulscontrole, Terugvalpreventie, Empathiebevordering en Responsabilisering
ITF International Transport Workers’ Federation
ITG Instituut voor Tropische Geneeskunde
ITI Internationaal Theaterinstituut
ITMMA Institute for Transport and Maritime Management (van de Universiteit Antwerpen)
ITP intersectorale toegangspoort
ITS intelligent transportsysteem
ITU International Telecommunication Union
ITU International Triathlon Union
IUAP interuniversitaire attractiepool
IUCN International Union for Conservation of Nature
iV internationaal Vlaanderen (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
IVA intern verzelfstandigd agentschap (van de Vlaamse overheid)
IVAGO Intercommunale Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken
IVAH Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen
IVBO Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland
IVBPR Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
IVC informatieveiligheidscomité
IVC Interregionale Verpakkingscommissie
IVCA Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen
Iveg Intercommunale voor Energie
Iveka Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse
IVESCR Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
IVK Instituut voor Veterinaire Keuring
IVLA Intercommunale Vereniging voor Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen
IVM Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland
IVMO Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Menen en Ommeland
iVO interactie met de Vlaamse overheid in de 21ste eeuw
IVOC Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie
IVON integraal verwevings- en ondersteunend netwerk
IVOO Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer voor Oostende en Ommeland
IVRK Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
IVRO Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Roeselare en Ommeland
IVSI Internationaler Verband der Schneesportinstruktoren
IVT inkomensvervangende tegemoetkoming
IVV informatie verwerven en verwerken
IVV Iedereen Verdient Vakantie
IVVO Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor de Sector Veurne en Ommeland
IVVVA Intergemeentelijke Samenwerking voor Verwijdering en Verwerking van Vaste Afvalstoffen in Noord- en Oost-Limburg
IWEPS Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
IWETO Inventaris van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek in Vlaanderen
IWF Internet Watch Foundation
IWI (historisch) Interdepartementale Werkgroep Informatica (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
IWM Intercommunale Watermaatschappij
IWONL (historisch) Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw
IWOV Intercommunale voor Watervoorziening in Oost-Vlaanderen
IWS integrale waterzuiveringsstudie (van Aquafin)
IWT (historisch) Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (nieuwe naam = Agentschap Innoveren en Ondernemen, VLAIO)
IWVA Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht
IWVB Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant
IWWG Interdepartementale Windwerkgroep
IYV 2001 International Year of Volunteers
JAC jongerenaanbod van het CAW
JCI Joint Commission International
JEP Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame
JeP! Jongeren en Participatie
JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
JET Jong en Energiek Toekomstcongres
JIAC jongereninformatie- en adviescentrum
JICA Jeugdoverlegorgaan voor Internationale Culturele Akkoorden
JIM Jong, Interactief, Muziek (van de Vlaamse Mediamaatschappij)
JINT Coördinatieorgaan voor Internationale Jongerenwerking
JIP Jongereninformatiepunt
JKP jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan
JoJo Scholen voor Jongeren, Jongeren voor Scholen
JOK jongerenopvolgingskamer
JoKER kind- en jongereneffectrapportage
JOP Jeugdonderzoeksplatform
JPEG Joint Photographic Experts Group
JWP jeugdwerkgarantieplan
JWW justitieel welzijnswerk
JWZ Jongerenwelzijn
KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
KAGB Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
KaHoG Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
KANTL Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
KAP Kustactieplan
KAR korteafstandsradio
KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
KAV Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging
KB (historisch) Kanselarij en Bestuur (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
KB koninklijk besluit
KBBJ Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
KBDB Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond
KBG Kristelijke Beweging van Gepensioneerden
KBI Kruispuntbank Inburgering
KBIN Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
KBIVB Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet
KBO Kruispuntbank van Ondernemingen
KBRV Koninklijke Belgische Redersvereniging
KBS Koning Boudewijnstichting
KBVB Koninklijke Belgische Voetbalbond
KBVV Koninklijk Ballet van Vlaanderen
KBWB Koninklijke Belgische Wielrijdersbond
KBZ Koninklijk Belgisch Zeemanscollege
KBZB Koninklijke Belgische Zwembond
KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
KCML Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
KCVS Kenniscentrum Vlaamse Steden
K-diensten kinderpsychiatrische diensten
kdv kinderdagverblijf
KE Kunsten en Erfgoed
KeFiK Kenniscentrum voor Financiering van KMO
KeKi Kenniscentrum Kinderrechten
KER kindeffectrapport
KFOV Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen
kga klein gevaarlijk afval
KGT Kanaal Gent-Terneuzen
KHBO Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
ki kadastraal inkomen
K-IBO individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werkzoekenden (= IBO+)
KIC knowledge and innovation community
KIH Kontaktgroep Industrie Herentals
KiK Kranten in de Klas
KIK Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
KIKO Kempens Initiatief voor Kinderopvang
KILTO Kempisch Instituut voor Land- en Tuinbouwonderzoek
KIMm Kansen in Maasmechelen
KINT Koninklijk Instituut voor het Duurzaam Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van de Schone Technologie
KIOSK Integraal Opvolgsysteem Kunsten
KISS kandidateninformatie- en selectiesysteem (van de VDAB)
KIV KMO-innovatie Vlaanderen
KIW kennis en inzicht in de wetenschappen
KJT Kinder- en Jongerentelefoon
KKAT Koördinatiekomitee Algemene Tabakspreventie
KKP koopkrachtpariteit
KLE klein landschapselement
KLIM Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt
KLIP Kabel en Leiding Informatie Portaal
KLJ Katholieke Landelijke Jeugd
KMDA Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming Antwerpen
KMDA Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
KMI Koninklijk Meteorologisch Instituut
KMKG Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
KMMA Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
kmo kleine of middelgrote onderneming (meervoud = kmo’s: kleine en middelgrote ondernemingen)
KMS Koninklijke Militaire School
KMS Koninklijke Muntschouwburg
KMSK Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
KMSKA Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
KMWT kleine of middelgrote windturbine (meervoud = KMWT’s: kleine en middelgrote windturbines)
ko (k.o.) kleuteronderwijs
KO kleine onderneming
KO kunstonderwijs
KOALA klimaatzorg en -advies voor toeristische logies en attracties
KOALA Kleuteronderwijs Luistervaardigheid
KOAP kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem
KOBI-TV kleuterobservatie-instrument taalvaardigheid
KOC Kenniscentrum Hulpmiddelen (van het VAPH)
KOEN Kenniscentrum Ondergrondse Energiebronnen
Komimo Koepel Milieu en Mobiliteit
KOOGO Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs
KOPP kinderen van ouders met psychische problemen
KP kaderprogramma
KPI key performance indicator
KRC Kinderrechtencommissariaat
KRO kandidaat-reserveofficier
KROO kandidaat-reserveonderofficier
KRW Kaderrichtlijn Water
KSA Katholieke Studentenactie
KSB Koninklijke Sterrenwacht van België
KSF kritieke succesfactor
KSJ Katholieke Studerende Jeugd
kso katholiek secundair onderwijs
kso kunstsecundair onderwijs
KSZ Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
kta koninklijk technisch atheneum
KTO klantentevredenheidsonderzoek (ook: klanttevredenheidsonderzoek)
K.U. Brussel (historisch) Katholieke Universiteit Brussel
Kulak Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk (volledige afkorting = KU Leuven Kulak)
KU Leuven Katholieke Universiteit Leuven
KV koop en kredietverlening
KV kunstvak
KVAB Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
KVCV Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging
KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten
KVHV Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond
KVIV Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging
KVK Koepel van Vlaamse Kringloopcentra
KVLV Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen
KVMW Katholiek Vormingscentrum voor Maatschappelijk Werk
KVS Koninklijke Vlaamse Schouwburg
KVSG kindvriendelijke steden en gemeenten
kwalimon kwalitatieve monitoring
KWAPOI kwaliteitsinstrument particuliere opvanginstellingen
KWB Kristelijke Werknemersbeweging
KWS koolwaterstof
KWZI kleinschalige waterzuiveringsinstallatie
LAC lokale adviescommissie
LAeq equivalent continuous A-weighted sound level
LAN local area network
Lantis Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken
LARA Landbouwrapport
LARS Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem
LATG loon- en arbeidstijdsgegevens
LBC-NVK Landelijke Bediendencentrale – Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel
lbo loopbaanonderbreking
lbo55+ loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar
LCA levenscyclusanalyse
LCBC Landbouwcentrum Bieten-Cichorei
LCCA life cycle cost analysis
LDC lokaal dienstencentrum
LDE lokale diensteneconomie
Ldn day-night average sound level (ook DNL)
LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
LED laagdrempelig expertise- en dienstverleningscentrum
LED Leer- en Ervaringsbewijzendatabank
LEED Leadership in Energy and Environmental Design
LEED Local Economic and Employment Development
LEEM Licensing and Enforcement Experts Meeting
LEER lokaal emancipatie-effectenrapport
LEI Landbouweconomisch Instituut (in Nederland)
LEIF LevensEinde InformatieForum
LEKP Lokaal Energie- en Klimaatpact
LEM luchthavenexploitatiemaatschappij
Leq equivalent continuous noise level
LER landbouweffectenrapport
LEZ lage-emissiezone
LF landelijke fietsroute / langeafstandsfietsroute
LFJG Landelijke Federatie van Regionale en Lokale Jeugdwerkinitiatieven met Gehandicapten
LFS labour force survey
lgbt lesbian, gay, bisexual, transgender
lgbti lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex
lgbtq+ lesbian, gay, bisexual, transgender, queer (or questioning), plus
lgbtqi lesbian, gay, bisexual, transgender, queer (or questioning), intersex
