Date: 2024-05-18

Abbreviation Meaning
A en V Tijdschrift voor aansprakelijkheid en verzekering
A&V Aansprakelijkheid en verzekering
A-G Advocaat-Generaal
a.a. ad acta, bij de akten (wegleggen)
A.C.O.P. Algemene Centrale van Overheidspersoneel
A.G. Aktiengesellschaft (Duitse naamloze vennootschap)
a.h.v. algemene handelsvoorwaarden
a.h.w. als het ware
a.i. ad interim, voorlopig, waarnemend
a.k.g. arbitraal kort geding
A.P.O. Arbeidsplaatsenovereenkomst
A.R. Algemene Raad
a.s. aanstaande
A.T.V. Arbeidstijdverkorting
a.u.b. alstublieft
a.v. algemene voorschriften
A.v.v.a. Algemene vergadering van aandeelhouders
a.w. aangehaald werk
A/Res Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
AA Accountant-Administratieconsulent
AA Advertising Association
AA Ars Aequi
AAA American Arbitration Association
AAC Advies- en Arbitragecommissie
AAf Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
AAR Algemeen ambtenarenreglement
AAR Algemene Aanwijzingen voor de Rijksdienst
AAV Algemene administratieve voorschriften
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
AB Administratiefrechterlijke Beslissingen
AB Administratieve en Rechterlijke Beslissingen
AB Nederlandse Jurisprudentie Administratiefrechtelijke Beslissingen (sinds 1971)
AB Wet Algemene Bepalingen
ABA American Bar Association
ABAR Algemene bepalingen van administratief recht
abbb algemene beginselen van behoorlijk bestuur
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABRS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
AbRvS Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Abs. Absatz
ABV Algemene Bankvoorwaarden
AC Appeal Cases
ACD Arbeidscomplexendocumentatie
Acv Adviescommissie voor vreemdelingenzaken
ACWW Adviescommissie Warenwet
ADN Assurantie Data Netwerk
ADR Alternative Dispute Resolution
ADV Arbeidsduurverkorting
ADV Automatische Datenverarbeitung
Adv. Advies
adv. advocaat
Adv. RvS Advies van de Raad van State
Adv.bl. Advocatenblad
Advw Advocatenwet
afb. afbeelding
Afd. Afdeling
afk. afkorting(en)
AG Advocaat-Generaal
AG Ambtenarengerecht
AG RvS Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State
AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen (Gesetz)
AGBG Gesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen
AGRS Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State
AGvB Afdeling Geschillen van bestuur Raad van State
AIB Arbitrage Instituut Bouwkunst
AID Algemene Inspectiedienst
AJCL American Journal of Comparative Law
AJIL American Journal of International Law
AK Administratiekantoor
AK Asser Instituut Kaartsysteem internationaal privaatrecht
AKO Algemene Kredietovereenkomst
AktG Aktiengesetz
Akv Antwoord kamervragen
AKW Algemene Kinderbijslagwet
al. alinea
Alimentatienormen, Rap
All LR All England Law Reports
ALR American Law Reports
AMAR Algemeen militair ambtenarenreglement
AMBH Algemene Bepalingen MilieuhygiÎne
Ambts. CvK Ambtsinstructie commissaris van de Koning
AMC American Maritime Cases
Amend. Amendement
AMI Informatierecht/AMI, Tijdschrift voor auteurs- en mediarecht(tot 1986: AMR)
AMR Auteursrecht, Tijdschrift voor auteurs- en mediarecht(tot 1982: Auteursrecht)
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
amvrb algemene maatregel van rijksbestuur
Anh. Anhang
Anm. Anmerkung
anon. anoniem
ANP Algemeen Nederlands Persbureau
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds
AOW Algemene Ouderdomswet
AP Aanvullend protocol
app. appellant
app. appendix
APR Algemene practische rechtsverzameling
APV Algemene Plaatselijke Verordening
ARAK Automatisering Ruilverkavelingsadministratie Kadaster
ARAR Algemeen Rijksambtenarenreglement
ARB Administratieve en Rechterlijke Beslissingen betreffende het openbaar bestuur in Ned
ASAS Amsterdam Security Account System
ass.bem.bedr. Wet assurantiebemiddelingsbedrijf. Wet van 7 februari 1991
aut.bel auteursrechtbelangen
Aut.w. Auteurswet 1912
Aw Auteurswet 1912
Awb Algemene wet bestuursrecht. Wet van 4 juni 1992, S. 315
B&W Burgemeester en Wethouders
B.R. Bouwrecht (maandblad voor rechtspraak en literatuur op het stuk van bouwrecht)
