(impliciet) verzoek
(implicit) petition
(voorlopige/definitieve) weigering
(provisional/final) refusal
Aan
To
aanduiding
ation
aanpassen
update
aanpassing
amendment
Aantal bijlage(n)
No. of enclosures
Aantal pagina's
No. of pages
aantasten
affect (rights)
aanvang
commencement
aanvechten
to challenge
aanvraag
application, request
aanvraagdatum
request date
Aanwezig
Present
absolute gronden
absolute grounds
activering
capitalisation
advies
advice
adviseur
adviser
advocaat
lawyer
afbeeldingen
images
afdeling Service & Informatie
Service and Information Department
afschrijvingslasten
depreciation
afsluiten
complete
Afwezig
Absent
afwijzen
reject (an opposition)
afwijzingen
disallowed oppositions
agenda
agenda
akkoord
approved
Algemene Directie
Management Board
alleenrecht
exclusive rights
annuleer
cancel
Overeenkomst van Madrid / Protocol van Madrid
Madrid Agreement / Madrid Protocol
Artikel
Article (of Convention)
auteursrecht
copyright
basisregistratie
basic registration
bedrijfsnaam
company name
bedrijfsvoering
management
bedrijfswaarden ( = kernwaarden/core values)
organisation values
beëindigd
ended
beeldelement
image element
beeldmerk
logofigurative mark
Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen
Benelux Designs Office (BDO)
Benelux-Gerechtshof
Benelux Court of Justice (official)
Benelux Merkenbureau
Benelux Trademarks Office (BTO)
Benelux Merkenwet
Benelux Trade Mark Act
Benelux Tekeningen- of Modellenblad
Benelux Industrial Designs Gazette
Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)
Benelux Convention on Intellectual Property (BCIP)
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
Benelux Office for Intellectual Property (BOIP)
Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom
"Benelux Organisation for Intellectual Property (BORGIP) (which the Benelux Office for Intellectual Property is part of)"
Benelux-Raad/Benelux Parlament
Benelux Interparliamentary Consultative Council/Benelux Parliament (official)
Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht
Benelux Association of Trade Marks and Design Law
beroepstermijn
appeals period
beschermingsomvang
scope of protection
beschrijving, omschrijving
description
beslag(legging)
attachment
beslissing, besluit
decision
Beste (voornaam) - (informeel)
Dear (first name)
bestelling
order
Bestuurder, Directeur
Director
Bestuursorganen
Joint Management Bodies
Betalingsoverzicht
Statement of amounts payable
betalingswijze
payment type (RE 2.8.07)
Betreft
Subject
bewaartermijn
storage period (for i-DEPOT envelope)
bezwaar aantekenen
lodge/institute an objection
Bijeenkomst
Meeting
bijvoegen, toevoegen
add, attach (RE 2.8.07)
BOIE
see BORGIP (RE 18.6.08)
classificatie
classification (RE 18.6.08)
codificatie
codification, code
collectief merk
collective trademark
College van Commissarissen (van de rekeningen)
Supervisory Board (RE 18.6.08)
colofon
Publisher’s details
commissaris
Supervisory Board member (RE 18.6.08)
compartiment
compartment (in i-DEPOT envelope)
competentie
"competency (BTO’s official competencies are:
initiative, cooperation, flexibility and environment
sensitivity)"
concept
concept (ontwerp = design) (RE 2.8.07)
Contactpersoon
Contact person
creatiedatum
creation date
creditrekening
credits account
daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel
effective industrial or commercial establishment
Datum
Date
datum van ontvangst
date of receipt
datum van voorrang
priority date
deponeren
to file
deposant
applicant
depot (enkelvoudig/meervoudig)
