Let op: sommige afkortingen worden alleen binnen GGZ Rivierduinen gebruikt.

1G 1P 1R – 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

3MDR – Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation

3RO – Samenwerkende Reclasseringsorganisaties (RN, SVG en Leger des Heils)

A

A/G – regiocentrum Alphen/Gouda

A&P – Afspraken en planning

A&T – Aanmelding en Toewijzing

AA – Anonieme alcoholisten

AA – Adviesaanvraag

ABA – Applied Behavior Analysis (autisme)

ABCDE – airway, breathing, circulation, disability, exposure

ACE – Adverse Childhood Experience

ACF – Audit Commissie Financiën

ACS – Afdracht Centrale Sturing

ACT – Assertive Community Treatment

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ActiZ – Organisatie van Zorgondernemers

ADB – Acute Deeltijd Behandeling

ADD – Attention Defecit Disorder

ADF – Angst, Dwang en Fobie stichting

ADH – Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADL – Algemene dagelijkse levensverrichtingen (zelfverzorging, voeding, voeren van

huishouden, met geld omgaan)

ADO – Acute Dagopvang

ADO – Arbeid, Dagbesteding en Opleiding

ADR – Adverse Drug Reaction

AFP – Ambulante forensische psychiatrie

AGGT – Agenda Gepast Gebruik en Transparantie

AGGZ – Ambulante geestelijke gezondheidszorg

AGIO – Assistent geneeskundige in opleiding

AGNIO – Assistent geneeskundige niet in opleiding

AGO – : Actieprogramma Grip op Onbegrip

AGV – Actieprogramma Verward Gedrag (?)

AI – Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie)

AIO – Arts in Opleiding

AIOS – Arts In Opleiding tot Specialist

AKWA – Alliantie Kwaliteit in de GGZ (opvolger SBG en NKO)

ALARP – As Low As Reasonably Practicable

ALECOBO – Aard van de klacht, Lokalisatie, Ernst, Chronologie, Ontstaan, Beïnvloeding, Opvatting (=ezelsbruggetje)

AMvB – Algemene Maatregel van Bestuur

AMK – Advies en Meldpunt Kindermishandeling

AMS – Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband

AMW – Algemeen Maatschappelijk Werk

AN – Anorexia Nervosa

ANIOS – Arts Niet In Opleiding tot Specialist

ANW – Avond, nacht, weekend

AO-uitkering – Arbeidsongeschiktheidsuitkering

AO/IB – Administratieve Organisatie & Intern Beheersing

AP – Autoriteit Persoonsgegevens

APA – American Psychiatric Association (geeft DSM uit)

APD – Acuut psychiatrische dienst

APH – Acuut psychiatrische hulpverlening

APZ – Algemeen psychiatrisch ziekenhuis

AR – Augmented reality (Denk: Pokemon Go)

ART – Active Recovery Triad (actief herstel in de triade)

ASS – Autisme Spectrum Stoornis

ASSIP – Attempted Suicide Short Intervention Program

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook: GDPR)

AVG – Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag

AW – Achterwacht (crisisdienst)

AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZC – Asielzoekerscentrum

B

BAC – Beleids Advies Commissie

BAPD – BasisAantekening PsychoDiagnostiek

BB – Bereikbare (dienst)

BBK – Bereikbaarheidsdienst Buiten Kantooruren

BBT – Bouw Begeleidings Team

BBW – Baan Brekend Werk

BCC – Beschikbaarheidscomponent Crisis

BDA – Bejegening, De-escalatie en Agressiehantering

BED – Eetbui stoornis

BDI – Beck Depression Inventory

BDL – Bijzondere Dagelijkse Levensverrichtingen (bv. huishoudelijk werk, koken, administratie doen, reizen met openbaar vervoer)

BEPP – Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS

BEP-TR – Beknopte Eclectische Psychotherapie bij Traumatische Rouw

BgZ – Basisgegevensset Zorg

BGZJ – Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd

BHO – Behandelovereenkomst

BHV – BedrijfsHulpVerlener

BIG – Beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet)

BiKa – Binnen Kantooruren

BIZ – Bureau Informele Zorg

BJZ – Bureau Jeugdzorg

BOB – Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming

BODS – Beperking Onnodige Dwang en Separatie

BOPZ – Bijzonder Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (wordt: Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg)

Bopzis – Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis Informatie Systeem

BOR – Bed op Recept

BoZ – Brancheorganisaties in de Zorg

BPRS – Brief Psychiatric Rating Scale

BPS – Borderline persoonlijkheidsstoornis

BRBA – Beveiligde Registratie Bijzondere Assets

BS – Bestuursstaf

BSI – Brief Symptom Inventory

BSN Wbsn-z – Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

BT – Bouwteam

BTF – Borderline Task Force

BuKa – Buiten Kantooruren

BVGGZ – Besluit Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

BVO – Bedrijfsvoeringsoverleg

BW – Begeleid Wonen

BW – Beschermd Wonen

BW-NWH – Beschermd Wonen Noordwijkerhout

BWC – Beschermd Wonen Centraal (Noordwijkerhout)