lgbtqia+ lesbian, gay, bisexual, transgender, queer (or questioning), intersex, asexual, plus
Liberator Libraries in European Regions Acces to Telematics and Other Resources
LIC lokaal integratiecentrum
LIEC Landelijk Informatie- en Expertise Centrum
LIFE L’Instrument Financier pour l’Environnement (van de Europese Unie)
LIGB Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid
LIIM Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor
LIKO Limburgs Kunstenoverleg
LIN (historisch) departement Leefmilieu en Infrastructuur (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
LinC Leiderschap in Cultuur
LINC Centrum voor Lezen en Informatie
LIO leraar in opleiding
LIS landbouwimpactstudie
Lisec Studiecentrum voor Ecologie en Bosbouw
LiSO Loopbanen in het Secundair Onderwijs
Liv Landelijk infopunt voor vrouwen
LIVC lokale integrale veiligheidscel
LIVC R lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme
LKC lokaal klantencentrum (van de VDAB)
LLK Lokaal Loket Kinderopvang
LLKO lokaal loket kinderopvang
LLL levenslang leren / levenslang en levensbreed leren
LLM Landsbond van Liberale Mutualiteiten
LM Liberale Mutualiteit
LMN Landbouwmonitoringsnetwerk
LMN lokaal multidisciplinair netwerk
LNE (historisch) Leefmilieu, Natuur en Energie (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
lng liquid natural gas
lo (l.o.) lager onderwijs
lo (l.o.) lichamelijke opvoeding
LO loopbaanoriëntering
LOC lokaal onderhandelingscomité
LOC Loopbaanontwikkelingcentrum
LOCUS Lokaal, Cultuur en Steunpunt
LOES Leidraad Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit
Logo loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie (verkorte naam = lokaal gezondheidsoverleg)
LOI lokaal opvanginitiatief
LOKO Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
LOM luchthavenontwikkelingsmaatschappij
LOP lokaal overlegplatform
lorgo lokale raad van het gemeenschapsonderwijs
LOSO Longitudinaal Onderzoek Secundair Onderwijs
LOVO leefsituatieonderzoek Vlaamse ouderen
LRB lokale en regionale besturen
LRM Limburgse Reconversiemaatschappij
LRTAP Long Range Transboundary Air Pollution
lsbo lager secundair beroepsonderwijs
LSD Landelijk Steunpunt Druggebruikers
LSM Limburg als voorsprongregio en Sterk Merk
LSO linker-Scheldeoever
lsto lager secundair technisch onderwijs
LTF lokale taskforce
LTSV Langetermijnvisie Schelde-estuarium
LUC Limburgs Universitair Centrum
LULUCF land use, land use change and forestry
LV Landbouw en Visserij (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
lvvp med langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen
lvvp langdurig verlof voor verminderde prestaties
LWAG landschappelijk waardevol agrarisch gebied
LWW lokale werkwinkel
LZV langere en zwaardere vrachtwagen (in Nederland: langere en zwaardere vrachtautocombinatie)
ma masteropleiding
MaaS Mobility as a Service
MAC vastleggingsmachtiging
MADB Market Access Database
MADUF Maximizing DVB-Usage in Flanders
MAG Motorcycle Action Group
MAGDA maximale gegevensdeling tussen administraties
MaIS maatschappelijke-impactstudie
MAK monocyclische aromatische koolwaterstof
manaba master-na-bacheloropleiding
manama master-na-masteropleiding
MaNo maatschappelijke noodzaak
MAP mestactieprogramma (ook wel: mestactieplan)
MAR minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel
Marianne (historisch) module voor analyse en rapportering van informatie aanwezig in de Robin-database (systeem van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
MAS Museum aan de Stroom
MAT Market Access Team
MAV Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer
MaViTrans Markterkenning voor een Visserij in Transitie
MaxiPAC Maximizing Previously Acquired Competences
MB midden- en grootbedrijf
MB ministerieel besluit
MBE multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging
MBO milieubeleidsovereenkomst
MBZ Maatschappij van de Brugse Zeehaven
MC managementcomité
MC minicrèche
MCC Meter Reading Communication Center
MCPA 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur
M-decreet decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
MDG Millennium Development Goal
MDK Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
MDO multidisciplinair overleg
MDT multidisciplinair team
MDV multidisciplinair verslag
MEPC Marine Environment Protection Committee
MEQ Milestone through Equality towards Quality
MER milieueffectrapport
m.e.r. milieueffectrapportage
Mercosur Mercado Común del Sur
MERIT Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology
MET Ministère de l’Equipement et des Transports (van het Waalse Gewest)
MFC multifunctioneel centrum
MFI multifunctionele infrastructuur
MFK meerjarig financieel kader
MGIL Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied
MGO middelgrote en grote ondernemingen
MHAL Stedenband Maastricht-Hasselt-Heerlen-Aken-Luik
MHz megahertz
MIA Mobiliteit Innovatief Aanpakken
MIA Multilateraal Investeringsakkoord (van de OESO)
MIA Music Industry Award
MIB afdeling Markt- en Inkomensbeheer (van het ALV)
MICE Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions
MICTIVO Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs
MIDI musical instrument digital interface
MIG Market Implementation Guide
MIG Message Implementation Guide
Mina Milieu en Natuur
Minafonds Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur
Minaraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
Minth Maison Internationale - Internationaal Huis (Brussel)
MIP Milieu- en Energietechnologie-innovatieplatform
MIPTV Marché International des Programmes de Télévision
MIRA Milieurapport Vlaanderen
MIRA-BE Milieurapport Vlaanderen-Beleidsevaluatie
MIRA-S Milieurapport Vlaanderen-Scenario’s
MIRA-T Milieurapport Vlaanderen-Thema’s
MIRONA afdeling Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur (van de provincie West-Vlaanderen)
MIS managementinformatiesysteem
MIS Milieu-infostuurgroep
MIVA Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen
MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (= STIB)
MIVG Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Gent
MiX Media Innovatie Centrum
MKBA maatschappelijke kosten-batenanalyse
MKG minimale klinische gegevens
MKWB meest kwetsbare waardevolle bossen
MKZ mond-en-klauwzeer
M&L (historisch) afdeling Monumenten en Landschappen (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
MLIS Multilingual Information Society (van de Europese Commissie)
MLS microwave landing system
MLSO Maatschappij Linkerscheldeoever ( = Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid)
MMC Minder Mobielen Centrale
MMIS Milieumanagement-Informatiesysteem
MMPPS medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale problematiek
mms multimedia messaging service
MNGI mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving
MO maatschappelijke oriëntatie
MO middenstandsopleiding
MOBER mobiliteitseffectenrapport
MOCEF Mother Child Education Foundation
MOD Managementondersteunende Diensten
MOES Model Ondernemerschap voor Etnische Starters
MOEV Motivatie, Ondersteuning, Expertise, Vernieuwing - Vlaanderen - Vitaliteit
MOF als misdrijf omschreven feit
MOL minst ontwikkelde landen
MOP Meerjarig Oriëntatieprogramma (van de Europese Commissie)
MORA Mobiliteitsraad van Vlaanderen
MOS milieuzorg op school
MOVE Monitoring Verruiming Westerschelde
MOVI Netwerk voor Managementvaardigheden in de Openbare Vlaamse Instellingen
MOVIN’ Mobiele Ondersteuningstool voor Verkeersbordeninventaris
MOW Mobiliteit en Openbare Werken (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
MPC medisch pedagogisch centrum
MPEG Moving Picture Experts Group
MPI (historisch) medisch-pedagogisch instituut
MPIGO medisch-pedagogisch instituut van het GO!
MRCC Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum
MRL maximale residulimiet
MRSA methicillineresistente Staphylococcus aureus
mrt matrixregeneratietherapie
MS multiple sclerose
MSCP Member State Contact Point
MSOC medisch-sociaal opvangcentrum
mSPOC medisch single point of contact
MST mathematics, science and technology
MST (historisch) medisch schooltoezicht (nieuwe naam = centrum voor leerlingenbegeleiding, CLB)
MTB Maastrichtse Toeleveringsbedrijven
MTB metro, tram, bus
MTIL Mesttransport Internetloket
MTM maximaal toegelaten massa
MTOW Maximum Take Off Weight
MTR mid term review
mug mobiele urgentiegroep
MuHKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (nieuwe afkorting = M HKA)
M HKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
mux multiplexer
MVG minimale verpleegkundige gegevens
MVG (historisch) ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
MVO maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVP microbiologische veiligheidspost
MVPA Maatschappij voor de Vernieuwing en de Promotie van Antwerpen
MVS medisch verantwoord sporten
MWh magawattuur
MYRRHA Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications
NAC Nationaal Agrarisch Centrum
NACE Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne
Nacebo Nationale Centrale voor Metaal-, Hout- en Bouwvakondernemingen
NADO Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen
NAFT naadloos flexibel traject
NAFTA North American Free Trade Agreement
NAHL niet-aangeboren hersenletsel (ook NAH)
NAIRU non-accelerating inflation rate of unemployment
NAPincl Nationaal Actieplan Sociale Inclusie
NAR Nationale Arbeidsraad
NARA Natuurrapport
NARIC National Academic Recognition Information Centre
NASA National Aeronautics and Space Administration
NATO North Atlantic Treaty Organisation ( = NAVO)
NAV Netwerk Architecten Vlaanderen
NAVEFRI Nationaal Verbond van Frituristen
Navetex Nationaal Verbond van Textiel- en Kledingdetaillisten
NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie ( = NATO)
NBB Nationale Bank van België
NBM niet-begeleide minderjarige
NBMV niet-begeleide minderjarige vreemdeling
NBN Bureau voor Normalisatie
NCad Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
NCB (historisch) Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (nieuwe naam = Confederatie Bouw)
NCBL Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw
NCC Net Contact Center
NCDO Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling
NCMV (historisch) Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (nieuwe afkorting = UNIZO)
NCOS Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
NCOV Nationale Confederatie van Ouderverenigingen
NCP natuurcompensatieprogramma
NCPI nationaal contactpunt voor integratie
NDC Nationally Determined Contribution
NDLZ niet-dringend liggend ziekenvervoer
NDM National Decision Model
NE nuttige ervaring
NEC national emission ceiling
NEC natuureducatief centrum
NEC normaal economisch circuit
NECSTouR Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism
NECzU Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten
NEDC New European Driving Cycle
neet not in education, employment or training
