Bijlage 1: Afkortingen en definities
Afkortingen
AI Aviaire Influenza
ANEVEI Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren
AVP Afrikaanse varkenspest
B/T-gebied Beschermings- en toezichtsgebied
BDV Border Disease Virus (een pestivirus bij herkauwers)
BIP Border Inspection Post (buitengrens inspectie post)
BVD Bovine Virus Diarree
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CM-gebied Controle- en monitoringsgebied
COV Centrale organisatie voor de Vleessector
CVI Centraal Veterinair Instituut (nationaal referentielaboratorium)
CVO Chief Veterinary Officer
DAD Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
DAT-EZ Departementaal adviesteam van EZ
DBT Departementaal beleidsteam
DC Directie Communicatie
DCC-EZ Departementaal coördinatie centrum van EZ
DG Directeur Generaal
DGF Diergezondheidsfonds
DNB Directie Natuur en Biodiversiteit
EC Europese Commissie
ELISA Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay
EMC Erasmus Medisch Centrum
EU Europese Unie
EZ Ministerie van Economische Zaken
FAO Wereldvoedselorganisatie van de VN
FBE Faunabeheereenheid
FD Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht
FEZ Directie Financieel-Economische Zaken
GD Gezondheidsdienst voor Dieren
GWWD Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren
HAS Hogere Agrarische Scholen
HPAI Hoog Pathogeen Aviaire Influenza
IBT/MBT Interdepartementaal Beleidsteam, Ministerieel Beleidsteam
IFT/ IPT Immune Fluorescentie Test/ Immune Peroxidase Test
IUCN International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources,
World Conservation Union
KI Kunstmatige inseminatie
KNJV Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
KNMvD Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
KVP Klassieke Varkenspest
LPAI Laag Pathogeen Aviaire Influenza
LTO Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
MAS Middelbaar Agrarische Scholen
MKZ Mond- en klauwzeer
NCD Newcastle disease
NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NEPLUVI Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie
NMV Nederlandse Melkveehouders Vakbond
NPLA Neutralising peroxydase linked assay
NVD Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen
NVIC Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Incident- en Crisiscentrum
NVP Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde
NVP Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders
NVV Nederlandse Vakbond Varkenshouders
NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
NWPP Nederlandse werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee- en Parkvogels
NZO Nederlandse Zuivel Organisatie
OIE Wereld Organisatie voor Diergezondheid
OM Openbaar Ministerie
ONBD Overleg natuur en besmettelijke dierziekten
PCR Polymerase chain reaction
PG Directie Publieke Gezondheid (VWS)
PPE Productschap Pluimvee en Eieren
PVE Productschappen Vee, Vlees en Eieren
PVV Productschap Vee en Vlees
PZ Productschap Zuivel
R&O Reiniging en ontsmetting
RBT Regionaal beleidsteam
RCC-EZ Regionaal Coördinatie Centrum
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMO Rijdende Melk Ontvangst
RNA-virus Ribonucleinezuur virus (i.t.t. DNA-virus)
SCoFCAH EU Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (=Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid)
SG Secretaris Generaal
THD-A Telefonische Hulpdienst voor agrariërs
TLN Transport en Logistiek Nederland
TSE’s Transmissable Spongiforme Encephalopathies
UBN Uniek Bedrijfsnummer
VNT Virus Neutralisatie Test
vSKBN Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
VWS Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
WBE Wildbeheereenheid
WUR Wageningen Universiteit en Research Centrum
ZOB Zorg om Boer en Tuinder