B.W. Burgerlijk Wetboek
BauR BauRecht
BB Binnenlands Bestuur
BBABS Besluit Bijzondere akten van de Burgerlijke Stand
BBBG Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Wet van 23 juni 1952, S. 361
BBH Besluit bijzondere huurprijzen
BBRA Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren
BBS Besluit Burgerlijke Stand
BBW Belgisch Burgerlijk Wetboek
Besl. oproep Besluit oproepingen, mededelingen en zendingen verzoekverzschriftprocedure
Bew.V Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken
BGB Burgerliches Gesetzbuch (Duitsland)
BHAC Bedrijfshuuradviescommissie
Bijl. ESH Bijlage Europees Sociaal Handvest
BLEU Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
BMB Benelux-Merkenbureau
BOB Besluit openbaarheid van bestuur (Stb. 1979, 590)
BOMV Besluit oproepingen, mededelingen en zendingen verzoek schriftprocedure
BPK Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers
BRv Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
BTMB Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen
Bull. EG Bulletin van de Europese Gemeenschappen
BUMA Bureau Uitvoering Muziek Auteursrechten
BUPO-verdrag Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
BW Burgerlijk Wetboek
BW Int. reg. Burgerlijk Wetboek, Internationale regelingen (ed. S&J)
BW-oud Burgerlijk Wetboek (1838)
C.A. (Brits) Cour d'Appèl
C.A. (met plaatsnaam) (Frans) Cour d'Appèl
CA (U.S.A. evt. met nummer) (Amerikaans) Court of Appeals (Circuitaanduiding)
Cass. Cour de Cassation (Hof van verbreking) Brussel
CD Collection of Decisions of the European Commission on Hu man Rights
CdC Cour de Cassation
CELEX Communitatis Europaeae Lex (Database EG-wetgeving)
CJIB Centraal Justitieel Incassobureau
CLJ Consumer Law Journal
COM Commissie van de Europese Gemeenschappen
conf. confer, conferatur (men vergelijke)
CPT European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment
Cur. curator
curs. cursivering
cvb college van bestuur
D&R Decisions and Reports of the European Commission of Human Rights
D.-G. Directeur-Generaal
DB dagelijks bestuur
DC, U.S.D.C. Amerikaans District Court
Deurw. regl. Deurwaardersreglement. Besluit van 27 december 1960
dir. directeur
DR Deurwaardersreglement
EAAA European Association of Advertising Agencies
EASA European Advertising Standards Alliance
EAT European Advertising Tripartite
EC European Community
ECB Europese Centrale Bank
ECCP European Committee on Crime Problems
ECHR European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms
ECHRA Publication of the European Court of Human Rights (A serie) judgements and decisions
ECLR European Competition Law Review
ECR European Court Reports
ECRE European Consultation on Refugees & Exiles
ECRM Europese Commissie voor de Rechten van de Mens
ed. editor (redacteur)
EEG Europese Economische Gemeenschap
EER Europese Economische Ruimte
EESV Europees Economisch Samenwerkingsverband
EEX San S. Europees Executieverdrag (Donostia-San Sebastian)
EFF European Franchise Federation
EFMS Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking
EFSL European Financial Services Law
EFTA European Free Trade Association (= EVA)
EG Europese Gemeenschappen
EGA Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)
EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal EGTUL Verdrag tussen de Lid-Staten van de EU
EHJ Europees Hof van Justitie
EHRM Europees Hof voor de rechten van de mens
EHRR European Human Rights Reports
EIB Europese Investeringsbank
EIPR European Intellectual Property Review
ELR European Law Review
EMF Europees Monetair Fonds
EMI Europees Monetair Instituut
EMO Europese Monetaire Overeenkomst
EMS Europees Monetair Stelsel
EMU Europese Economische en Monetaire Unie
EOB Europees Octrooibureau
EOO Europese Octrooiorganisatie
EOV Europees Octrooiverdrag
EPC European Patent Convention
EPO European Patent Office (Europees Octrooibureau)
EPS Europese Politieke Samenwerking
EPU Europese Politieke Unie
ER Europese Regels
ERE Europese rekeneenheid
erecode Europese Erecode inzake Franchising
ERV Europees Verdrag aangaande wederzijdse Rechtshulp in straf zaken
ESC European Shippers Council