NEHAP National Environmental and Health Action Plan
NEI Nederlands Economisch Instituut
NEKP Nationaal Energie- en Klimaatplan
NEM nationale emissiemaxima
NER nutriëntenemissierechten
NER-D nutriëntenemissierechten-dieren
NERF Neuroelectronics Research Flanders
NER-MVW nutriëntenemissierechten-mestverwerking
NERO Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast
NFDLK Nationale Federatie der Doctors en Licentiaten in de Kinesitherapie
NFIW Nationale Federatie der Informatieweekbladen
NFS netto te financieren saldo
NFS2 nieuw financieringssysteem
NFTE Network for Training Entrepreneurship
NFWO (historisch) Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (nieuwe naam = Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, FFWO)
NGEU NextGenerationEU
NGCS Next Generation Concrete Surface
NGI Nationaal Geografisch Instituut
NGK niet-gesplitst krediet
ngo niet-gouvernementele organisatie
NGROD Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen
NGW Nieuwe Gemeentewet
NHISK Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten
NHP nationaal hervormingsprogramma
NIAZ Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg
NIBI Nederlands Instituut voor Biologie
Nicam Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media
NICC Nieuw Internationaal Cultureel Centrum
NICE Nutrition Information Center
NICIS Netherlands Institute for City Innovation Studies
NiK Nieuws in de Klas
NILK Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet
NIOOO Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers
NIP natuurinrichtingsproject
NIRAS Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen
NIS (historisch) Nationaal Instituut voor de Statistiek (nieuwe naam = Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie)
NITO Nationaal Instituut voor Thuiswerkers en hun Opleidingen
NIVO Nederlandstalig Initiatief voor Vorming en Opleiding
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NKEP Nationaal Energie- en Klimaatplan
NKR Nationaal Kankerregister
NKWV Nationaal Komitee Weekendverblijven
NLM (historisch) Nationale Landmaatschappij (nieuwe naam = Vlaamse Landmaatschappij, VLM)
NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
NME natuur- en milieueducatie
NME&I natuur- en milieueducatie & informatie
NMH (historisch) Nationale Maatschappij voor de Huisvesting
NMKN Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid
NMLW Nationale Maatschappij der Luchtwegen
NMR nucleaire magnetische resonantie
NMRC neuromusculair referentiecentrum
NMVB (historisch) Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen
NMVOS niet-methaan vluchtige organische stof
NOB Nederlands Onderwijs in het Buitenland
NOB nieuwe OCMW-boekhouding
NOBL Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & Voeding
NODW Nederlands op de werkvloer
NOG natuurlijk overstromingsgebied
NOOZO Niets Over Ons Zonder Ons
NORA Nederlandse Overheid Referentiearchitectuur
NOVA Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
NOW New Opportunities for Women
Nozema Nederlandsche Omroep-zendermaatschappij
NPC Nieuwe Politieke Cultuur
NPS Net Promoter Score
NRC Nationale Raad voor de Coöperatie
NRC non-recurring cost
NRG4SD Network of Regional Governments for Sustainable Development
NRMM Non-Road Mobile Machinery
NRP natuurrichtplan
NRTH niet-rechtstreeks toegankelijke hulp
NRTJH niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
NS Nederlandse Spoorwegen
NSG Nuclear Suppliers Group
NSZ Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen
NT1 Nederlands als eerste taal
NT2 Nederlands tweede taal (ook: Nederlands als tweede taal)
NTA nitrilotriazijnzuur
NTMB Natuurtechnische Milieubouw
NTU Nederlandse Taalunie
nv naamloze vennootschap
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
NVHBD Nationaal Verbond der Handelaars in Bieren en Drinkwaters
NVIWO Nederlands-Vlaams Integraal Wateroverleg
NVKVV Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen
NVOB Nationale Vereniging van Outplacementbureaus
NVP Nationaal Veiligheidsplan
NVT Nieuw Vlaams Tijdschrift
NVVA (historisch) Nationale Vereniging tot Voorkoming van Arbeidsongevallen (nieuwe naam = Prevent)
NVVP Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (in Nederland)
NVZ (historisch) NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen
NWWZ niet-werkende werkzoekende
OASeS Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (van de Universiteit Antwerpen)
OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OBC observatie-en-behandelingscentrum
OBE onderwijsbelastingseenheid
OBESSU Organising Bureau of European School Student Unions
OBO oriënterend bodemonderzoek
OBPWO onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
OBU onboardunit
OC omkaderingscoëfficiënt
OC ondersteunend centrum
OC ondersteuningscoëfficiënt
OCA ondersteuningscentrum voor allochtonen
OCA Opleidingscentrum Autisme
OCAD Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
OCATO Overlegcentrum voor Agrarische Toeleverings-, Producerende en Verwerkende Ondernemingen
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique ( = OESO)
OC-GIS (historisch) Ondersteunend Centrum Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen (nieuwe naam = Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, AGIV)
OCJ ondersteuningscentrum jeugdzorg
OCM open coördinatiemethode
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OCR optical character recognition
OCSG onderhandelingscomité van de scholengemeenschap
OCW Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
OD operationele doelstelling
ODA official development assistance
ODAV Overleg van Diensten voor Aangepast Vervoer
ODB Overleg Druggebruik Brussel
ODE Organisatie voor Duurzame Energie
Odos ouders die opnieuw starten
ODV openbaredienstverplichting
ODVB Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs
OE opleidingseenheid
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development ( = OESO)
OEG onroerenderfgoedgemeente
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
oetc onderwijs in eigen taal en cultuur
oft organieke fulltime-equivalent
OG omkaderingsgewicht
OGGW ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk
ogo officieel gesubsidieerd onderwijs
OIE World Organisation for Animal Health (oorspronkelijke naam = Office International des Epizooties)
oio (historisch) onderzoeker in opleiding (in Nederland)
OIVO Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties
OJO Omkadering van Jonge Onderzoekers
OK (historisch) ordonnanceringskrediet (nieuwe naam = vereffeningskrediet, VEK)
OKA overleg kabinet - administratie
OKAN onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers / onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
OKI onderwijskansarmoede-indicator
oKo Overleg Kunstenorganisaties
OKO Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers
OKOT onderwijskwalificerend opleidingstraject met VDAB-opleidingscontract
OKSNA Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen
OLA operational level agreement
OLC open leercentrum
OLO obligation linéaire - lineaire obligatie
OLS ondergronds logistiek systeem
OMD Open Monumentendag
OMOB (historisch) Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen (nieuwe naam = Ethias)
OND departement Onderwijs (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
OND Onderwijs en Vorming (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
ONE Office de la Naissance et de l’Enfance
O&O onderzoek en ontwikkeling
OOK Vlaams Ouderenoverlegkomitee
OOOC onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum
OOV opcentiemen op de onroerende voorheffing
OP operationeel programma
OPB Onthaal en Promotie Brussel
OPBWO onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries
OPIUM Operational Project for Integrated Urban Management
OP PVB ondersteuningsplan persoonsvolgend budget
OPT Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles
OPZ Geel Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel
OPZC Rekem Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
or ondernemingsraad
OraFin Oracle Financials
ORBA Opvolging Realisatie Bestuursakkoord
ORBEM (historisch) Office Régional Bruxellois de l’Emploi (nieuwe naam = Actiris)
ORPAH Office Régional de Promotion de l’Agriculture et de l’Horticulture
OS Olympische Spelen
OSBJ Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg
OSE overdraagbare spongiforme encefalopathie
OSGW ongewenst seksueel gedrag op het werk
OSLO2 Open Standaarden voor Linkende Overheden
osp onderwijs voor sociale promotie
OSPAR verdragen van Oslo en Parijs
OST Outbreak Support Team
OSTP opgenomen studiepunt
OTA Ondersteuningsteam Allochtone Jongeren in de Bijzondere Jeugdbijstand
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ( = NAVO)
OTT over the top
ov onroerende voorheffing
OV openbare verlichting
OV opleidingsvorm
O&V onderwijs en vorming
OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
ovb onderwijsvoorrangsbeleid
OVB Ondernemersvereniging Bodemsaneerders
OVG onderzoek verplaatsingsgedrag
OVIS Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie
OVK Ouders van Verongelukte Kinderen
OVR omgevingsveiligheidsrapport
OVSE Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
OVSG Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten
OVV Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
OV&W Onderwijs, Vorming en Werk
OWS Organic Waste Systems
paaz psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis
PAB persoonlijkeassistentiebudget
PAC Provinciaal Administratief Centrum
PAC Provinciale Auditcommissie
PACKED = Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
PACT Pilot Action for Combined Transport
PAJ Platform Allochtone Jeugdwerkingen
pak polycyclische aromatische koolwaterstof (meervoud: paks)
PAO Permanent Armoedeoverleg
P.A.R.T.S. Performing Arts Research and Training Studios
PAS personenalarmsysteem
PAS Programmatische Aanpak Stikstof
PAS Project Antwerpse Straatkinderen
PASO panel survey of organizations in Flanders
PA-UvM Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee
PAV project algemene vakken
pba professionele bacheloropleiding
PBD pedagogische begeleidingsdienst
PBE Provinciale Brabantse Energiemaatschappij
P-bedrijf prioritair bedrijf
pbm persoonlijk beschermingsmiddel
PBO Programma Beleidsgericht Onderzoek
PBV Promotie Binnenvaart Vlaanderen
PBW Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid in de Niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest
PC paritair comité
PCA Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt
pcb polychloorbifenyl
PCBT Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt
PCDD polychloordibenzoparadioxine
PCDF polychloordibenzofuran
PCF Proefcentrum Fruitteelt
PCG Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
PCLT Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw
PCM Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
PCMA Provinciaal Centrum voor Opsporing van Metabole Aandoeningen