BZW – Begeleid Zelfstandig Wonen

C

C&A – Consultatie en Advies

CAARMS – Comprehensive Assessment of At Risk Mental States

CAD – Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs

CAMS – Collaborative Assessment & Management of Suicidality

CAN – Camberwell Assessment of Needs

CAPS-CA – Clinician-Administered PTSD Scale for Children and Adolescents

(= vragenlijst tbv diagnose PTSS)

CASH – Comprehensive Assessment of Symptoms and History

CAT – Cognitief Analytische Therapie

CB – Coördinerend Behandelaar

CBASP – Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy

CBG – College ter beoordeling van geneesmiddelen

CBP – College Bescherming Persoonsgegevens

CBS – Cultuurgebonden syndroom

CCAF – Stichting Centrum Certificering ACT en FACT

CCB – Centrum voor Complexe Behandelingen

CCE – Centrum voor Consultaties en Expertise (vastgelopen situaties in zorg)

CCGT – Centrum voor Cognitieve GedragsTherapie

CCMO – Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

CCR – Centrale Cliëntenraad

CD – Crisisdienst

CDO – Concern Directie Overleg

CEU – Centrum Eetstoornissen Ursula (onderdeel Rivierduinen)

CFH – Commissie Farmaceutische Hulp (beoordeelt geneesmiddelendossiers voor VWS)

CFM – Cliënten  Familie Medezeggenschap

CFR – Centrale FamilieRaad

CG-raad – Chronisch Zieken- en Gehandicapten Raad

CIBG  – Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (onderdeel VWS)

CIT – Crisis Interventie Team

CIWA-AR zakkaartje = een hulpmiddel bij de begeleiding van alcoholontwenning

CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg (voorheen RIO)

CJG – Centrum Jeugd en Gezin

CKP – Centrum voor Klinische Psychotherapie (voorloper van CSP en CSJ);

CM – Centrale Meldkamer

CM – Crisis Maatregel

CMD – Common Mental (Health) Disorders

CME – Commissie Medische Ethiek

CMR – Continue Morbiditeit Registratie = Peilstations

CO – Centrale Opname coördinatie

COMO – Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang

CONO – Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleidingen in de GGZ

COOV – Centraal orgaan opleidingen voor verpleegkundigen

CoP – Community of Practice

COPD – Chronic Obstructive Pullmonary Disease

CORAL – Conceal or Reveal

COTAN – Commissie Test Aangelegenheden Nederland

CPJ – Centrum Persoonlijkheidsstoornissen Jelgersma (gesloten in 2014)

CQI – Consumer Quality Index

CR – Cliëntenraad

CRHT – Crisis Resolution and Home Treatement

CRM – Customer Relations Management

CRAZ – Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen

CS – Concern Staf

CSP – Centrum voor Specialistische Psychotherapie => werd: CPJ

CTG – College Tarieven Gezondheidszorg

CTI – Critical Time Intervention

CVA = Cerebro Vasculair Accident

CvP – Centrum voor psychiatrie

CVS – Chronische Vermoeidheid Syndroom

CVZ – College voor zorgverzekeringen

CWA – Commissie Wetenschappelijke Activiteiten

CWI – Centrum voor Werk en Inkomen

D

DAC – Dag Activiteiten Centrum

DAI – Dienst Arbeid en Inkomen

DALY – Disability-Adjusted Life-Years (kwantificeert gezondheidsverlies ziekte/sterfte)

DAZ – Directeur Algemene Zaken

DBL – regiocentrum Duin- en Bollenstreek/Leiden

DBC – Diagnose Behandeling Combinatie

DBS – Deep Brain Stimulation

DBT – Dialectical Behavior Therapy

DBZ – Directeur Behandelzaken

DCR – Decentrale Cliënten Raad

DD – Dubbele Diagnose

DDD – Standaard Dag Dosis

DFP – Divisie Forensische Psychiatrie

DGT – Dialectische GedragsTherapie

DHD – Dutch Hospital Data

DIB – Divisie Intensive Behandeling

DID – Diagnostic Inventory Depression

DIS – Dissociatieve Identiteitsstoornis

DIS – DBC-Informatiesysteem

DIZ – Divisie Individuele Zaken (onderdeel DJI)

DJI – Dienst Justitiële Inrichtingen

DPIA – Data Protection Impact Assessment

DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

DSM IV – Oude uitgave van DSM-5

DSM-5 –  Uitgave 2013, leidend vanaf 1 jan 2017

DTB – DeelTijd Behandeling

DTO – Directie Team Overleg

DVO – Dienstverleningsovereenkomst

DZA – Decentrale Zorgadministratie

E

E-health – electronic health care = gebruik van internet ter ondersteuning van zorg

EAAD – European Alliance Against Depression

EBK – Extra Beveiligde Kamer

EBM – Evidence Based Medicine

EBP – Evidence Based Practises

EBRO – Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling

ECP – Elektronisch Cliënten Dossier

ECT – Elektroconvulsietherapie (elektroshocktherapie)