ESC European Social Charter
ESCB Europees Stelsel van Centrale Banken
ESF Europees Sociaal Fonds
ESH Europees Sociaal Handvest
ESOCUL Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
ETL European Transport Law
ETS European Treaty Series
ETSI Europees Telecommunicatie Standaardisatie Instituut
ETV Europees Verdrag tot bestrijding van Terrorisme
EU Europese Unie
Eur. T.S. European Treaty Series
EUV Europees Verdrag betreffende uitlevering
EV Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijh
EV rechtsh. Europees verdrag wederzijdse rechtshulp in strafzaken
EV uitl. Europees uitleveringsverdrag
EVA Europese Vrijhandelsassociatie
EVIG Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen EVO EEG-Verd
EVR Europees Vervoersrecht
EVRM Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
FENEX Federatie van Nederlandse Expediteurs-Organisaties
fig. figuur, figuurlijk
GBOD Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst
GDW De Gerechtsdeurwaarder
Ger. EG Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen
gew.erecode Europese Erecode inzake Franchising (ontwerp), 1 augustus 1990, EFF
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Hc. Wet op de huurcommissies
HID Hoofdingenieur-Directeur
HNJV Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging
Hof EG Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen
Hpw. Huurprijzenwet woonruimte
HRLJ Human Rights Law Journal
Huurk.onr.z. Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken
Huurpr.w. Huurprijzenwet woonruimte. Wet van 18 januari 1979
Huurw. Huurwet. Wet van 13 oktober 1950
HvJEG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Hw. Huurwet
ICJ International Commission of Jurists
ICJ International Court of Justice
IELL The International encyclopaedia for labour law and industrial relations
IFJ International Federation of journalists
ILC International Labour Conference
ILO International Labour Organization (= IAO)
INBW Invoeringswet Nieuw Burgerlijk Wetboek
ing. ingenieur
Inv. Wet Invoeringswet nieuw Burgerlijk Wetboek
ir. ingenieur
IVBP Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten
IVBPR Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten
IVESCR Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
J. Jurisprudence
JABW Jurisprudentie Algemene Bijstandswet en Rijksgroepregelingen
JAR Jurisprudentie Arbeidsrecht
JB Jurisprudentie Bestuursrecht, vanaf 1994
Jb Jurisprudentie bestuursrecht, vanaf 1994
JBL Journal of Business Law
JBN Juridische Berichten voor het Notariaat
JG Jurisprudentie voor Gemeenten
JO Jurisprudentie Onderwijswetten
JOR Jurisprudentie Onderneming & Recht
JSV Jurisprudentie Sociale Voorzieningen
Jur. Anvers Jurisprudence du port d'Anvers
Jur. Hof EG Jurisprudentie van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen
Jur. Jurisprudentie van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen
Jura Juristische Ausbildung
JWWV/WSW Jurisprudentie Wet Werkloosheidsvoorzieningen/Wet Sociale Werkvoorzieningen
JZ Juristenzeitung
KVG Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders
L.B. loco-burgermeester
lit. literatuur
N.B.W. Nieuw Burgerlijk Wetboek
N.J. Nederlandse Jurisprudentie
N.J.B. Nederlands Juristenblad
N.J.V. Nederlandse Juristenvereniging
NbBW Nieuwsbrief Burgerlijk Wetboek
NBR Natuurbeschermingsraad
Nbw Natuurbeschermingswet
NBW Nieuw Burgerlijk Wetboek
NCD Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen
New LJ New Law Journal
NGB Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
NJ Nederlandse Jurisprudentie
NJ-kort Nederlandse Jurisprudentie Kort (bijlage bij Nederlandse Juris prudentie)
NJB Nederlands Juristenblad
NJCM-Bulletin Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten/Nederlands Tijdschrift voor
NJO Nederlandse Jurisprudentie Onteigening
NJV Nederlandse Juristenvereniging
NKP Nieuwe kantongerechtsprocedure
NRv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Nieuw (wetsontwerp 24 561, 1996)
Nsw Natuurschoonwet
NTB Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
NTBR Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