PCMESO Permanente Commissie Milieueducatie Secundair Onderwijs
PCS Proefcentrum voor Sierteelt
PCV Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid
PDCA plan do check act
pdf portable document format
PDOS Pensioendienst voor de Overheidssector
PDP plasma display panel
PDPO Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling
PEACE Pollution Effects on Asthmatic Children in Europe
PEC Provinciale Evaluatiecommissie
PEFC Pan European Forest Certification
PEP personeelsplan
PFAS poly- en perfluoralkylstoffen
PFK perfluorkoolwaterstof
PFK Politiek en Filosofisch Konvent
PFOA perfluoroctaanzuur
PFOS perfluoroctaansulfonaat
PFOS VRT Pensioenfonds voor de Rust- en Overlevingspensioenen van het Statutair Personeel van de nv publiek recht VRT
PG pleeggezin
PGB persoonsgebonden budget
PGS Plant Genetic Systems
PHARE Personne Handicapée Autonomie Recherchée
PHV Plan voor Herstel en Veerkracht
PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies
PIB Proces- en Informatiebeheer
PIBO Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (in Tongeren)
Pidpa Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen
PIEO Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs
PIH Provinciaal Instituut voor Hygiëne
PIM Personal Information Manager
PIM programma innovatieve media
PIME Provinciaal Instituut voor Milieu-educatie
PINA Project Integratie Nieuwkomers Antwerpen
PIO Prati-index voor zuurstofverzadiging
PIO Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
PIP procesimplementatieplan
PIRLS Progress in International Reading Literacy Study
PISA Programme for International Student Assessment (van de OESO)
PITO Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (in Stabroek)
PITO Provinciaal Instituut voor Tuinbouwonderwijs (in Mechelen)
PIVA Provinciaal Instituut Vlaamse Ardennen (in Oudenaarde)
PIVA Provinciaal Instituut voor Voeding Antwerpen
PIVO Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (in Asse)
PL persleiding
PLA polylactaat
PLF Passenger Locator Form
PLI Plant Location International
PLOEG Planning, Leiding geven, Opvolgen, Evalueren en Gewaardeerd worden (letterwoord van de Vlaamse overheid)
PLOT plaatselijk loket voor opleiding en tewerkstelling
PLOT Platform Opleiding en Tewerkstelling
PLS primaire laterale sclerose
PM particulate matter
PMB Pro Medicis Brussel
pmd plastic flessen, metaalverpakkingen, drankkartons
PmH persoon met een handicap
PMMK Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (in Oostende)
PMS (historisch) psycho-medisch-sociaal centrum (nieuwe naam = centrum voor leerlingenbegeleiding, CLB)
PMV Participatiemaatschappij Vlaanderen
PMVC Provinciale Milieuvergunningscommissie
P&O personeel en organisatie
po (p.o.) plastische opvoeding
PO producentenorganisatie
POAH permanent onderwijs aan huis
pob plaatselijke openbare bibliotheek
POC permanente ondersteuningscel
POD printing on demand
POD Programmatorische Overheidsdienst
POF Private Omroep Federatie
POG particulier opvanggezin
POI particuliere opvanginstelling
POM provinciale ontwikkelingsmaatschappij
POP persistent organic pollutant
POP persoonlijk ontwikkelingsplan
POPS privately owned public space
POS problematische opvoedingssituatie
POV Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
POVC Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
POVLT Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw
PoZiLiV Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen In Vlaanderen
PPGO pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs
PPI paraparlementaire instelling
PPI Public Procurement of Innovative Solutions
PPJ Pluralistisch Platform Jeugdzorg
PPP purchasing power parity
pps publiek-private samenwerking
P+R park-and-ride
pr public relations
PRAAG Pro-Afrikaanse Aksiegroep
PREMAZ Preventie Mazout
PRESTI Preventie Stimuleren (programma’s van OVAM)
priak principieel akkoord
PRIBEL Pesticide Risk Indicator for Belgium
PRIC provinciaal integratiecentrum
PRICMA Provinciaal Integratiecentrum Minderheden Antwerpen
PRO personeelstevredenheidsonderzoek, personeelsresultatenonderzoek
PROCLAM Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu
PROCORO provinciale commissie voor ruimtelijke ordening
PRODEM Promotie- en Demonstratiecentrum voor Milieuvriendelijke Technologieën
PROGES Vereniging voor Promotie van Gezondheid op School
PRS provinciaal ruimtelijk structuurplan
PRTR Pollutant Release and Transfer Register
PRUP provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
PS pompstation
PS private stichting
PSA preventieve sociale actie
PSBH panelstudie van Belgische huishoudens
PSD Platform Stedelijke Distributie
PSD psychosociale dienst
PSG projectstuurgroep
PSWI personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen
PTB persistente, toxische en bioaccumulerende stoffen
pti provinciaal technisch instituut
PTOW plaats- en tijdsonafhankelijk werken
PURPLE Peri Urban Regions Platform Europe
pv proces-verbaal
PV Permanente Vertegenwoordiging
PV photovoltaic
PV praktisch vak
PVB persoonsvolgend budget
pvc polyvinylchloride
PVC Provinciale Commissie Verkeersveiligheid
PVE Provinciale Verkeerseenheid (van de Federale Politie)
PVF persoonsvolgende financiering
PVL (historisch) afdeling Personenvervoer en Luchthavens (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
PVT psychiatrisch verzorgingstehuis
PWA plaatselijk werkgelegenheidsagentschap
PWB personeel ten laste van het werkingsbudget
PWO praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
PWO projectmatig wetenschappelijk onderzoek
PWR permanente werkgroep risicogroepen
PZ psychiatrisch ziekenhuis
PZC preventievezorgcentrum
QC quota count
QLB Quartier Latin Brussel
RA regeerakkoord
RAC Committee for Risk Assessment
RAG Risk Assessment Group
RAGO Raad van het Gemeenschapsonderwijs
RAM random access memory
RAN Radicalisation Awareness Network
RAN radio access network
RAR Regionale Audiovisuele Regie
RCA revealed comparative advantage
RCBI Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
RCH Research Campus Hasselt
R&D Research and Development
RDBB Regionale Dienst Beroepsopleiding Brussel
RDE real-driving emission
RDF refuse derived fuel
RDS radio data system
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
REACT-EU Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe
REBEC regionale begeleidings- en preventiecel
REC Radiocentrum - Ethercentrum
REC Regionaal Expertisecentrum
REFIT Regulatory Fitness and Performance
REG rationeel energiegebruik
REIO Regional Economic Integration Organisation
RELO regionaal eerstelijnsoverleg
REN regionaal expertisenetwerk
RESA runway end safety area
RESCert Renewable Energy Systems Certification
RESHAPE Retrofitting Social Housing and Active Preparation for EPBD
RESOC regionaal sociaal-economisch overlegcomité
ReTiBo Registratie-, Ticketing- en Boordcomputer
RIA reguleringsimpactanalyse
RIAA Recording Industry Association of America
RIC regionaal integratiecentrum
RIEC Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RiK referentiekader voor internaatskwaliteit
RIS Regionale Informatieservice
RIS Rivier Informatie Service
RISO Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw
RISS Radio Infrastructure Site Sharing
RITS reguleringsimpacttoets
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RIVO Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (in Nederland)
RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
RKJ Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (De Sleutel, Eeklo)
RKW Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
RMA risicohoudend medisch afval
RMG Risk Management Group
RMT Regie voor Maritiem Transport
ro ruimtelijke ordening
rob rustoord voor bejaarden
ROB Regionale Omroep Brabant
ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (in Nederland)
Robin (historisch) registratie en opvolging van briefwisseling in een netwerkomgeving (systeem van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
ROC regionale ondersteuningscel
ROG regionaal overlegorgaan
ROGO Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonderwijs
ROHM (historisch) Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (zie AROHM)
ROK Referentiekader voor Onderwijskwaliteit
ROM read-only memory
ROM ruimtelijke ordening en milieu
ROP register onbebouwde percelen
ROS regionaal overslagstation
RoSa Rol en Samenleving
ROSI regionaal overleg- en samenwerkingsinitiatief
ROSR Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn
R-O Vlaanderen (historisch) Agentschap Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed Vlaanderen
ROV regionaal objectiveerbaar verschil
RPC remote procedure call
RPR Rijnvaart Politiereglement
RR Recovery and Resilience Facility
RR Rijksregister
RSC regionaal screeningscentrum
RSG regionaal stedelijk gebied
RSI repetitive strain injury
RSV relationele en seksuele vorming
RSV Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
RSVK regionaal sociaal verhuurkantoor
RSVZ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
RSZPPO Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
RTC regionaal technologisch centrum
RTC rondetafelconferentie
RTD research and technology development
RTH rechtstreeks toegankelijke hulp
RTJH rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
RTP Registered Testing Pool
RTV regionale televisie voor de Kempen en Mechelen
RUCA (historisch) Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (nieuwe naam = Universiteit Antwerpen, UAntwerpen)
RUP ruimtelijk uitvoeringsplan
RURA Ruimterapport Vlaanderen
RV (historisch) Ruimte Vlaanderen (departement van de Vlaamse overheid)
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
rvb raad van bestuur
RVP Rijksdienst voor Pensioenen
rvt rust- en verzorgingstehuis
RvVb Raad voor Vergunningsbetwistingen
RW regenwater
RWA regenwaterafvoer
RWO Regionaal Welzijnsoverleg
RWO (historisch) Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
RWZI rioolwaterzuiveringsinstallatie
SA sanctionerend ambtenaar
SABAM Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers / Société belge des Auteurs, Componistes et Éditeurs (historische naam = Société Anonyme Belge des Auteurs et Musiciens)
SAF Stakeholdersadviesforum
SAFIR Safe and Flexible Integration of Initial U-space Services in a Real Environment
SAIDA Succesvol Anderstaligen Integreren via Duurzame Arbeid (project van de VDAB)
SAIL Speech, Artificial Intelligence and Language
SALK Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat
SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
SAM Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen
SAM steunpunt Mens en Samenleving
SAO stageovereenkomst alternerende opleiding
SAR strategische adviesraad
SAR structure-activity relationship
SARC Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media ( = Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media)
SARiV Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen
SARO Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed
SARS Severe Acute Respiratory Syndrome
SAR WGG Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid
SAVE Samen actief voor veilig verkeer
SAVE Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency
SB strategisch basisonderzoek
SBE subsidie voor bouw in de eigendomssector
SBK sociaal bureau voor kunstenaars
SBK Studie- en Beroepskeuzecentrum
SBO Strategisch Basisonderzoek
SBOV Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
SBR subsidie voor bouw en renovatie
SBS Scandinavian Broadcasting System
SBW Stichting Beroepsopleiding Weg- en Waterbouw (in Nederland)
SBZ speciale beschermingszone
SBZ-H speciale beschermingszone - Habitatrichtlijn
SBZ-V speciale beschermingszone - Vogelrichtlijn
SCA Sport Cardiaal Actieplan
SCAR Scientific Committee on Antarctic Research
SCC Scheldecoördinatiecentrum
SCICT Sturing en Controle Informatie- en Communicatietechnologie
SCIE Science Citation Index Expanded
SCK Studiecentrum voor Kernenergie
SCLG Samenwerkingsverband van Centra voor Levens- en Gezinsvragen
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SCSI small computer system interface
SCV sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen (vroeger APS-survey)
SCVO stedelijk centrum voor volwassenenonderwijs
SD strategische doelstelling
SDG Sustainable Development Goal
SDJ sociale dienst jeugdrechtbank
SE Societas Europaea
SEB steekproefenquête naar de beroepsbevolking
SEE Sociaal-Economische Enquête (NIS)
SEL samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg
SEL sound exposure level
SELES Socio-economische Landbouweffecten Evaluatiesysteem
SELFIE Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies
Selor Selectie en Oriëntatie (selectiebureau van de federale overheid)
SEMI socio-economisch monitoringsinstrument
SEN Steunpunt Expertisenetwerken
Se-n-Se secundair-na-secundair
SEOC subentiteitsoverlegcomité
SEOP sociaal-economisch ontwikkelingsplan
SEP Sociaal Economisch Panel
SER stedelijke emancipatieraad
SERR sociaal-economische raad van de regio
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
SES socio-economische status
SFB Stichting Frankfurter Buchmesse
SFTL Sociaal Fonds Transport en Logistiek
sg scholengemeenschap
sg secretaris-generaal
SG stedelijk gebied
SGA sterk gedragsgestoord of agressief
SG-forum forum van secretarissen-generaal
SGGG Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg
SGP Stabiliteits- en Groeipact
SHB substitutiehormonenbehandeling
SHIP Strategisch Haveninfrastructuurproject
SHM sociale huisvestingsmaatschappij
SI sociale inspectie
SI saturatie-index
SIA sustainability impact assessment
SIAL Salon International de l’Alimentation
SIB social impact bond
SICI Standing International Conference of national and regional Inspectorates of education
SID studie-informatiedag (ook SID-in)
SIF Sociaal Impulsfonds
SIFO Sociaal Investeringsfonds
S-IHD specifieke instandhoudingsdoelstelling
SIHO Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
SIM Strategisch Initiatief Materialen
SINE sociale inschakelingseconomie
SIO sociale-impactobligatie
SIO synchroon internetonderwijs
SIOF Strategisch ICT-overlegorgaan
SIOS (historisch) strategische investerings- en opleidingssteun
SIS shaken infant syndrome
SIS Sociaal Informatiesysteem
SIT samenwerkingsinitiatief thuiszorg
SITC Standard International Trade Classification
SIV selectieve informatieverspreiding
SKA Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen
SKV sociale kredietvennootschap
SLA service level agreement
SLAPP Strategic Lawsuit Against Public Participation
SLN Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
SLO schriftelijk leefomgevingonderzoek
SLO specifieke lerarenopleiding
SLP (historisch) Sociaal-Liberale Partij
SLV Stichting Lezen Vlaanderen
SM Socialistische Mutualiteiten
SMA splitmastiekasfalt
S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (in Gent)
SMART specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden
SMEB strategische milieueffectbeoordeling
sms short message service
SNCF Société Nationale des Chemins de Fer Français
SNCR selectieve niet-katalytische reductie
SNPB Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten
SNS Sport na School
so (s.o.) secundair onderwijs
soa seksueel overdraagbare aandoening
SOA servicegeoriënteerde architectuur
sob speciale openbare bibliotheek
SOBO Strategisch Overlegorgaan Bestuurlijke Organisatie
SOC strategisch onderzoekscentrum
Socan Stedelijk Onthaalcentrum Anderstalige Nieuwkomers (in Mechelen)
Socius Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk
SODA Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen
SOFI Strategisch Overlegforum Financiën
SOGIE seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie
SOGIESC sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics
SOHO secundair onderwijs - hoger onderwijs
SOIA Strategisch Overlegorgaan Internationale Aangelegenheden
Solon (historisch) systeem ter ondersteuning van legistiek en het ontwerpen van normen (project van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de KU Leuven)
SoLR Supplier of Last Resort
SOMA Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
SON stichting van openbaar nut
SONO Steunpunt Onderwijsonderzoek
SOPO Strategisch Overlegforum Personeel en Organisatie
sosp secundair onderwijs voor sociale promotie
SOVO sociale voorzieningen
SP (historisch) Socialistische Partij (nieuwe afkorting = sp.a)
sp.a Socialistische Partij Anders
SPAT Strategisch Plan Antwerpen Toerisme
SPDI single-point diamond interchange
SPE Samenwerkende Vennootschap voor Productie van Elektriciteit
SPE Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie
SPGE Société Publique de Gestion de l’Eau
SPI single-point interchange
SPIA Stedelijk Polytechnisch Instituut Antwerpen
SPIDI Spatial Information Directory
Spirit (historisch) Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch, Toekomstgericht
SPK Strategisch Plan Kempen
SPRA Strategisch Plan Regio Antwerpen
SPRE Strategisch Plan Ruimtelijke Economie
SPS sanitary and phytosanitary
SPUI single-point urban interchange
SPV special purpose vehicle
SRCC Sustainable and Resilient Coastal Cities
SRK Schelderadarketen
SRO subregionaal overlegorgaan
SRW Steunpunt Ruimte en Wonen
SRWL Société Régionale Wallone du Logement
SRWT Société Régionale Wallone du Transport
SSAQ Strategische Stuurgroep Aquacultuur
SSE Samenwerkingsverband Sociale Economie
SSI subsidie sloop en infrastructuur
SSK Standaardsystematiek voor Kostenramingen
SSL Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen
SSS short sea shipping
SSV schuldsaldoverzekering
Stadim Studies & Advies Immobiliën
STAI Stichting Aanpak Interferentie
STAM Stuurgroep Autonome Middenscholen
START Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio
STC subregionaal tewerkstellingscomité
STD subregionale tewerkstellingsdienst
Stedula Steunpunt Duurzame Landbouw
STEG stoom- en gasturbine
STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics
STEM streekeigen management
STEVIN Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen in het Nederlands
STIB Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ( = MIVB)
sticordi stimuleren, compenseren, remediëren, differentiëren en dispenseren
STIP Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van Afval
STIVO Stimuleringsfonds voor Kwalitatieve Vlaamse Omroepproducties
STOHO Studiecentrum Open Hoger Onderwijs
STOIO Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen
STOP eerst stappers, dan trappers, dan openbaar en tot slot privévervoer
STOPIT Samen Terug op Pad met Partners in Tewerkstelling (vzw van het Subregionaal Tewerkstellingscomité Mechelen)
STORE Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie
STOS samen tegen onbetaalde schoolfacturen
STOS spraak- en taalontwikkelingsstoornis
STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (in Nederland)
STRADO Strategie voor Duurzame Ontwikkeling
STRES strategische ecologiesteun
STS strategische transformatiesteun
STTN spraak- en taaltechnologie
STUK STUK Kunstencentrum (in Leuven)
stuvo studentenvoorzieningen
STV Stichting Technologie Vlaanderen
STWW Strategische Technologieën voor Welvaart en Welzijn
SUEM supported employment
SUMP sustainable urban mobility plan
SUP single-use plastic
SURE Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency
SV sociaal verpleegkundige
SV Sport Vlaanderen
SV subsidieverwerving
Sv. Wetboek van Strafvordering
SVE Stichting Vlaams Erfgoed
SVK sociaal verhuurkantoor
SVR Studiedienst van de Vlaamse Regering
SVS (historisch) Stichting Vlaamse Schoolsport
SVV Socialistische Vooruitziende Vrouwen
SVW Studiecentrum voor Water
SW sociale werkplaats
Sw. Strafwetboek
SWOT strengths, weaknesses, opportunities, threats
SWT de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken
SWT stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
SWVG Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
TA technisch adviseur
TA traffic announcement
TaaS Trajectcontrole as a Service
TABD tijdelijke aanstelling van bepaalde duur
TAC technisch adviseur-coördinator
TAC total allowable catch
TADD tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
TAFTIE The European Network of Innovation Agencies
TAL taalvaardigheidstoets aanvang lager onderwijs
TALK taalvaardigheidstoets aanvang laatste kleuterklas
TAO tijdelijke andere opdracht
TAP technologische attractiepool
TAS taalvaardigheidstoets aanvang secundair onderwijs
TAS Trans Aqua Services
TAS Tribunal Arbitral du Sport ( = CAS)
TASAN taalvaardigheidstoets aanvang secundair onderwijs anderstalige nieuwkomers
TAW Technische Adviescommissie van de Waterkeringen
TAW Tweede Algemene Waterpassing
TB thuisbegeleiding
TBM Toegepast Biomedisch Onderzoek
tbs terbeschikkingstelling
tbs55+ terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen (in het onderwijs)
tbsob terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking
tbspa terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
tbsvp terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen
TBT tegemoetkoming voor bijkomende tewerkstelling
TCGO Technisch Centrum van het Gemeenschapsonderwijs
TDI toelaatbare dagelijkse inname
TDL transport, distributie en logistiek
TEA total entrepreneurial activity
TEC Transport en Commun
TED Technology, Entertainment, Design
TEF Toxicity Equivalency Factor
TEJO Therapeuten voor Jongeren
TEN Trans-Europees Netwerk
TEN-T Trans-Europees Netwerk voor Transport
TEQ Toxic Equivalent Quantity
TETRA Technologietransfer door Instellingen voor Hoger Onderwijs
TG therapeutische gemeenschap
TGEK Tussengemeentelijke Elektriciteitsvereniging van Kampenhout en Steenokkerzeel
THAB tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
THC tetrahydrocannabinol
THEO Thuis Elektrisch Opladen
THV tijdelijke handelsvennootschap
TIBO taaltoets instroom beroepsopleiding