EDIFACT – Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

Edit – Early Detection and Invervention Team

EEG – Elektro-encefalogram

ELAN – Extramuraal LUMC Academisch Netwerk

ELV – EersteLijnsVerblijf

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EPA – Ernstige Psychiatrische Aandoeningen /Afwijking

EPD – Elektronisch Patiënten Dossier => ook: ECP of GEPD

ERT – Emotie Regulatie Training

ESF – Europees subsidie fonds

ETHOS – European Typology of Homelessness and Housing Exclusion

EVD – Ervaringsdeskundigheid

EVS – Elektronisch Voorschrijf Systeem

ExpEx – Experienced Experts

EZD – Elektronisch zorgdossier

F

FA – Fysiek Aanwezig (dienst)

FAB – Familie Als Bondgenoot

FaCo – Facilitair Coördinator

FACT – Functie Assertive Community Treatment (term ‘FACT’ mag wegens patent niet meer gebruikt worden => Flexibele ACT of ‘psychiatrisch wijkteam’)

FAP – Functioneel Anaytische Psychotherapie

FFT – Friends and Family Test

FG – Functionaris Gegevensbescherming

FiCo – Financieel Coördinator

FIP – Frequent, Intensief en Persoonlijk

FIT – Familie In Triade

FIT – Feedback Informed Treatment

FKG – Farmaceutische Kosten Groepen

FMS – Federatie Medisch Specialisten

FOBA – Forensische observatie- en begeleidingsafdeling

FPA – Forensisch Psychiatrische Afdeling

FPD – Forensisch Psychiatrische Dienst

FPG – Fonds Psychische Gezondheid

FPK – Forensisch Psychiatrische Kliniek

FPP – Forensisch Psychiatrische Polikliniek

FPP – Formatie Plaatsen Plan

FR – Familieraad

FTE – Full time equivalent

FVB – Federatie Vaktherapeutische Beroepe

FWG – Functiewaardering Gezondheidszorg

FZ – Forensische Zorg

G

GAAZ – Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis

GAD – Gegeneraliseerde Angststoornis

GAF-score – Global Assesment of Functioning

GALA – Gezond en Actief Leven Akkoord

GAS – Geweten, Adviseur en Sparringpartner

GAT – GebruikersAcceptatie Test

GBD – Global Burden of Disease (studie Wereldbank)

GbGGZ – Generalistische Basis GGZ

GBP – Gezond Beweeg Plannen

GBZ – Goed Beheer Zorgsysteem

GDPR – General Data Protection Regulation (ook: AVG)

GDS – Geneesmiddelen Distributie Systeem

GDS – Geriatric Depression Scale

GEM – Ecosysteem Mentale Gezondheid

GEPD – Geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier

GET – Graded Exercise Therapy

GG&GD – Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst

GG6 – GGZ & Samenleving

GGD – Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ – Geestelijke gezondheidszorg

GHOR – Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen [in de regio]

GI – Gecertificeerde Instelling

GIGV – Geneeskundige Inspectie Geestelijke Volksgezondheid

GIOS – GZ-pycholoog In Opleiding tot Specialist

GIP – Global Initiative on Psychiatry

GLI – Gecombineerde Leefstijlinterventie

GOM – Gezin op Maat

GOT – Gemiddelde Opbrengst Tarieven

GPL – Gemiddelde PersoneelsLast

GPS – Geriatrische Psychiatrische Stoornissen

GPS – Geronto Psychiatrisch Syndroom

GV – Geestelijk Verzorger

GVM – GGZ, Verslavingszorg en Maatschappelijke opvang

GZGR – Gezonde Zorg Gezonde Regio

H

HA – Hervormingsagenda

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points [gevaarsanalyse]

HAP – Huisartsen Post

HBO-V – Hoger Beroepsonderwijs voor Verpleegkundigen

HEE – Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid

HIC – High and Intensive Care afdeling

HIS – Huisartsen Informatie Systeem

HIT – Hallucinatie Integratieve Therapie

HDL – Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen

HLA – Hoofdlijnenakkoord

HM – Hollands Midden

HKZ – Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen

HKZ – Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector

HOED – Hoger Onderwijs voor Ervaringsdeskundigheid

HOI – Herstel Ondersteunende Intake

Honos – Health of the Nation Outcome Scale (HV vragenlijst)

HOP – Honest Open Proud

HOP – HerstelOndersteunende Psychiatrie (zorgfunctie, per okt 2019: HV)

HOS – Herstel Ondersteunende Groepen

HOZ – Wet Herziening Overeenkomstenstelsel Zorg

HSGGZ – Hoogspecialistische GGZ

HSP – Hoog Sensitief Persoon

HV – HerstelVoorzieningen (zorgfunctie van Rivierduinen)

HvB – Huis van Bewaring

I

I-Psy – Instelling voor Interculturele Psychiatrie

IAC = Governance Innovatie- en Adviescommissie

IASP – International Association for Suïcide Prevention

IBA – Inference Based Approach

IBC – Interne BeoordelingsCommissie

IBS – In BewaringStelling

IBZW – Intensief begeleid zelfstandig wonen

IC – Intensive Care

ICD – International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems

ICER – Incremental Cost-Effectiviness Ratio

ICU – Intensive Care Unit

IDDT – Integrated Double Diagnosis Treatment

IDU – In-, door- en uitstroom (= bouwteam Rivierduinen)

IE – Imaginaire Exposure

IFMS – Individueel Functioneren Medisch Specialisten

IFR – Individueel Functioneren Regiebehandelaren

IGJ – Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (fusie van IGZ en IJZ)

IGZ – Inspectie voor de Gezondheidszorg (in 2017 samen met IJZ tot IGJ)

IHT – Intensive Home Treatment

IJZ – Inspectie JeugdZorg

IKG – Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg

IKZ – Informatie Knooppunt Zorgfraude

IMR – Illness Management and Recovery

INK – Instituut Nederlandse Kwaliteit

INKT – I need to know (interactieve tool voor jongeren)

IOG – Indicatie-overleg GGZ

IoT – Internet of Things

IPPB – Individuele Productie Per Behandelaar

IPS – Individual Placement and Support (toeleiden naar werk)

IPU – Integrated Practice Unit

IPW – Instituut voor Publieke Waarden

IPZ – Instituut Psychiatrische zorg

IR – Imaginaire Rescripting

IRAOS – Retrospective Assessment of the Onset of Schizophrenia

IRB – Individuele Rehabilitatie Benadering

I.ROC – Individuele Recovery Outcomes Counter

IDS – Inventaris Depressieve Symptomatologie

IVM – Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

IVZ – Instelling Verslavingszorg

IZ – Intensieve Zorg

IZA – Integraal Zorgakkoord

IZA – Individueel Zorg Arrangement

IZA’s – Intramurale Zorg Arrangementen

IZO – Intensieve Zorg Ouderen

J

JA – Jeugdautoriteit

JAIN – Joint AI Network

JenV – Justitie en Veiligheid

JGT – Jeugd & Gezinsteam

JGZ – Jeugdgezondheidszorg

JZOJP – de juiste zorg op de juiste plek

K

KCC – Klant Contact Centrum

KCK – Klinisch Centrum Kristal

KCP – Kennis- en Innovatiecentrum Persoonlijkheidsstoornissen

KEH – Kenniscentrum voor Ervaringsdeskundigheid en Herstel

KEP – Kritieke Episode Psychose -> nu: VIP team

KF – Klachtenfunctionaris

KFZ – Kwaliteit Forensische Zorg

KIB – Klinisch Intensieve Behandeling

KIS – Kennisplatform Integratie en Samenleving

KIZ – Kliniek Intensieve Zorg (voormalig High Care, Oegstgeest)

K&J GGZ – Kinder & Jeugd Geestelijke gezondheidszorg

KK – Kliniek Kristial (Leidschendam)

KKFZ – Kwaliteitskader Forensische Zorg

KMO – Kwartiermakersoverleg

KNMG – Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

KNMP – Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

KOP – Klachten, Omstandigheden en Persoonlijke stijl

KOPP – Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen

KOT – Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie

KOV – Kinderen van ouders met een verslaving

KP – Klinisch Psycholoog

KPP – Kortdurende Klinische Psychotherapie

KS – Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

KW – Klinisch Wonen

KWAZOP – Kwaliteit van de zorg op gesloten psychiatrische opnameafdelingen (meetinstrument)

KWZ – Kwaliteitswet zorginstellingen

KZN – Kenniscentrum Zorg Nederland

L

L/Z – regiocentrum Leidschendam/Zoetermeer

LADIS – Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

LCR – Landelijke Cliëntenraad

LCvC – Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

LD/ZM – Leidschendam/Zoetermeer

LEDD – Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose

LESA – Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken

LFB – Levensfasebudget

LGA – Landelijke GGZ Samenwerkingafspraken (huisarts + ggz)

LHV – Landelijke Huisartsen Vereniging

LIVE – Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGZ

LKS – Landelijk Kwaliteitsstatuut (GGZ)

LOC – Landelijke Organisatie Cliëntenraden

LOGO – Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidszorg Opleidingsinstellingen

LOK-poli – poli voor Lichamelijk Onverklaarbare Klachten

LOOB – Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten

LOP – Landelijke ondersteuning preventie GGZ

LPGGZ – Landelijk Platform GGZ

LPR – Belangenorganisatie Cliënten GGZ (voorheen Stichting Landelijke Patiënten- en Bewonersraden in de GGZ)