NTER Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
NW Natuurbeschermingswet
OBW Ontwerp Burgerlijk Wetboek
OCenW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OEES Organisatie voor Europese Economische Samenwerking
OJ/EPO Official Journal European Patent Office
ONBW Ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek
Ontw. B.W. Ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek
ovp openbare voorbereidingsprocedure
P-G Procureur-generaal
P.A.O. (juridisch) Post academisch onderwijs/Postdoctorale leergang
P.B. Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
p.m.a. post mortem auctoris (na de dood van de auteur)
Pb EG Publicatieblad Europese Gemeenschap
Pb Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
PBR Praktijkboek Bestuursrecht (sedert 1994)
PG Procureur-generaal
PJ Pensioen Jurisprudentie
Praktijkgids RA Praktijkgids Rechtskundig Adviseur
proc. Procureur
Publ. ECHR Publications of the European Court of Human Rights
PUR Pensioen- en uitkeringsraad
R Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
r.c. rekening-courant
R.v.E. Raad van Europa
RA Rechtskundig Adviseur Praktijkgids (vanaf juli 1963: Praktijk gids)
RAwb Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht, vanaf 1994
RBA Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (voorheen GAB)
RBA Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening (voorheen GAB)
Rbb Raad voor het binnenlands bestuur
RECIEL Review of European Community & International Environmental Law
RIB Rijksinkoopbureau
RKLM 75 Rijkskeuringsvoorschriften lichte motorvoertuigen 1975
RKvW Rijkskeuringsdienst van Waren
RKW Rijkskeuringsdienst van Waren
Rv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Rv. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
RvB Raad van Bestuur
RVV Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
S.Ct. Supreme Court Reporter
SCP Sociaal Cultureel Planbureau
SE Societas Europea (Europese NV)
SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht
SJ Solicitor's Journal
Soc. Handv. Europees Sociaal Handvest
STABU Stichting Standaard Bestek Burgerlijke Utiliteitsbouw
Stc. Staatscourant
Stcrt Nederlandse Staatscourant
Stcrt Staatscourant
Stcrt. Nederlandse Staatscourant
Stct Staatscourant
T.in b.z. Wet tarieven in burgerlijke zaken
Tar. burg. z. Wet tarieven in burgerlijke zaken. Wet van 8 december 1960
TBO Wet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie TBP Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen e
TBPR Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht
Tijd. w. huurk. Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken. Wet van 21 juni onr. zaken 1973
TvO Tijdschrift voor Openbaar Bestuur (voorheen: Tijdschrift voor Overheidsadministratie)
TWHOG Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerend Goed
TWHOZ Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken
U. Urteil
U.S. United States Supreme Court Reports
UAC Universele Auteursrecht Conventie
UFITA Archiv f¸r Urheber-. Film-, Funk- und Theaterecht
UN/ECE United Nations Economic Commission for Europe
UNCESCR United Nations Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
UNICE Union of Industries of the European Communities
uovp uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure
UR Uitkeringsraad
UR Uitvoeringsreglement bij de BMW
UR-BTMW Uitvoeringsreglement bij de Benelux-Modellenwet
UR-OvG Uitvoeringsreglement bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage
URDG Uniform Rules for Demand Gaurantees
UrhG Urheberrechtsgesetz (Duitsland)
V.BP Internationaal verdrag inzake burger- en politieke rechten
V.BP prot. Facultatief protocol bij het internationaal verdrag inzake burger- en politieke rechten
V.ESC Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
VBR Vereniging voor burgerlijk recht
Verdrag Rv.1954 verdrag betreffende de Burgerlijke rechtsvordering
VEU Verdrag betreffende de Europese Unie
vid. vide, vidatur (men zie)
VKW Vleeskeuringswet
VMR Vereniging voor Milieurecht
VvA Vereniging voor Auteursrecht
VWW Vuurwapenwet
VzAB Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