TIE Toxiciteit Identificatie Evaluatie
TIL tegemoetkoming in de leninglast
TIL Theater Ivonne Lex
TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study
TIN Theaterinstituut Nederland
TINA Transformatie, Innovatie en Acceleratie
TIP Transgender Infopunt
TISO Tewerkstellingsinitiatieven en Samenwerkingsverbanden Officieel Onderwijs
TIV Technologische Innovatiecel Vlaanderen
tko tweedekansonderwijs
TMB Vlaamse Textielmachine- en Systeembouw
TMC traffic message channel
TMVW Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
TNN thuistaal niet Nederlands
TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
TNWbez tehuis voor niet-werkenden - bezigheid
TNWnur tehuis voor niet-werkenden - nursing
T&O training en opleiding
TOA technologie, organisatie en arbeid
TOAH tijdelijk onderwijs aan huis
TOBA toets basistaalvaardigheid anderstalige volwassenen
TOBO Technologische Opvoeding Basisonderwijs
TOC totaal organische koolstof
TOD transit-oriented development
TOF Tactisch Overlegforum Facilitair Management
TOGS Thuiswerkende Ouder, Gezin, Samenleving
TOM Technisch Overleg Milieuregelgeving
TOPO Tactisch Overlegorgaan Personeel en Organisatie
TOR Tempus Omnia Relevat, Onderzoeksgroep voor de studie van tijd, cultuur en samenleving
TOS taalontwikkelingsstoornis
tov taxi, openbaar vervoer
Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TP traffic programme
TPI Transitie Proefdiervrije Innovatie
TRACES Trade Control and Expert System
TRDE Technisch Reglement Distributie Elektriciteit
TRDG Technisch Reglement Distributie Gas
TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TRL technology readiness level
TRP toeristisch-recreatief project
TRP totaal rioleringsplan
TRPV Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit
TSA Tourism Satellite Account
TSC Technische Scheldecommissie
TSD trade and sustainable development
tso technisch secundair onderwijs
TSW Toezicht op de Sociale Wetten
TTB-dag trein-tram-busdag
TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership
TTN toestemming wegens therapeutische noodzaak
TTO technology transfer office
TV technisch vak
TV 3V Tijdelijke vennootschap Veilig Verkeer Vlaanderen
TVC totaal vruchtbaarheidscijfer
TVL Toerisme Vlaanderen
TVL TV Limburg
TWE tijdelijke werkervaring
TWh terawattuur
Twica Technisch-wetenschappelijk Informatiecentrum Afvalstoffen (van de OVAM)
TWO toegepast wetenschappelijk onderzoek
TWOL Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu
TWUN Technische Werkgroep Uitscheidingsnormen
tww tewerkgestelde werkloze
UAMS Universiteit Antwerpen Management School
UAntwerpen Universiteit Antwerpen
UBA Unie van Belgische Adverteerders
UCA (historisch) Universitair Centrum Antwerpen (nieuwe naam = Universiteit Antwerpen, UAntwerpen)
UCI Union Cycliste Internationale
UCL Université Catholique de Louvain
UCM Union des Classes Moyennes
UD universal design
UDB user database
UDHR Universal Declaration of Human Rights ( = UVRM)
UDN uiterst dringende noodzakelijkheid
UEFA Union Européenne de Football Association
Ufsia (historisch) Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (nieuwe naam = Universiteit Antwerpen, UAntwerpen)
UGent Universiteit Gent
Ugexpo (historisch) Belgische Federatie van de Uitrusting voor de Landbouw, de Tuinbouw, de Veeteelt en de Tuin (nieuwe naam = Fedagrim)
UHAK Unie van Huisartsenkringen
UIA (historisch) Universitaire Instelling Antwerpen (nieuwe naam = Universiteit Antwerpen, UAntwerpen)
ULB Université Libre de Bruxelles
ULDK Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd
UMBHA Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen
UMTS universal mobile telecommunications system
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan
UNAOC United Nations Alliance of Civilizations
UNCAT United Nations Convention against Torture
UN-CSD United Nations Commission on Sustainable Development
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UN/ECE United Nations / Economic Commission for Europe
UNDP United Nations Development Programme
UNEP United Nations Environment Programme
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF United Nations Children’s Fund
UNIDO United Nations Industrial Development Organization
UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers
UNO United Nations Organization
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UNU-CRIS United Nations University – Comparative Regional Integration Studies
UNWTO/OMT World Tourism Organization
UOE uitgediepte opleidingseenheid
UOE UNESCO, OESO en Eurostat
UP uitvoeringsprogramma
UPEDI (historisch) Union Professionelle des Entreprises de Travail Intérimaire (nieuwe naam = Federgon)
UPR Universal Periodic Review
UPV uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
UPV universitaire permanente vorming
URL Uniform Resource Locator
USADA United States Anti-Doping Agency
USB universal serial bus
USPTO United States Patent and Trademark Office
UUPP Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers
UVCW Union des Villes et Communes de Wallonie
UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ( = UDHR)
uvw uitkeringsgerechtigde volledig werkloze
UWE Union Wallonne des Entreprises
uz universitair ziekenhuis
UZA Universitair Ziekenhuis Antwerpen
UZ Brussel Universitair Ziekenhuis Brussel
UZ Gent Universitair Ziekenhuis Gent
UZ Leuven Universitaire Ziekenhuizen Leuven
V2G vehicle-to-grid
V2V vehicle-to-vehicle
VAB Vlaamse Automobilistenbond
VABB Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand
VABN Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen
vac vertrouwensartsencentrum
VAC Vlaams administratief centrum
VAC Vlaams Agrarisch Centrum
VACK Vlaamse Adviescommissie Kankerpreventie
VAD Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen ( = naam volgens de statuten van de vzw)
VAD Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs ( = naam van de organisatie)
VAF Vlaams Audiovisueel Fonds
VAGA Vereniging voor Aangeboren Gelaatsafwijkingen
VAGG Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg
VAIA Vlaamse AI Academie
VAI Vlaams Architectuurinstituut
VAIS Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
VAK vastleggingskrediet
VAK volwaardige arbeidskracht
VAL Vlaamse Atletiekliga
VALDUVIS Valorisatie van Duurzaam Gevangen Vis
VALUE Valorization and Utilization for Europe
VAMIL willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Vamos Vlaanderen Aantrekkelijker Maken, Oogpunt Studenten- en docentenmobiliteit
V&AMP Vrouwen en Arbeidsmarktparticipatie
VAN Vlaams Apothekers Netwerk
VAP verbeterings- en aanpassingspremie
VAP Vlaams Adaptatieplan
VAP Vlaams Aquacultuurplatform
VAPA Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
VAPEO Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VAPZ vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen
Var Vlaamse Audiovisuele Regie
VAR Vlaamse Adviesraad voor de Erkenning van Verzorgingsvoorzieningen
VAR Vlaamse Archeologische Raad
VAR Vlaamse Audiovisuele Raad
VAR vlootaanpassingsregeling
VARIO Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen
VASGAZ Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg
VASO Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding
VATUV Verenigde Actiegroepen tegen Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne
VAV Vlaamse Auteursvereniging
VAZA Vlaamse Adviescommissie voor Ziekenhuizen en Andere Vormen van Medische Verzorging en Begeleiding
VB verhuring en beheer
VB Vlaams Belang
VBB Voorrangsbeleid Brussel
VBBA vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid
VBF Vlaams Brusselfonds
VBH Vlaamse Brede Heroverweging
VBI Verenigde Boekenimporteurs
VBJ Vlaams Belang Jongeren
VBJK Vernieuwing in de Basisvoorziening voor Jonge Kinderen
VBO Verbond van Belgische Ondernemingen
VBO verkennend bodemonderzoek
VBR verbindingsriolering
VBR Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart
VBS Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten
VBSG Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten
VBT Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties
VBZR Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst
VC Victoria Cross
VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
VCA Vlaams Centrum voor Adoptie
VCA Vlaams Centrum voor Amateurkunsten
VCAR Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie
VCB Vlaamse Confederatie Bouw
VCBT Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
VCC Vlaams Cultureel Centrum
VCET Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht
VCF Vlaams Cofinancieringsfonds
VCF Vlaamse Codex Fiscaliteit
VCGT (historisch) Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme (nieuwe naam = Toerisme Vlaanderen, TVL)
VCIM Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten
VCK Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg
VCLB Vrije-CLB-Koepel
VCM (historisch) Vlaams Commissariaat voor de Media (nieuwe naam = Vlaamse Regulator voor de Media, VRM)
VCM Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking
VCM Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg
VCO Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
VCOB (historisch) Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (nieuwe naam = Lokaal, Cultuur en Steunpunt, LOCUS)
VCOB Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en Beleid (van de KU Leuven)
VCOE Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed
VCOS Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport
VCOV Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
VCP Vlaams Contactpunt Europees Kaderprogramma
VCRO Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
VCSPO Vlaamse Confederatie van Socialprofitondernemingen
VCT Vaste Commissie voor Taaltoezicht
VCVE Vlaamse Commissie Varend Erfgoed
VCVL Vlaams Centrum voor Levensvorming
VCVO Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling
VCWI Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VDBH (historisch) Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel (nieuwe naam = Export Vlaanderen, EV)
VDI Vlaamse Dienstenintegrator
VDT (historisch) Vlaams Doping Tribunaal (nieuwe naam = Vlaams Sporttribunaal, VST)
VDV Nationaal Verbond voor Voedingsdetaillisten
VDV Veterinair Dispuut Veritas
VDV Vlaamse Diabetesvereniging
VDV Vlaamse Dierenartsenvereniging
VE vereist bekwaamheidsbewijs
VEA (historisch) Vlaams Energieagentschap (nieuwe naam = Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, VEKA)
VEB Vlaams EnergieBedrijf
VECK Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling
VEGRAB Vereniging van Grafische Zelfstandige Bedrijven
VEHS Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen
VEK vereffeningskrediet
VEKA Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
VEKP Vlaams Energie- en Klimaatplan
VeLeWe Vereniging Leraars Wetenschappen
VELO Vlaams Eerstelijnsoverleg
Velt Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren
VEM Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij
VEN Vlaams Ecologisch Netwerk
VER verhandelbare emissierechten
VERAF Verweving en Afbakening
VerDi Vereniging van directeurs van de academies muziek, woordkunst en dans
VERF Vlaams Egalisatie- en Rentefonds
Verso Vereniging voor Social Profit Ondernemingen
VESOC Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité
VESOFO Vereniging van de Sociale Fondsen van de Non-Profitsector
VET Vocational Education and Training
VEU Verdrag betreffende de Europese Unie
VEV (historisch) Vlaams Economisch Verbond (nieuwe naam = Vlaams netwerk van ondernemingen, Voka)
VEV Vlaamse economische vertegenwoordiger ( = VLEV)
VFBT Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard
VFBZ Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen
VFC Vlaamse Fokkerijcommissie
VFG Vlaamse Federatie van Gehandicapten
VFIK Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen
VFJ Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en Jongerencentra
VFK Vlaams Forum Kindermishandeling
VFL Vlaams Fonds voor de Letteren
VFLD Vlaams Fonds voor de Lastendelging
VFLR Vlaamse Federatie van Lokale Radio’s
VFP Vlaams Fiscaal Platform
VFSG Vlaamse Federatie van Socialistische Gepensioneerden
VFSIPH (historisch) Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (nieuwe naam = Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, VAPH)
VG vervoersgarantie
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie (van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest)
vgo vrij gesubsidieerd onderwijs
VGO Vlaamse Geografie Olympiade
VGR Vlaamse Gezondheidsraad
VGSO Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg
VGT Vlaamse Gebarentaal
VHA Vlaamse hydrografische atlas
VHC Vlaamse Havencommissie
VHM (historisch) Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (nieuwe naam = Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, VMSW)
VHP Vlaams hervormingsprogramma
VHP Vlaams Huisartsenparlement
VHR Vlaamse Heraldische Raad
VHRM Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu
VHV Vlaamse Havenvereniging
ViA Vlaanderen in Actie
VIA Vlaams Innovatieadviescentrum
VIA Vlaams intersectoraal akkoord
VIAA Vlaams Instituut voor Archivering (oorspronkelijke naam = Vlaams Instituut voor het Audio-visueel Archief)
VIB Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek
VIB Vlaamse Interimbrug
VIB Vlaams Instituut voor Biotechnologie
VIBEG Vormingsinstituut voor Begeleiding van Gehandicapten
VIBNA Vereniging van de Industriële Bedrijven van Noord-Antwerpen
VIBOSO Vlaams Instituut ter Bevordering en Ondersteuning van de Samenlevingsopbouw
VICA Vlaamse Intersectoriale Commissie Armoedebestrijding
VICLAS Violent Crime Linkage Analysis System
VICO Vlaams Interdepartementaal Comité voor Energie
V-ICT-OR Vlaamse ICT-organisatie
VIDEO Vlaams Interdepartementaal Europaoverleg
VIF Vlaams Infrastructuurfonds
VIG (historisch) Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (nieuwe naam = Vlaams Instituut Gezond Leven)
VIGeZ (historisch) Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (nieuwe naam = Vlaams Instituut Gezond Leven)
VIK Vlaamse Ingenieurskamer
VIK Vlaamse Intermodale Kring
VIKZ Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg
VIL Vlaams Instituut voor de Logistiek
VILT Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw
VIN Vlaams Innovatienetwerk
Vinnof Vlaams Innovatiefonds
VIOE Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
VIOM Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement
VIONA Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering
vip very important person
VIP Vlaamse inschakelingspremie
VIP Vlaams InformatiePunt Jeugd
VIP Vlaams integratieplatform
VIP Vlaams investeringsproject
VIP² Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals
VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
VIRA visserijrapport
VIRBO Vereniging voor Directies Basisonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs
Vireg Vlaamse Instelling voor het Rationeel Energiegebruik
VIS Vlaams Innovatiesamenwerkingsverband
VIST versnelde indicatiestelling en toewijzing
VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
VIVAS Vereniging Inwoners Van Sociale Woningen
VIVEL Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn
VIVO Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social profit
VIW Vlamingen in de Wereld
VIWC Vlaams Integraal Wateroverlegcomité
VIZO Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen
VJBP Vlaams jeugdbeleidsplan
VJF Vlaams Journalistiek Fonds
VJH Vlaamse Jeugdherbergen
VJO Vlaamse Jonge Ondernemingen
VJP Vlaams Jeugd Parlement
VJR Vlaamse Jeugdraad
VK (historisch) afdeling Verkeerskunde (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
VK vastleggingskrediet (nieuwe afkorting = VAK)
VK vertrouwenscentrum kindermishandeling
VKBO Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen
VKBP Vlaamse Kruispuntbank voor Personen
VKC Vlaamse Kunstcollectie
VKF Vlaams Klimaatfonds
VKL Vlaamse Kankerliga
VKLRT Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie
VKS Vlaamse kwalificatiestructuur
VKSJ Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd
VKV Vlaamse Kinesitherapeutenverbond
VKW Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden
VL Vlaanderen
VL volledig leerplan
VLA Vereniging Leraren Aardrijkskunde
VLAB Vlaams Actieprogramma Biotechnologie
VLAB Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen
VLABEL Vlaamse Belastingdienst
VLABEST Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken
Vlabinvest Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant
Vlabus Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding
VLAC Vlaams Academisch Centrum voor Wetenschappen en Kunsten
Vlaco Vlaamse Compostorganisatie
VLACORO Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening
VLAFO (historisch) zie VFSIPH
VLAIO Agentschap Innoveren en Ondernemen
Vlajo Vlaamse Jonge Ondernemingen
VLAKWA Vlaams Kenniscentrum Water
VLAM Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
VLAMAB Vlaamse Federatie voor Managementondersteuning in Beschutte Werkplaatsen
Vlamo Vlaamse Amateurmuziekorganisatie
VLAO (historisch) Vlaams Agentschap Ondernemen (nieuwe naam = Agentschap Ondernemen, AO)
Vlapo Vlaamse Podiumartiesten
VLAR Vlaamse Maatschappij voor Afvalrecuperatie
VLAREA Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer
VLAREBO Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996)
VLAREL Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu
VLAREM Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
VLAREMA Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
VLARIO Vlaamse Rioleringen
VLAST Vlaamse Academische Stichting
VLASTROV Vlaams Straathoekoverleg
VLATAM Vlaams Tram- en Autobusmuseum
VLAVABBS Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand
VLAVAK Vlaanderen Vakantieland
VLAVICO Vlaamse Avifaunacommissie
VLC Vlaamse Luchthavencommissie
VLD (historisch) Vlaamse Liberalen en Democraten (nieuwe afkorting = Open Vld)
VLEM Vlaamse Erkende Maatschappijen
VLEMI Vlaams expertisecentrum Migratie en Integratie
VLESP Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
VLEV Vlaamse economische vertegenwoordiger ( = VEV)
VLEVA Vlaams-Europees Verbindingsagentschap
VLG Vlaamse Gezondheidsraad
VLG Vlaamse Liga Gehandicaptensport
VLHORA Vlaamse Hogescholenraad
VLICHT Vlaams Informatie- en Communicatiecentrum voor Handicap en Technologie
VLIET Vlaams Impulsprogramma Energietechnologie
VLIF Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
VLIM Vlaams Impulsprogramma Milieutechnologie
Vlimpers Vlaams intermodulair personeelssysteem
VLINA Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling
VLIO Vlaamse Dienst voor de Verspreiding van Leermiddelen Internationale Opvoeding
VLIOM Vlaamse instellingen, organen en mandaten
VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad
VLIZ Vlaams Instituut voor de Zee
VLK Vlaamse Liga tegen Kanker
VLM Vlaamse Landmaatschappij
VLM Vlaamse Luchtvaartmaatschappij
VLOCA Vlaamse Open City Architectuur
VLOCO Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling
VLOK Vlaams Loket Woningkwaliteit
VLOOT Vlaamse Overkoepelende Organisatie van Technologieverstrekkers
VLOPERA Vlaamse Opera
VLOPHOB Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel
Vlor Vlaamse Onderwijsraad
VLOS Vlaamse Operastichting
VLOT volgsysteem lager onderwijs taalvaardigheid
VLOV Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen
VLOZO Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk
VLP Vlaamse Liga Paardensport
VLP Vlaamse loonpremie
VLTR Vlaamse Land- en Tuinbouwraad
VLUHR Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad
VLVO Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs
Vl.W.Reg. Vlaams Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
VMC Vlaams Minderhedencentrum
VMDC Vlaams Marine Data- en Informatiecentrum
VME vereniging van mede-eigenaars
VMH Vlaamse Milieuholding
VMHI Vlaamse Milieuholding Internationaal
VMM Vlaamse Milieumaatschappij
VMMa Vlaamse Media Maatschappij (historisch)
VMP Vlaams Mitigatieplan
VMRI Vlaams Mensenrechteninstituut
VMS Vlaams Milieuplan Sierteelt
VMSW Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
VMW (historisch) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (nieuwe naam = De Watergroep)
VN Verenigde Naties
VNA Vlaamse Nautische Autoriteit
VNBM Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie
VNC Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNJ Vlaams Nationaal Jeugdverbond
VNOC Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria
VNU Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven
vo (v.o.) volwassenenonderwijs
VOB Verbond van Ondernemingen te Brussel
VOB Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie, de Milieuleer en de Gezondheidseducatie
VOB Vlaams Overleg Bewonersbelangen
VOBIS Vlaamse Obstakels inzake Internationale Samenwerking
VOBK Verenigde Organisaties Beeldkunst
VOC Vlaams Onderwijscentrum
VOC opvangcentrum voor vogels en wilde dieren
VOC vrouwenopvangcentrum
VOC Vrouwenoverlegcomité
VOC BE Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie
VOCA Vormingscel Caritas
VOCB Vlaams Ondersteuningscentrum voor Basiseducatie
VOC HO Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs
Vocvo Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs
VODO Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling
VOEM VITO’s op-de-weg emissie- en energiemeetsysteem
VOET vakoverschrijdende eindtermen
VOFTP Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten
VOI Vlaamse openbare instelling
Voka Vlaams netwerk van ondernemingen
Vokans Vormings- en Opleidingskansen
VOLT (historisch) Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouweconomie
VoM vervoer op maat
VON Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk
VONA Vlaamse Ondernemers in Archeologie
VOOP Vlaams Onderwijs OverlegPlatform