LSDA – Landelijk Steunpunt Dagbesteding en Arbeidsrehabilitatie

LSFP – Landelijke Stichting FamilievertrouwensPersonen

LSR – Landelijk Steunpunt Cliëntenraden / Medezeggenschap

LTA – Landelijk Transitiearrangement

LUMC – Leids Universitair Medisch Centrum

LVB – Licht Verstandelijke Beperking

LVE – Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen

LVG – (Organisatie voor) Licht Verstandelijk Gehandicapten

LV POH-GGZ – Landelijke Vereniging POH-GGZ

LVT – Landelijke Vereniging voor (dak- en) Thuislozen

LVvM – Leidse Vereniging van Mantelzorgers

LVVP – Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

LZA – Langdurig Zorgafhankelijke Patiënten

M

M-health – mobile health care = zorg met gebruik van mobiele apparaten (smartphone, tablet)

M&M – Middelen en Maatregelen [M of M]

MADI – Maatschappelijke dienstverlening

MANSA – Manchester Sort Assessment of quality of life

MAO – Monoamine oxidase

MARAP – Maandrapportage

MAZ – Manager Algemene Zaken

MBO-V – Middelbaar beroepsonderwijs verpleegkundigen

MBT – Mentalization Based Therapy – Mentalisatie therapie

MBZ – Manager Behandel Zaken

MC – Medium Care afdeling

MCID – Minimal Clinically Important Difference

MCT – MetaCognitieve Therapie

MDD – Major Depressive Disorder

MDO – MultiDisciplinair Overleg

MDR – MultiDisciplinaire Richtlijn

MDR-DBSG – Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal Gedrag

MEC – Mind Expert Centre

MECCA – More Effective European Community Care for Patients with Severe Psychosis

MEMO – Monitor Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen

Meteo – Medewerkers Tevredenheidsonderzoek

METC – Medisch Ethische Toetsingscommissie

MEWS – Modified Early Warning System (scoretabel voor somatische controles)

MFE – Multi Functionele Eenheid

MFG – Multifamily Group

MGDB – Meer Gezins Dag Behandeling

MGV – Motiverende Gespreksvoering

MGV – Maandblad Geestelijke Volksgezondheid

MGZ – Medisch-Generalistische Zorg

MHFA – Mental Health First Aid

MHO – Mental Health Online

MHZ – Manager Herstelondersteunende Zorg

Mikado = Kenniscentrum interculturele zorg

MIP – Meldingen Incidenten Patiëntenzorg

MJS – MeerJarenStrategie

MKA – Meldkamer Ambulance

MKSA – Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden

MMSE – Mini-Mental State Examination

MMW – Medisch Maatschappelijk Werk

MO – Maatschappelijke Opvang

MOA – Medische Opvang Asielzoekers

MOB – Medisch Opvoedkundig Bureau (opgegaan in  RIAGG)

MPS – Meervoudige persoonlijkheidsstoornis

MR – Mixed Reality

MSRC – Medische Specialisten Registratie Commissie

MSS – Maatschappelijk Steun Systeem

MST – Multi Systeem Therapie

MT – Management Team

MTA – Medical Technology Assessment

MTO – Management Team Overleg

MTO – Medewerkers Tevredenheidsonderzoek

MTT – Mobiel Toeleidings Team

MVP – Minimum Viable Product (product dat voldoet aan de minimale vereisten)

MWD – Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

MZS – Medezeggenschap

N

NAH – Niet Aangeboren Hersenletsel

NAV – Nederlands Artsen Verbond

NBAA – Nederlandse Beroepsvereniging van Activiteitenbegeleiders en -therapeuten

NCZ – Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg

NEL – Nederlandse Empowerment List

NEMESIS – Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study

NESDA – Nederlandse Studie naar Depressie en Angst

NESP – Netwerk Ervaringsdeskundigen Suïcidepreventie

NESS – Nederlandse Stress Stichting

NET – Narratieve Exposure Therapie

NFGO – Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg voor Ouderen

NFGV – Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid

NFU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

NFZP – Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie

NHC – Normatieve Huisvestingscomponent

NHG – Nederlands Huisartsen Genootschap

NHN – Noord Holland Noord

NIAZ – Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (nu: Qualicor Europe)

NIC – Normatieve Inventariscomponent

NIFP – Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

NIP – Nederlands Instituut van Psychologen

NIVEL – Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NIZW – Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

NJI – Nederlands JeugdInstituut

NJR – Nationale Jeugd Raad

NKCV – Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid

NKO – Netwerk KwaliteitsOntwikkeling ggz

NL ggz – de Nederlandse ggz

NLAIC – Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie

NMT – Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NOAGG – Centrum voor Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg (Utrecht)

NPCF – Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NPPO – Neuro Psychologisch en Persoonlijkheid Onderzoek

NSFP – Nietstrafrechtelijke Forensische Psychiatrie

NTBR – Not to be reanimated (niet-behandelen verklaring)

NVJG – Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

NVMW – Nederlandse Vereninging van Maatschappelijk Werk

NVP – Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

NVPA – Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen

NVPV – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde

NVSHA – Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen

NVTAG – Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg

NVTZ – Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn

NVU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

NVvP – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

NVVP – Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

NVZ – Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NZa – Nederlandse Zorgautoriteit

NZN – Nationale Zorg Nummer

O

O & I – Onderzoek en indicatie(stelling)

OC – Onderdeel Commissie (van OR)

OC – Operationeel Centrum

OCD – Obsessive Compulsive Disorder

ODD – Oppositional Defiant Disorder

OE – Organisatorische Eenheid

OGGZ – Openbare geestelijke gezondheidszorg

OHK – Oefen Huiskamer

OKO – Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

OM – Openbaar Ministerie

OMS – Organisatie Medisch Specialisten

OP – Ouderen Psychiatrie

OPCO – Operationeel Coördinator

OPERA – Optimaal Persoonsgericht Antidepressivagebruik

OPS – Organische Psychiatrische Stoornissen

OR – OndernemingsRaad

ORS – Outcome Rating Scale

OV – OverlegVergadering

OVDB – Opnamevervangende dagbehandeling

OZA – Onderwijszorgarrangement

OZJ – Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

P

P&C – Planning en Control

PAAZ – Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis [→ PUK]

PANSS – Positive And Negative Syndrome Scale

Parel – Psychiatrisch Academisch Registratie Netwerk Leiden

PB-er – Persoonlijk begeleider

PCR – Psychiatrische Casusregisters

PDCA = werkcyclus: Plan → Do → Check → Act

PEH – Psychiatrische Eerste Hulp (opvang in Rijnveste)

PEM – Post-Exertionele Malaise

PEOO – Projecten, Experimenten, Onderzoek en Ontwikkeling

PG – Patiënten- en Gehandicaptenbeweging

PGB – Persoonsgebonden Budget

PGD – Persoonlijk GezondheidsDossier

PGO – Persoonlijke GezondheidsOmgeving

PGT – Patiënt Gebonden Tijd

PI – Penitentiaire Inrichting

PIHIP – Probleem Instandhoudend Interactiepatroon

PIOG – Psycholoog In Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog

PIT – Psychiatrische intensieve thuiszorg

PITSTOP – Professionals in Training to STOP suïcide

PLOEG – Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging

PMC – ProjectMatig Creëren

PMO – Psycho Medisch Overleg

PMT – PsychoMotorische Therapie

PMU – Psychiatrische Medische Units

PNIL – Personeel niet in loondienst

POH – Praktijk Ondersteuner Huisarts

POH-GGZ – Praktijk Ondersteuner Huisarts voor GGZ problematiek

POH-S – Praktijk Ondersteuner Huisarts – Somatiek

POLS – Permanent Onderzoek Leefsituatie

POM – Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers

PP – Persoonlijkheidsproblematiek

PPC – Penitentiair Psychiatrisch Centrum

PPP – Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen

PPZ – Plaatsing Psychiatrisch Ziekenhuis

PQ – Psygis Quarant

PREM – Patient Reported Experience Measure

PRI – Prospectieve Risico Inventarisatie

PRISMA – Prevention Recovery Information System for Monitoring and Analysis

PROM – Patient Reported Outcome Measure

PSA – psychiater

PSA – Personeels- en SalarisAdministratie

PSA – PsychoSociale Arbeidsbelasting

PsHOR – Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

PSM – Patient Staff Meeting  (onderdeel behandelprogramma van het CKP)

PSO – psycholoog

PST – Problem Solving Therapy

PSU – Project Start Up

PSUR – Periodic Safety Update Report

PsyHAG – GGZ Expertgroep kaderhuisartsen

Psytrec – Psychotrauma Expertise Centrum

PTC – Psycho Trauma Centrum

PTG – Patiënt Gebonden Tijd

PTSS – Posttraumatische Stress Stoornis

PUK – Psychiatrische Afdeling van een Academisch Ziekenhuis [→ PAAZ]

PV – Persoonlijke Verzorging

PvA – Plan van Aanpak

PVB – Persoonsvolgend budget

PVP – Patiënten Vertrouwens Persoon

PVP – Stichting patiëntenvertrouwenspersoon geestelijke gezondheidszorg

PZ – Pluriform Zorg

PZ – Psychiatrisch Ziekenhuis

Q

Q1 – eerste kwartaal van het jaar (Q2 = tweede, etc)

R

R4D – Rivierduinen

R&O – Resultaat en Ontwikkeling

RACT – Resourcegroup Assertive Community Treatment

RAK – Reserve Aanvaardbare Kosten

RAV – Regionale Ambulance Voorziening

RB – Regie Behandelaar

RBJ – Regionaal Bureau Jeugdzorg

RCO – Regionale Cliënten Organisatie

R4D – Rivierduinen

RD – Rivierduinen

RDM – Regionale DoorzettingsMacht

RDOG – Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

REC – Regionaal Expertise Centrum

RET – Regionaal Expert Team

RF – Rolling Forecast

RGC – Regionaal Geestelijke Gezondheidcentrum

RIAGG – Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg

RIBW – Regionale instellingen voor beschermende woonvormen

RIC – Regionale Indicatiecommissie

RIM – Reported Indifference Matrix

RIO – Regionaal Indicatie Orgaan (bestaat niet meer, nu CIZ)

RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

RM – Rechterlijke Machtiging

RMT – Regionaal Management Team

RN – Reclassering Nederland

ROAZ – Regionaal Overleg Acute Zorg

ROC – Regionaal Opleidingen Centrum

ROI – Return On Investment

ROM – Routine Outcome Monitoring

ROPI – Recovery Oriented Practices Index

ROS – Regionale Ondersteuningsstructuren

RPCP – Regionaal Patiënten en Consumenten Platform

RPIP – Regionaal Platform Infectie Preventie

RTA – Regionaal Transitie Arrangement

RTE – Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

rTMS – magnetische hersenstimulatie

RvB – Raad van Bestuur

RvdK – Raad voor de Kinderbescherming

RVE – Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

RVP – RijksVaccinatieProgramma

RVT – Raad van Toezicht

RVZ – Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg

RZA – Rechtspraak ziekenfondswet en AWBZ

S

SAD – Stemming, Angst, Dwang

SAD – Seizoensafhankelijke Depressie

SAS – Stemmings- angst- en somatoforme stoornissen (verouderd)

SAS P – SAS & persoonlijkheids stoornissen (verouderd)

SAZ – Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

SB – Service Bedrijf

SBG – Stichting Benchmark GGZ => thans AKWA

SBVZ – Sectoraal BerichtenVerkeer in de Zorg

SCA – Sustainable Competitive Advantage

SCEN – Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland

SCEPTRE – Study of Cost-Effectiveness of Personality Disorder Treatment

SCID – Structured Clinical Interview for DSM

SCU – Special Care Unit

SDM – Shared Decision Making

SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire

SEH – Spoedeisende Eerste Hulp (afd in ziekenhuis)

SES – Sociaal Economische Status

SFK – Stichting Farmaceutische Kerngetallen

SFT – Schema Focused Therapy

SGGZ – Specialistische GGZ

SHN – SlachtofferHulp Nederland

SIAD – Self-Injury Awareness Day

SIG – Software Improvement Group

SIP – Signalering Interventie Plan

SIRE – Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie

SLKF – Stichting Landelijke Koepel Familieraden GGZ

SMANOM-EPA – Signaleren en Melden door Apothekers van Niet-Opgehaalde Medicatie

voor mensen met een Ernstige  Psychiatrische Aandoening

SMART – Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijd

SMI – Severe Mental Illness

SMIT – Sociaal Maatschappelijk Improvisatie Theater

SNRI – Serotonin Norepinephrine Re-uptake Inhibitor

SOEP – Subjectief, Objectief, Evaluatie, Plan

SOG – Specialist Ouderengeneeskunde

SOLK – Somatisch Overklaarbare Lichamelijke Aandoeningen (± somatoform)

SOM – Somatische Ondersteunings Module

SOR – Stoel op Recept

SPB – Sociaal Pyschiatrisch Behandelen

SPD – Sociaal Psychiatrische Dienst (opgegaan in  RIAGG)

SPIRIT – Suicide Prevention and Implementation Research Initiative

SPITS – Substituerende Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Service

SPOR – Spoedeisende Psychiatrische Observatie Ruimte

SPP – Strategische PersoneelsPlanning

SPUK – Specifieke Uitkeringen gemeenten en provincies

SPV – Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

SRH – Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

SROI – Social Return On Investment

SRS – Session Rating Scale

SSN – Schizofrenie Stichting Nederland

SSRD – Somatisch symptoomstoornis

SSRI – Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor

STDP – Short Term Dynamic Psychotherapy

STORM – Strong Teens & Resilient Minds

SUPRANET – Suïcide Preventie Actie Netwerk

SUPREMECOL – Suïcide Preventie door Monitoring en Collaborative care

SuNa – Suïcidepoging Nazorg

SureNet – Suicide Research the Netherlands

SVG – Stichting Verslavingsreclassering GGZ

SVP – Strategisch Vastgoed Plan

SWOT – Strength, Weakness, Opportunities, Threads (Sterkte, Zwakte, Kansen, Bedreigingen)

SWT – Sociaal Wijk Team

SZN – Stichting Zwerfjongeren Nederland

T

TA – Transactionele Analyse

TAB – Team Aanvullende Behandeling

TAB – Team Ambulante Behandeling

TAPP – Traject arbeidsplaatsen psychiatrie

TAT – Thematische Apperceptie Test

TAU – Treatment as Usual

TBS – Terbeschikkingstelling

TCA – Tricyclische Antidepressiva

TDM – Therapeutic Drug Monitoring

TED – Team Ervaringsdeskundigen

TFCBT – trauma-focused cognitieve gedragstherapie

TFT – Transference Focused Therapy

TGI – Thema-gecentreerde Interactie

TIP – Telefonisch Informatiepunt Psychiatrie

TM – Teammanager / teammanagement

TMS – Transcraniële Magnetische Stimulatie

TOED – Traject Ontwikkeling Ervaringsdeskundigheid

TOPlunch – Theorie, Onderzoek en Praktijk (CEU + psychoselijn)

TOR – Telefoon op recept

TP – Teampsychiater

Triple L = Levensbreed, levensloop, levenslang

TRS – Toedieningsregistratiesysteem

TS – Terugdringen separaties

TTP – Trusted Third Party

TW – Tussenwacht (crisisdienst)

U

UAVG – Uitvoeringswet AVG

UVOK – Uitvoeringsovereenkomst

UWV – Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen

UZI – Unieke Zorgverlener Identificatie

V

V&V – Verpleging en Verzorging

VAAM – Vraag Aanbod Analyse Monitor Eerste Lijn

VAPP – Vereniging Advocaten van Psychiatrische Patiënten

VAR – Verpleegkundige AdviesRaad

VBI – Vrijheidsbeperkende Interventie

VBO – Vervolg Behandeling Ouderen

VERS – Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis

VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

VIM – Veiligheid Incidenten Melding

VIP-team – Vroege Interventie Psychose (voorheen KEP)

VIPP – Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt

en Professional

VIR – Verwijsindex Risicojongeren

VKIG – Vereniging Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg

VMO – Verblijf Met Overnachting

VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten

V-OTS – Voorlopige Ondertoezichtstelling

VOV personeel – Verzorgend Opvoedkundig en Verplegend personeel

VPK – Verpleegkundige

VPT – Volledig Pakket Thuis (Wlz)

VR – Virtual Reality

VS – VerpleegkundigSpecialist

VTV – Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten

VvEd – Vereniging van Ervaringsdeskundigen

VVT – Verpleging Verzorging en Zorg Thuis

VW – Voorwacht (crisisdienst)

VWS – (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VZO – Verblijf Zonder Overnachting

W

Wabvpz – Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Wajong – Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wams – Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

WAN – Weekend, Avond, Nacht

WAO – Wet op de arbeidsongeschiktheid

WBAZ – Werk als beste zorg

WBP – Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wbsrz – Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Wbsn-z – Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

WCPV – Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

WCZ – Wet Cliëntenrechten in de Zorg (= wet is in de maak)

Wegiz – Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Wego – We-ego, gezamenlijk ego van collectivistische culturen

Wet BIG – Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

WFZ – Stichting Waarborgfonds Zorginstellingen

WGBO – Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

WGR – Wet gemeenschappelijke regelingen

WIJK – Zorgfunctie Wijkgerichte Psychiatrie

WIS – WachtkamerInformatieSysteem

WKCZ – Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

WKKGZ – Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

WLZ – Wet Langdurige Zorg

WMCZ – Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

WMCZ2018 – Herziening van wmcz uit 2018

WME – Werken met eigen ervaring

WMG – Wet marktordening gezondheidszorg

WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMO – Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen

WOA – Werken Op Afstand

WOG – Wet op de geneesmiddelenvoorziening

WOP – Wetenschappelijk Onderzoek en Productinnovatie

WPA – World Psychiatric Association

WPR – Wet persoonsregistraties

WRAP – Wellness Recovery Action Plan

WRR – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WSPD – Wereld Suïcide Preventie Dag (10 september)

WSV – Wijksamenwerkingsverbanden

WTG – Wet tarieven gezondheidszorg

WTZi – Wet Toelating Zorginstellingen

WVGGZ – Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg [Vervangt per 1/1/2020 BOPZ]

WWB – Wet Werk & Bijstand

WZD – Wet Zorg & Dwang

Z

Z&N – Zorgvisie en Normering = commissie van GGZ Nederland

ZA – Zorgadministratie

ZAG – Zorg AfstemmingsGesprek

ZBC – Zelfstandig Behandel Centrum

ZEBRA – Zelfbeschadiging, Erkennen, Begrijpen, Reduceren, Accepteren

ZEEF – Zelfregulatie En Executieve Functies

ZFW – Ziekenfondswet

ZGP – Zelfstandig Gevestigd Psychiater

ZHC – Zelfregie- en Herstelcentra

ZHN – Zuid Holland Noord

ZIBs – Zorginformatiebouwstenen

ZIKOS – Zeer Intensieve Kortdurende Observatie- en Stabilisatieafdeling

ZIN – Zorg in natura

ZiNl – Zorginstituut Nederland

ZIS – Ziekenhuis informatiesysteem

ZN – Zorgverzekeraars Nederland

ZO – Zorg Overleg

ZOG MH – Zorgvragers Overleg Midden Holland

ZON – Zorgvragers Organisatie Noord Zuid-Holland

ZonMW – Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie

ZPM – Zorg Prestatie Model

ZRA – Ziektekostenregeling voor Asielzoekers en bijzondere categorieën vreemdelingen

ZRC – ZelfRegie Centrum

ZRM – Zelfredzaamheidsmatrix

ZSM – Zorgvuldig, Snel en op Maat (werkwijze Openbaar Ministerie)

ZVW – Zorg Verzekering Wet

ZW – Ziektewet

ZWOP – Zelfstandig Wonen Project

ZZP – Zorg Zwaarte Pakket (Wlz)