VzAG voorzitter Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State
W. op de huur-comm. Wet op de huurcommissies. Wet van 18 januari 1979
W.buitg.bev. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
W.U.B. Wet op de Universitaire Bestuurshervorming
wac. waardevol agrarisch cultuurlandschap
Wash. App.W. Court of Appeals of Washington
WBA Weekblad voor de Burgerlijke Administratie
WBA Wet bestuurdersaansprakelijkheid, 2e Misbruikwet
Wbb Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
WBBBG Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
Wbbo Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
WBF Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement, 3e Mis bruikwet
WCBO Wet op het cursorisch beroepsonderwijs
WEESV Wet tot instelling van Europese economisch samenwerkingsverbande
Wet BBBG Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Wet van 23 juni 1952
Wet brb Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
WEU Westeuropese Unie
WEV Wet Europese verkiezingen
WIEP Wet incomptabiliteiten Europees Parlement
WJGG Werkgroep Informatieuitwisseling Gewestelijk Arbeidsbureau -Gemeentelijke Sociale die
Wmz Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen
WNR Wet op de Naburige Rechten
WOB Wet Openbaarheid van Bestuur
Wob Wet openbaarheid van bestuur
WSC Wet op het specifiek cultuurbeleid
WSS Wet Structurele Sanering Binnenvaart
WSSB Wet structurele sanering binnenvaart
WTBZ Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken
Wubo Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
WvBRv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
WvC (Ministerie van) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
WVG Wet voorkeursrecht gemeenten
YB Yearbook of the European Convention on Human Rights
Yearbook Yearbook of the European Convention on Human Rights
ARB (Wet) Administratieve rechtspraak belastingzaken
ARB Administratief-rechterlijke beslissingen
ARBO (Wet) Administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
Arbo Wet Administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
Arbowet Arbeidsomstandighedenwet. Wet van 1980, S. 664
Arbvowet Arbeidsvoorzieningswet
Arbw Arbeidswet 1919
Arhi Wet algemene regels herindeling
AROB (Wet) Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
arr. arrondissement
ARRvS Afdeling Rechtspraak Raad van State
ARSG Ambtenarenreglement Staten-Generaal
Art(t) Artikel(en)
art. artikel
ARV Algemeen Reglement Vervoer (Spoorwegen)
ASB (afdeling) Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid
AtomG Atomgesetz
ATOR Automatisering Toedelingsontwerp Ruilverkavelingen
ATw Algemene Termijnenwet
AV (directie) Arbeidsvoorwaarden
av algemene vergadering
AVA Algemene vergadering van aandeelhouders
AvA Algemene vergadering van aandeelhouders
avas afwezigheid van alle schuld
AVB Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
AvB Afdeling van Beroep
AVBB Algemeen Verbond Bouwbedrijf
AVKA Algemene Voorwaarden uitvoering Kleine Aannemingen in het bouwbedrijf 1979
AVP Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren
AVP Algemene Voorwaarden van Postbank N.V.
avv Algemeen verbindend voorschrift
AVV algemeen-verbindendverklaring
AVW Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van Werken
AW Afvalstoffenwet
Aw Ambtenarenwet 1929
Awbi Algemene wet op het binnentreden
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWD Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen
AWDA Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen
AWGB Algemene Wet Gelijke Behandeling
AWR Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
AWT Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek
AWW Algemene Werkloosheidswet bedrijfsvereniging
AWW Algemene Wet Weduwen en Wezen
AZH Ambtenarenreglement Zuid-Holland
B & V beleidsinformatie en voorlichting
B&E Bank- en Effectenbedrijf
B. Sr. Besluit Buitengewoon Strafrecht
B. Stb. Bijvoegsel tot het Staatsblad
B.A. beperkte aansprakelijkheid
b.a. boven aangehaald
b.a.b. beroep adminstratieve beschikkingen
b.a.s. besluit van algemene strekking
b.g. bovengenoemde