VOP Vlaamse ondersteuningspremie
VOR verhandelbare ontwikkelingsrechten
VOS verontrustende opvoedingssituatie
VOS verontrustende situatie
VOS Vlaams Overlegplatform Studentenhuisvesting
VOS Vlaamse Oud-Strijder
VOS vluchtige organische stof
VOV Vlaams opleidingsverlof
VOW Vlaams Overlegplatform Waterwegbeheerders
VOW Vlaams Overleg Woonwagenwerk
VPAO Verticaal Permanent Armoedeoverleg
VPIJ Vlaams Platform voor Internationaal Jongerenwerk
VPJ verloren potentieel levensjaar
VPM Vlaamse Participatiemaatschappij
VPN Virtual Private Network
VPO Vlaams Planbureau voor Omgeving
VPP Vlaams Patiëntenplatform
VPS Vlaams personeelsstatuut
VR veiligheidsrapport
VREG Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
VRGT Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Turberculosebestrijding
VRI Vlaamse Ruimtevaartindustrie
VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren
VRK variabel krediet
VRK Vlaams Radio Koor
VRM Vlaamse Registratie Middelengebruik
VRM Vlaamse Regulator voor de Media
VRN Vlaamse Raad voor Nutsbedrijven
VRN Vlaams Ruraal Netwerk
VRO (historisch) Vlaams Radio Orkest (nieuwe naam = Brussels Philharmonic)
VRT Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
VRWB Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid
VRWI Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie
VS Verenigde Staten
VSA Vlaamse Statistische Autoriteit
VSAWSE Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (historisch)
VSB Vlaamse sociale bescherming
VSC Vlaams Supercomputer Centrum
VSDC Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s
VSDO Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling
VSF Vlaamse Sportfederatie
VSF Vlaamse Squashfederatie
VSGB Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel
VSK Vlaamse Scholierenkoepel
VSKO Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
VSM Vlaamse Scheepsbouwmaatschappij
vso vennootschap met sociaal oogmerk
vso vernieuwd secundair onderwijs
vso voortgezet speciaal onderwijs
VSO Verbond Sociale Ondernemingen
VSOA Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
VSP Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid
VSPW Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk
VSSE Veiligheid van de Staat, Sûreté de l’État
VSSF Vlaamse Ski- en Snowboardfederatie
VSSL Vlaamse Ski- en Snowboardleraars
VST Vlaams Sporttribunaal
vsv vroegtijdig schoolverlaten
VSV Vlaamse Skivereniging
VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde
vsv’er vroegtijdige schoolverlater
VTB-VAB Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse Automobilistenbond
VTC Vlaamse Toeleidingscommissie
VTC Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens
VTC (historisch) Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
VTDL Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga
vte voltijdsequivalent / voltijdequivalent
VTEC verocytotoxine producerende Escherichia coli
VTG voorstel tot gunning
vti vrij technisch instituut
VTi Vlaams Theater Instituut
VTM Vlaamse Televisiemaatschappij
VTO Vlaams Technologieobservatorium
VTO vorming, training en opleiding
VTOM Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement
VTS Vessel Traffic Service
VTS Vlaamse Trainersschool
VTV Vlaamse Tennisvereniging
VU (historisch) Volksunie
VUB Vrije Universiteit Brussel
VUKPP Verenigde Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers
VUM Vlaamse Uitgeversmaatschappij
VUTG Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid
VUV Vlaamse Uitgeversvereniging
VVA Verbond der Vlaamse Academici
VVA Vlaamse Vereniging Autisme
VVB verhuren van voertuigen met bestuurder
VVB Vlaamse Vereniging voor Biologie
VVBAD Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen
VVBB Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid
VVBV Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg
VVC Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra
VVE verkeersveiligheidseffectbeoordeling
VVF Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
VVFW Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk
VVGG Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid
VVH Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
VVIA Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
VVIC (historisch) Vlaams Visserij-informatiecentrum
VVJ Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten
VVJ Vlaamse Vereniging van Journalisten
VVK Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde
VVKB Vlaamse Volkskunstbeweging
VVKSM Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen
VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs
VVL Vereniging van Vlaamse Letterkundigen
VVM Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
VVN Vereniging voor de Verenigde Naties
VVNA Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs
VVO vergunningverlenende overheid
VVOB Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand
VVOB Vlaamse Vereniging voor Opleidingsprogramma’s in het Buitenland
VVOC Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
VVOG Vereniging Voor Openbaar Groen
VVOG Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
vvp verlof voor verminderde prestaties
VVP Vereniging van de Vlaamse Provincies
vvp55+ verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar
VVPK Vlaamse Vereniging voor Particuliere Kinderopvang
VVPW Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen
VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus
VVS Vlaamse Vereniging van Studenten
VVS Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde
VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
VVT Verbond der Vlaamse Tandartsen
VVTS Vereniging van Vlaamse Toneel- en Scenarioschrijvers
VWC Vlaamse Wooncode
VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
VWF Vlaams Woningfonds
VWGC Vereniging van Wijkgezondheidscentra
VWI Vlaamse wetenschappelijke instelling
VWO Vlaamse Wiskunde Olympiade
VWS (historisch) Vast Wervingssecretariaat (nieuwe naam = Selor)
VWVJ Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
VZA vergunde zorgaanbieder
VZF Vlaamse Zwemfederatie
VZL Vlaamse Zwemliga
VZVB Vlaamse Zaalvoetbalbond
vzw vereniging zonder winstoogmerk
W3C World Wide Web Consortium
WADA World Anti-Doping Agency
WAN wide area network
WASO Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
WAV Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (van de KU Leuven)
WB Wereldbank
WBB (historisch) afdeling Wegenbeleid en -beheer (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
WBD Woordenboek van de Brabantse dialecten
WBE wildbeheereenheid
WBTW Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
WEC Wet op de Expertisecentra (in Nederland)
WEL Water, Energie, Leefmilieu
WEP werkervaringsplan
WEP-plus werkervaringsplan-plus
WER Wetboek van economisch recht
WES West-Vlaams Economisch Studiebureau
WGDO Werkgroep Duurzame Ontwikkeling
WGO Wereldgezondheidsorganisatie ( = WHO: World Health Organization)
WGS World Geodetic System
WGV Werkgroep Gemengde Verdragen
WHM Werkgroep Hoogwater Maas
WHO World Health Organization ( = WGO: Wereldgezondheidsorganisatie)
WIB Wetboek van de Inkomstenbelastingen
WIBI Weather Index-Based Insurance
WIER West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie en Reconversie
WIES Wonen in Eigen Streek
WIGB Wetboek van de met Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen
wigw weduwe, invalide, gepensioneerde en/of wees
WIJ! Werkinleving voor Jongeren
WILOO Werkgroep Impact Luchthaven Oostende op Omgeving
WIM (historisch) departement Wetenschap, Innovatie en Media (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
WIM Weigh in Motion
WIN Wetenschapsinnovatienetwerk
WINOB West-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken
WIPO World Intellectual Property Organization
WIS Werkinformatiesysteem (van de VDAB)
Witab West-Vlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand voor de Ruimtelijke Ordening
WIV Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
WJNH Wel Jong Niet Hetero
WK (historisch) afdeling Wegenbouwkunde (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
WK wereldkampioenschap
W&K Hogeschool voor Wetenschap & Kunst
wkb warmte-krachtbesparing
wkc warmte-krachtcertificaat
wkk warmte-krachtkoppeling
WL Waterbouwkundig Laboratorium
WLD Woordenboek van de Limburgse dialecten
WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure
WNLW Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever-Waasland
WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal
WOBRA West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten
WOK Wijkontwikkeling Kuregem
WORG watergevoelig openruimtegebied
WOV Westerschelde Oeververbinding
WOW Waardig Ouder Worden
wp wetenschappelijk personeel
W.Reg. Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
WRG woonreservegebied
WSE Werk en Sociale Economie (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
W&T wetenschappelijke en technologische dienstverlening
WTC World Triathlon Corporation
WTCA World Trade Centers Association
WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
WTCM Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende Nijverheid
WTGV Werkgroep tegen Gokverslaving
WTI wetenschap, technologie en innovatie
WTO World Trade Organization ( = WHO: World Health Organization)
WUG woonuitbreidingsgebied
WVA Wereldverbond van de Arbeid
WVC (historisch) departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
WVEM West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij
WVG Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
WVI West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand
WVV Wetboek van vennootschappen en verenigingen
WVVH Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen
WWF World Wildlife Fund (in Verenigde Staten en Canada)
WWF World Wide Fund for Nature (internationaal)
WWS Werkgroep Westerschelde
WWZ werkende werkzoekende
W&Z Waterwegen en Zeekanaal
wzc woonzorgcentrum
WZK Waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken
WZUA werkzoekende met werkloosheidsuitkeringsaanvraag
WZW werkzoekende zonder werk
XML Extensible Markup Language
YOPI young, old, pregnant and immunocompromised
Z²O zelfstandig en zelfsturend ondernemen
ZALM Zichtbaar Anders Leren Motiveert
ZAP zelfstandig academisch personeel
ZEN zonder economisch nut
Zeq zuurequivalent
ZEV zero-emissievoertuig
ZG Zorg en Gezondheid
ZKDV zelfstandig kinderdagverblijf
zko zeer kleine onderneming
ZMAL zeer makkelijk lerend
ZML zeer moeilijk lerend
zoab zeer open asfaltbeton
ZOO zelfstandige opvangouder
ZORRO Zelfstandig Ondernemen in het Reconversiegebied Rupelstreek via Aangepaste Opleidingen
ZS zwevende stof
ZSG zorgcentrum na seksueel geweld
ZTA zeehavengebied met tijdelijke agrarische bestemming
ZTB zorgtrajectbegeleiding
ZTV zeehavengebied met tijdelijke bestemming valleigebied
ZVB zorgverbreding
ZZI zorgzwaarte-instrument
ZZS zeer zorgwekkende stof
1G1P één gezin - één plan