filing (single/multiple) (BTO also uses ‘application’)
depotdatum
filing date
design
design
Directeur-Generaal
Director General [no hyphen]
directie
management
Directie (van BTO)
Directors
Directie Algemene Zaken
General Affairs Directorate
Directie Intellectuele Eigendom
Intellectual Property Rights Directorate (Luxembourg national office)
Directie Wetstoepassing
Law Enforcement Directorate
Directiecomité (van BBIE)
Directors’ Committee (of the BOIP)
Directieverslag
Management Report
doorgehaald
cancelled
dossier
file
Dossier
File
e-business tools
e-business tools
een i-DEPOT indienen
submit an i-DEPOT
een idee indienen
submit an idea
Eenvormige Beneluxwet op de Merken
Uniform Benelux Law on Marks
eigen karakter
individual character [which a design has to have]
einddatum
elektronisch ingediend
submitted online
elektronisch i-DEPOT
online i-DEPOT
Europees model
European design
Europees Octrooibureau
European Patent Office (EPO) (official)
even geduld
one moment please
exploitatierekening
statement of income and expenditure (RE 18.6.08)
Faxbericht
Fax message
Faxnummer
Fax number
Financieel-Economische Zaken
Financial and Economic Affairs Department
FOD economie
(Belgian) Federal Economics Service
Geachte heer XXX (neutraal)
Dear Mr XXX
Geachte heer, mevrouw (neutraal)
Dear Sir or Madam
Geachte mevrouw XXX,
Dear Ms XXX (tenzij ze zelf Mrs aangeeft)
gebruiker
user
gebruiksbewijzen
proof of use
gedeeltelijke toewijzingen
partially allowed oppositions
gegevens
details
geldig
valid
gemachtigde
agent, representative
Gemeenschapsmerk
Community Trade Mark
Gemeenschapsmodel
Community design
Gemeenschapsmerkenverordening (GemMVo)
Community Trade Mark Regulation (CTMR)
Genodigden
Invited guests
geweigerd
refused
gewijzigd
altered
groot onderhoud
large-scale maintenance
handelsnaam
trade name
hartelijk dank
thank you very much
het Bureau
the Office (i.e. the BTO/BOIP)
hoofdgebruiker
primary user
hoofdstuk
chapter (of Convention)
Hoogachtend (formeel)
Yours sincerely
houder
holder (of a trademark)
huisstijl, bedrijfsstijl
corporate identity
i-Depot envelop
i-Depot envelope
i-DEPOT-certificaat
i-DEPOT certificate
ID-code
ID Code
idee
idea (RE 2.8.07)
identieke inlichting
identical search
in afwachting
pending
in orde
complete, favourable
inbeslagname
seizure
inbreuk
infringement
inburgering
acquired distinctiveness
incidentele meevallers
non-recurring windfalls
indienen
to file or submit (a filing), to submit (an appeal)
indieningsdatum
filing date
Informatiecentrum
Information Centre
ingetrokken
withdrawn
inloggen
log on
inschrijving
registration
inschrijvingsbewijs
registration certificate
inschrijvingsnummer
registration number
instellen
to file (an opposition (i.e. objection</ref>
intellectuele eigendom
intellectual property
invoeren
enter (data)
invullen
fill in
Jaarverslag
Annual Report
juridische kosten
legal expenses
Juridische Zaken
Legal Affairs department
jurisprudentie
jurisprudence
jurist
lawyer
kennis
know-how
kenmerk
reference
kennispartner
knowledge partner
kennisverspreiding
exchange of know-how
kernwaarden
"core values (see ‘bedrijfswaarden’ for the five organisation / core values)"
klachtenprocedure
complaints handling procedure
klant
customer
klasse
class (of goods/services)
Kopie aan
Copy to
kredietaccount, kredietrekening
credit account
leidinggevende
manager
levensloopregeling
Personal Development Plan (PDP)
licentie
licence
lid
paragraph (of Convention)
lijst
list (overzicht = overview)
Locatie
Venue
logo
logo
merk
trademark, mark
merkbewakingsdiensten
trademark monitoring services
merkengemachtigde
trademarks agent
merkenrecht
trademark law
Merkenregister
Trademarks Register
merkhouder
trademark holder
merknaam
brand name
Met vriendelijke groet (informeel)
Kind regards
Met vriendelijke groet (neutraall)
Kind regards
Mijnheer de Voorzitter (formeel)
Dear Sirs
model
design
modellengemachtigde
designs agent
modellenrecht
design law
moedwillig
deliberate
mutatie
modification
namaak
imitation, copying
Nationale Dienst
National Office [located in Belg and Lux]
normaal gebruik
genuine use
normale procedure
standard procedure
Nota
Notulen
Minutes
octrooi
patent
NL Octrooicentrum
NL Patent Office (from their website)
BHIM (Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt) (wordt ook in NL wel eens OHIM genoemd)
"OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) (in Alicante, Spain)"
OMPI / WIPO
French name for WIPO (see ‘WIPO’)
omzet
revenue
onderscheidend vermogen
"distinctiveness (customer also uses ‘distinctive force’ and ‘distinctive character’)"
onderzoek
search (for similar trademarks)
onderzoeker
examiner
Ons kenmerk
Our reference
ontvankelijke
admissible (opposition) (niet-ontvankelijk = unadmissible)
ontvankelijkheid
admissibility
ontwerp
design
op te laden
upload (a file)
opbrengst
income
ophalen
retrieve
opposant
opponent
oppositie, een oppositie indienen
an opposition (i.e. an objection), to file/lodge an opposition
Oppositie
Oppositions Department
oppositiegrond
grounds of opposition
oppositietaks
opposition fee
optioneel
optional
opvragen
retrieve
organigram
organisational chart
oudere merk
earlier mark
overdracht
transfer
overige kosten
miscellaneous expenses
overlegorgaan
consultation organ
overzicht
overview
Pagina
Page
pandrecht
right of pledge
Personeel & Organisatie
HR Department
personeelskosten
staff costs
Personeelsstatuut
Employees Statute
persoonlijk account/rekening
personal account
positief exploitatieresultaat
operating profit
prioriteitsbewijs
proof of priority
procedure
legal action, (legal) proceedings, procedure
proceduretaal
language of the proceedings
Proces-ondersteuning
Process Support Department
projectgroep
taskforce
projectmatig
project-based
Protocol van Madrid
Madrid Protocol
publicatie
publication
Raad van Bestuur
Management Board
Raad van Commissarissen (voor het BBIE zie College van …)
Supervisory Board
rechten / taxen
charges / fees (e.g. for submitting an opposition)
rechtstreeks verzekerde-regeling
directly insured' pension scheme (provided directly by insurance company)
regels (in het BVIE wordt van "artikel" gesproken, in het UR van "regel"
"rules (in Uitvoeringsreglement (Implementing Regulations</ref>"
register
the register
Registratie
Registration Department
registreren
register
reglement
regulations, rules
reproductie
reproduction
reservering
reservation (in B/S)
rubriek
heading
samenwerking
cooperation
Secretariaat-Generaal
General Secretariat
Sectorhoofd
Sector head
sorteervolgorde
sorting order
spoedonderzoek
priority search
spoedregistratie, spoedinschrijving
priority registration (customer also uses ‘accelerated’ and 'fast'
Stafafdeling Juridische Zaken
Legal Affairs Department
Stafjurist
Staff lawyer
Statuut
Statute
subgebruiker
secondary user
subparagraaf
subparagraaf (of Convention)
Succesvol ondernemen begint met registreren
Registration: the first step towards a successful business
Systeembeheer
System Management Department
taksen
fees (RE 18.6.08)
tarieven
tariffs
teken
sign / mark (i.e. trademark)
tekening
drawing
Telefoonummer
Telephone number
Tijdstip
Time
Titel
Part (of Convention)
toelichting
explanation
Toepassingsreglement
Application Regulation (from above Oami website)
toewijzen
to grant (a filing)
toewijzingen
allowable oppositions (RE 18.6.08)
tonen
display
tussenpersoon
intermediary
uiterlijk
outward appearance
uitvinding
invention
Uitvoeringsreglement (UR)Uitvoeringsbepalingen
Implementing Regulations
Uitvoeringsreglement van de…(Wet)
"Executive Rules under the…(Law) (from above Oami website)"
Unizo
Flemish Organisation for the Self-Employed and SMEs
Uw kenmerk
Your reference
Van
From
verbetering
correction
Verdrag
Convention / Treaty (vb: Paris Convention, Singapore Treaty)
Verdrag van Parijs
Paris Convention
Verenigde Raden van Bestuur
Joint Management Bodies
vergoeding
fee
vernieuwen (command)
renew (RE 2.8.07)
vernieuwing
renewal
verplicht
compulsory (RE 2.8.07)
Versie
Version
versnelde onderzoeken
accelerated searches (RE 18.6.08)
verstrijken
elapse
Vervaldatum
Expiry date
vervallen
lapsed
verwarringsgevaar
risk of confusion
verweerder
defendant (NB: In appeal case: ‘appellee’)
verwijderen
delete, remove (RE 2.8.07)
vestiging
establishment (RE 2.8.07)
visuele identiteit
visual identity
VLAO (Vlaams Agentschap Ondernemen)
VLAO-Flemish Enterprise agency
volgorde
sorting order
volmacht
power of attorney
voorkeuren
preferences
Voorlichting en Promotie afdeling
Information Services and Promotional Activities department (ISPA) (RE 18.6.08)
voorlopig
preliminary, provisional
vooronderzoek
preliminary search (for similar trademarks)
voorrang
priority
voortbrengsel
product
vormmerk
shape trademark
vrij
available (trademark)
vrijval
release (RE 18.6.08)
wachttijd
waiting time (RE 2.8.07)
warenlijsten
lists of goods (RE 18.6.08)
weergeven
reproduce
weigering op absolute gronden
refusal on absolute grounds
wereldmerk
global trademark
werkgeversbijdrage
employer's contribution (RE 18.6.08)
Werkgroep Communicatie Nieuw Verdrag
New Convention Communication Taskforce
werklast
workload
Wetstoepassing
Law Enforcement Directorate (BOIP)
wijzigen
alter (RE 2.8.07)
WIPO
"WIPO (World Intellectual Property Organization) [in Geneva] (French name is ‘OMPI’)"
woordelement
verbal element
woordmerk
brandname / word mark
zakelijk account/rekening
business account (RE 26.5.09)
zelf-verzekerd (bedrijfswaarde)
self-assured (one of BTO’s 5 organisation values)
zetelovereenkomst
headquarters agreement (RE 18.6.08)
zoekactie
a search
zoekbestand
search file
zoekopdracht
search query
Agenda
Agenda
Genodigden
Invited guests
Kopie aan
Copy to
Locatie
Venue
Datum
Date
Tijdstip
Time
Bijeenkomst
Meeting
Uw kenmerk
Your reference
Ons kenmerk
Our reference
Dossier
File
Contactpersoon
Contact person
Telefoonummer
Telephone number
Aantal bijlage(n)
No. of enclosures
Betreft
Subject
Beste (voornaam) - (informeel)
Dear (first name)
Geachte heer, mevrouw (neutraal)
Dear Sir or Madam
Geachte heer Janssen (neutraal)
Dear Mr Johnson
Geachte mevrouw Janssen,
Dear Ms Emms (tenzij ze zelf Mrs aangeeft)
Mijnheer de Voorzitter(formeel)
Dear Sirs
Met vriendelijke groet (informeel)
Kind regards
Met vriendelijke groet (neutraall)
Kind regards
Hoogachtend (formeel)
Yours sincerely
Pagina
Page
Faxbericht
Fax message
Aan
To
Faxnummer
Fax number
Van
From
Aantal pagina's
No. of pages
Nota
Memorandum
Notulen
Minutes
Aanwezig
Present
Versie
Version
Vervaldatum
Expiry date
Betalingsoverzicht
Statement of amounts payable
Afwezig
Absent
Succesvol ondernemen begint met registreren
Doing business successfully starts with registration
ID.598595