b.i.h. beschrijving in hoofdlijnen
B.Inl.J.D Besluit inlichtingen justitiële documentatie
B.Inl.S.Reg. Besluit inlichtingen strafregisters
B.N.N. (Koninklijke) Broederschap der notarissen in Nederland
B.O.Z. Besluit Olieverontreiniging Zeewater
B.R.just.geg. Besluit registratie justitiële gegevens
b.v. besloten vennootschap
b.v. bijvoorbeeld
B.verg.R.B. Besluit vergoedingen rechtsbijstand
B.Z.D.G. Afdeling Besmettelijke Ziekten, Drankwet en Geneesmiddelen
BAB (Wet) Beroep administratieve beschikkingen
BABW Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
BAC Besluit Adviescommissie consumentenkrediet
BACA Besluit aanwijzing chemische afvalstoffen
BAG Bundesarbeitsgericht
BAGA Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen
BARP Besluit algemene rechtspositie politie
BART Besluit Algemene Richtlijnen Telecommunicatie
BAW Besluit aanbesteding van werken 1973
BayObLG Bayerisches Oberstes Landesgericht
BB Bankbetrieb
BB Beslissingen in Belastingzaken
BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
BBED Besluit Berechting Economische Delicten
BBI Besluit beleggingsinstellingen
BBP Besluit bezoldiging politie
BC Berner Conventie
BC Beroepscommissie (van de CRS)
BE Bank- en effectenbedrijf
Bedr.org. Wet op de bedrijfsorganisatie
Beg.wet Beginselenwet Gevangeniswezen
bekn. beknopt
Bel.w. Verord. Belemmeringenwet Verordeningen
beleidsreg. beleidsregel
Belg. WvK Belgisch Wetboek van Koophandel
BenGH Benelux-Gerechtshof
BenGH-reglement Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof
BenGH-Verdrag Verdrag betreffende de oprichting en het statuut van een Benelux-Gerechtshof
ber.cie beroepscommissie
Ber.w. Beroepswet
Bern. Conv. Berner Conventie voor de bescherming van letterkunde en kunst
Besch. beschikking
Besch. Just. Aanwijzingsbeschikking hulpofficieren van justitie 1994
besl. besluit
Besl. Div.Bel. Besluit op de Dividendbelasting 1941
Besl. i.b.g.voorw Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
Besl. IB'41 Besluit op de Inkomstenbelasting 1941
Besl. wapensen m. Besluit wapens en munitie
Besl. WB '40 Besluit op de Winstbelasting
Besl.alc.ond. Besluit alcohol onderzoeken
Besluit Buo Besluit buitengewoon onderwijs 1967
Besluit v.d.b. Besluit voorkoming dubbele belasting
Besluit Vpb Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942
betr. betreffend(e)
BEU Benelux Economische Unie
bev. bevestigend
bew. bewerker
BFA British Franchise Association
bfi bijzondere financiële instelling
BG Beginselenwet gevangeniswezen
BG Besluit gewetensbezwaren militaire dienst
BG Bundesgericht
BGGL Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen
BGH Benelux-Gerechtshof
BGH Bundesgerichtshof
BGHR BGH-Rechtsprechung Strafsachen
BGKL Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaartuigen
BGSV Besluit geldelijke steun volkshuisvesting
Bgw Besluit goederenvervoer over de weg
BIB Bank voor Internationale Betalingen
BiB Beslissingen in Belastingzaken
BIG Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
bijl. bijlage
bijv. bijvoorbeeld
BIO Bijzonder inventariserend onderzoek
BIV Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
BiZa Ministerie van Binnenlandse Zaken
BK Beginselenwet voor de Kinderbescherming
BKA Besluit kredietaanbiedingen
Bkadr 1994 Besluit kadastraal recht 1994
Bkb Besluit krediethypotheek bijstand
BKV Besluit Kredietvergoeding
Blb Besluit op de lijkbezorging
BLN Besluit Landelijke Normering
blz. bladzijde
BMB Besluit meldingplichtige bouwwerken
BMM Benelux-vereniging van Merken- en Modellen gemachtigden
BMM-Bulletin Bulletin van de Benelux-vereniging van Merken- en Modellen gemachtigden
BMMB BMM-Bulletin
BMV Benelux-Merkenverdrag
Bmw Bekendmakingswet
Bmw Bestrijdingsmiddelenwet (1962)
BMW Eenvormige Benelux-wet op de Warenmerken (Benelux- merkenwet)
BNB Beslissingen in belastingzaken
BNB Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak
BNLG Verdrag betreffende instelling en het statuut van een Benelux- Gerechtshof
BNLX Tek. ofMod. Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen
BNLX merkw. Eenvormige Beneluxwet op de merken
BNLX uitl. Rh. Benelux verdrag over uitlevering en rechtshulp in strafzaken
BO Wet op de bedrijfsorganisatie
BOM Besluit overleg en medezeggenschap politie (1994)
Boom Besluit kwaliteit en gebruik overige organische afvalstoffen
Boot Besluit opslaan in ondergrondse tanks
BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. Wet van 29 oktober 1992
BOT Besluit opgedragen Telecommunicatiediensten
BOW Boswet
BP Belemmeringenwet Privaatrecht
BP-rechten ex Belemmeringenwet Privaatrecht 1927
BPB Benelux Publikatieblad
BPR Binnenvaartpolitiereglement
BPW Bedrijfspensioenfondsenwet
BRK Belastingregeling voor het Koninkrijk
BRO Besluit op de Ruimtelijke Ordening
Bro 1985 Besluit op de ruimtelijke ordening 1985
BRV Belastingen van rechtsverkeer
BRvC Bijzondere Raad van Cassatie
BS Bijvoegsel van het Staatsblad
BSB (Commissie) Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen
BSW Binnenschepenwet
Bsw Boswet
Bte Besluit toezicht effectenverkeer
BTMV Benelux-verdrag inzake Tekeningen of Modellen
BTMW Benelux Tekeningen en Modellen Wet
BTS Beneluxverdrag inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken
BUGM Besluit uitvoering gemeentelijk milieubeleid
Bull. Ben. Bulletin Benelux (Publikatieblad)
BUV Benelux Uitleverings- en hulpverdrag
BV Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BV i.o. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting
BVA Besluit vergunningaanvraag
BVDP Besluit vergoeding dienstreizen politie
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BVVP Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie
Bw Beroepswet
BWOO Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
BWS Besluit woninggebonden subsidies
BWW Brandweerwet 1985
Bz Besluit bijstandverlening zelfstandigen
bzw. beziehungsweise
C Conclusies (Rechtspraak van de Week)
C de C Code de commerce
c. caput (hoofdstuk)
c. contre
c.a. cum annexis (met bijbehoren)
C.C. Code civil
c.ex. cum expensis
c.l. cum laude, met lof
c.n. cum notis, met aantekeningen
c.p. constitutum possessorium
c.q. casu quo (respectievelijk)
c.s. cum suis (met de zijnen)
c.s.q.n. conditio sine qua non, voorwaarde zonder welke niet
c.v.a. certificaat van aandeel
c.v.o. certificaat van obligatie
ca. circa
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
cass. cassatie
cass.verw. beroep in cassatie verworpen
CBB College van Beroep voor het bedrijfsleven
CBN Correspondentieblad Notarissen
CBvB College van Beroep voor het Bedrijfsleven
CC Reclame Code Commissie
CCR Centrale Commissie voor de Rijnvaart
CCS Centrale commissie voor de statistiek
CdC Code de Commerce
CdK Commissaris der Koningin
CDW Communautair Douanewetboek
cert. certificaat
cfm conform, in gelijke zin
CG Centrale Grondkamer
Ch. (English Cases in) Chancery
Ch. Chapter
Ch.App. Law Reports, Chancery Division, Appeal Cases
Cie. Commissie
CIER Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (RUU)
CIMK Centraal Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf
circ. circulaire
Circ.Z. Circulaire voor de zeemacht
CISG United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
cit. citato ((als) aangehaald)
cit.loc. citato loco (op de aangehaalde plaats)
CLR Commonwealth Law Reports (Verenigd Koninkrijk)
CMLR Common Market Law Reports
CMLRev Common Market Law Review
Cmt. centraal medisch tuchtcollege
Co. Compagnon/Corporation
Cognoss.v. Brussels Cognossementsverdrag
COGSA Carriage of Goods by Sea Act
Coll. v. B. College van beroep voor het bedrijfsleven
Colp.w. Colportagewet
Com. Cas. Commercial Cases
Comm. commentaire
Common Mkt L. Rev. Common Market Law Review
Compt.w. Comptabiliteitswet
Confl.w. Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed
Confl.w.huwbetr. Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen
cons. considerans
COR Centrale ondernemingsraad
COVO Concentratieverordening
CP(B) Code PÈnal (België)
CPA Centrale Persoonsadministratie
CR Computerrecht (tijdschrift)
CRI Centrale Recherche Informatiedienst
CrL Criminal Law Reporter
CRS Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing
CRvB Centrale Raad van Beroep
CRvS Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing
Cs Calculatieschema voor advocatendeclaraties
CSV Coördinatiewet Sociale Verzekering
Ctsv College van toezicht sociale verzekeringen
CTW Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten
CV 1995 Comptabiliteitsvoorschriften 1995
CV Commanditaire Vennootschap
CvB College van Beroep
CvBB College van Beroep voor het bedrijfsleven
Cvbs College van beroep studiefinanciering
CvG Conventie van Genève
CvR Conventie van Rome
CvT Commissie van Toezicht
CVV Commissie Vervoervergunningen
CW Comptabiliteitswet
CwSV Coördinatiewet Sociale Verzekering
d.a.v. daaraanvolgend
d.d. de dato (daterend van, gedagtekend)
d.o.v. daaropvolgend
dat. datum, daterend
DB Der Betrieb
DB Douanebesluit
DBesch. Dienstplichtbeschikking
DBesl. Dienstplichtbesluit
DCA Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden
DD Delikt en Delinkwent
De NV Maandblad De Naamloze Vennootschap
derg. dergelijke(n)
dez. dezelfde
dgl. dergelijke
DGR Directoraat-Generaal Rechtspleging (MvJ)
DGSM Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken
DGW Diergeneesmiddelenwet
dhr. de heer
DIA Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen
disc. disconto
disp. dispositie
diss. dissertatie
DIV Wet op de dividendbelasting
div. dividend
dl(n). deel (delen)
DNB De Nederlandsche Bank NV
Doc. Document
DP Dienst Persoonsbeveiliging
Dr. doctor
dr.mr. doctor in de rechten
DSW Destructiewet
dt. debet
dtp. daar ter plaatse
DW Dienstplichtwet
DW Distributiewet 1939
DW Douanewet
dwz. dat wil zeggen
E.A. Edelachtbaar
e.a. en andere
E.B. tek. mod. Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen
e.d. en dergelijke
e.e. (Lat.) erro're excep'to, behoudens vergissingen
e.e.a. een en ander
e.g. exempli gratia (bij voorbeeld)
e.m.a. en meer anderen
e.n.a.c. Exceptio non adimpleti contractus, verweer van niet vervuld contract; exceptie waarm
e.o. (Lat.) ex offi'cio, ambtshalve
E.Pol.R Economische politierechter
E.S.R.A. Economische en Sociale Raad van Advies
e.v. en volgende
e.v.a. en vele anderen
e.w. en wel, namelijk
E/Res Resolutie van de ECOSOC
EBI Extra Beveiligde Inrichting
Ec. Pol.r. Economische Politierechter
ECOSOC Economisch en Sociaal ComitÈ Ecosocul Internationaal Verdrag inzake economisc
ed. edition
eds. editors
EEG Verb.V. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
EEG-Verdrag Verdrag tot oprichting van de EEG, Trb 1957,91
EEV EEG-Verbintenissenverdrag
EEX EEG-Executieverdrag
eig. eigenlijk
EIM Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
EIM EIM-mededelingen
EK Eerste Kamer der Staten-Generaal
enz. enzovoort
EPR Economische politierechter
ER English Reports
ESB Economisch-Statistische Berichten
ESC Economisch en Sociaal ComitÈ
et al. et alii (en anderen)
etc. (Lat.) et cetera
etq. e tutti quanti (enzovoorts)
ev. eventueel
EVB Editie Vakstudie Belastingwetgeving
EVEX Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid
EVO Algemene Verladers en Eigen Vervoer Organisatie
evt. eventueel
EW Electriciteitswet
Ex Exchequer
ex uit, op grond van
ex. exemplaar
Exec. Executive Document
EZ (Ministerie van) Economische Zaken
F Faillissementswet
f. folio ((op ) blad)
f.r. franco
F.R.D. Federal Rules Decisions
fa. firma
FAR (afdeling) Financiële Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel
FBV Federatie van bedrijfsverenigingen
FD Het Financieele Dagblad
FED Losbladig fiscaal weekblad FED
Fed. Case Federal Cases
FEM Financieel Economisch Magazine
FENIT Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie
ffp's frequent flyer programs
Ffw Flora- en Faunawet
fg. Fungerend
Fin. Verh.w. Financiële Verhoudingswet 1984
FIO Free in and Out
FIOD Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
FJR Tijdschrift voor Familie-en Jeugdrecht
fol. folio ((op ) blad)
Form Formulier
fr. franko
FTA Financiële Termijnmarkt Amsterdam
Fun Financiering uitvoering NMP
FUSW Fusiewet
FW Faillissementswet
Fw. Faillissementswet
Fwbl Fiscaal weekblad
G Grondwet
g.a. gedeeltelijke aansprakelijkheid
g.a. gewijzigde aansprakelijkheid
g.a.v. gaarne antwoord verwacht
G.O. Georganiseerd Overleg
g.ont.w. gewijzigd ontwerp van wet
G.P. gemeentepolitie
G.t. