(N)SIS: (Nationaal) Schengen Informatie Systeem

24/7: 24 uur per dag, 7 dagen per week

2D/3D: Driedimensionaal / Tweedimensionaal

AID: Algemene Inpectiediensten

AIRS: Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken

AIVD: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur

ANPR: Automatic Number Plate Recognition

AO/IC: Administratieve Organisatie / Interne Controle

AO: Algemene Overleggen

AOE: Aanhoudings- en Ondersteuningseenheid

AOT: Aanhoudings- en Ondersteuningteam

ATH-functies: Administratief-technische functies

ATW: Arbeidstijdenwet

AVR: Auditieve Verhoor Registratie

B&B: Bewaken en Beveiligen

BAC: Bezwarenadviescommissie

BBO: Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

BOA: Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOB: Bijzondere Opsporingsbevoegdheden

BOD: Bijzondere Opsporingsdiensten

BOM: Besluit Overleg en Medezeggenschap Politie

BRO: Basis Recherche Ondersteuning

BRT’s: Bovenregionale Recherche Teams

BSB: Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

BT: Basisteam

BVS: Budgetverdeelsysteem

BZK: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BiSL: Business Information Services Library

CCB: Conflict- en Crisisbeheersing

CGOP: Centraal Georganiseerd Overleg Politie

CHON: Chef Ondersteuning

CIO: Chief Information Officer

CIV: Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme

COM: Communicatie

COPI: Commando Plaats Incident

COR i.o.: Centrale Ondernemingsraad in oprichting

COR: Centrale Ondernemingsraad

COSI: Comité de Sécurité Intérieure

CSV: Criminele samenwerkingsverbanden

CT-Infobox: Contra Terrorisme-Infobox

DB&B: Dienst Bewaken en Beveiligen

DBV: Dienst Bedrijfsvoering

DG Pol: Directoraat-Generaal Politie

DG: Directoraat-Generaal

DIV: Documentaire Informatievoorziening

DLIO: Dienst Landelijke Informatieorganisatie

DLOC: Dienst Landelijk Operationeel Centrum

DLOS: Dienst Landelijke Operationele Samenwerking

DLR: Dienst Landelijke Recherche

DPC: Diensten- en Productencatalogus

DRIO: Diensten Regionale Informatieorganisatie

DROC: Dienst Regionaal Operationeel Centrum

DROS: Dienst Regionale Operationele Samenwerking

DRR: Dienst Regionale Recherche

DSI: Dienst Speciale Interventies

ECID: Expertisecentrum Identiteitsfraude

EIS: Europol Informatiesysteem

EMM: Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

EMPACT: European Multidisciplinary Platform Against Crime Threaths

EPICC: Euregionaal Politie Informatie- en Coördinatiecentrum

ESS: Employee Self Service

EU: Europese Unie

ExO: Executieve Ondersteuning

FFW: Flora- en Faunawet

FFW: Flora- en Faunawet

FIN: Financiën

FIOD: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIU

FM: Facility Management

FO: Forensische Opsporing

FP&C: Financiële Planning en Control

FinEc: Financieel-Economische Criminaliteit

FoBo: Frontoffice-Backoffice

Fte: Fulltime-equivalent

GGP: Gebiedsgebonden Politie

GHOR: Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GRIP: Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure

HAVANK: Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie

HIC: High Impact Crime

HOvD: Hulpofficier van Dienst

HOvJ: Hoofdofficier van Justitie

HRM: Human Resource Management

HTC: High Tech Crime

IBT: Integrale Beroepsvaardigheden Training

ICT: Informatie- en Communicatietechnologie

ICTRA: Informatie- en Communicatietechnologie Regie en Architectuur

IK: Informatieknooppunt

ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport

IM: Informatiemanagement

INK: Instituut Nederlandse Kwaliteit

IOOV: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

IPS: Internationale politiesamenwerking

IRC: Internationaal Rechtshulpcentrum

ITIL: IT Infrastucture Library

IV: Informatievoorziening

JIT: Joint Investigations Team

KLPD: Korps Landelijke Politiediensten

KMT: Korpsmanagementteam

KMar: Koninklijke Marechaussee

KNP: Kwartiermaker Nationale Politie

LE: Landelijke Eenheid

LEC EEG: Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld

LFNP: Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie

LFSC: Landelijk Forensisch Service Centrum

LFTO: Landelijk Team Forensische Opsporing

LID: Landelijke Informatie Dienst

LID: Landelijke Informatiedienst

LID: Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

LIEC: Landelijk Informatie- en Expertisecentrum

LIRC: Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum

LOCC: Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

LOS: Landelijke Operationele Staf

LR: Landelijke Recherche

LTFO: Landelijk Team Forensische Opsporing

MD: Management Development

ME: Mobiele Eenheid

MEC: Milieu Expertise Centrum

MIVD: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MKB: Midden- en Kleinbedrijf

MOT: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

MSS: Management Self Service

MT BV: Managementteam Bedrijfsvoering

MT EL: Managementteam Eenheidsleiding

MT IV: Managementteam Informatievoorziening

MT KL: Management Team Korpsleiding

MT: Managementteam

Marap: Managementrapportage

NCSC: Nationaal Cyber Security Center

NCSS: Nationale Cyber Security Strategie

NCTV: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NEN: Nederlandse norm

NIC: Nationale Informatiecoördinator

NP: Nationale Politie

NSGBO: Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden

NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

OBT: Operationele Begeleiding en Training

OC: Operationeel Centrum

OKMT: Operationeel Korpsmanagementteam

OM: Openbaar ministerie

OR: Ondernemingsraad

OvD-I: Officier van Dienst Informatie

OvD: Officier van Dienst

OvJ: Officier van Justitie

P&C: Planning en Control

PA: Politieacademie

PD: Plaats-Delict

PD: Professional Development

PDC: Politiedienstencentrum

PG: Procureurs-Generaal

PG’s: Procureurs-generaal

PID: Project Initiatie Document

PIOFACH: Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Comm. en Huisvesting

PPM: Programma- en Projectmanagement

Pij’ers: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen

Progis: Programma Informatievoorziening Strafrechtketen

RAC: Rijksalarmcentrale

RBP: Referentiemodel Bedrijfsprocessen Politie

RBT: Regionaal Beleidsteam

RE: Regionale Eenheid

RIC: Regionale Informatiecoördinator

RID: Regionale Informatiedienst

RIEC: Regionale Informatie- en Expertisecentrum

RIK: Regionaal Informatie Knooppunt

RKC: Raad van Korpschefs

RMT: Regionaal Managementteam

ROC: Regionaal Operationeel Centrum

ROT: Regionaal Operationeel Team

RSC: Regionaal Service Centrum

RTGB: Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar

RTGP: Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie

RTIC: Real Time Intelligence Center

RUD: Regionale Uitvoeringsdiensten

SCC: Selectie en Coördinatiecentrum

SGBO: Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden

SIOD: Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

SRO: Specialistische rechercheondersteuning

SSC Noord: Shared Service Centrum Noord

STO: Specialistische en technische ondersteuning

SVO: Stukken van overtuiging

TBS: Terbeschikkingstelling

TEV: Team Explosieven Verkenning

TGO: Team Grootschalige Opsporing

TNO: Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

ULI: Unit Landelijke Interceptie

VGW: Veilig en Gezond Werken

VHT: Verkeershandhavingsteam

VN: Verenigde Naties

VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW: Verbond Nederlandse Ondernemingen en Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

VOA: Verkeersongevallenanalyse

VOA: Verkeersongevallenanalyse

VVC: Veel Voorkomende Criminaliteit

Viclas: Violent Criminal Linkage Analyses System

VtsPN: Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland

WECG: Wet Explosieven voor Civiel Gebruik

WIV: Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

WME: Wapens, Munitie en Explosieven

WOB: Wet Openbaarheid van Bestuur

WOD: Werken Onder Dekmantel

WODC: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

WOR: Wet op de Ondernemingsraden

WPBR: Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus

WPG: Wet Politiegegevens

WWM: Wet Wapens en Munitie

Wvr: Wet op de Veiligheidsregio’s

ZSM: Zo Snel, Slim, Samenlevingsgericht, Selectief en Simpel als Mogelijk

cao: Collectieve arbeidsovereenkomst

hbo: Hoger Beroepsonderwijs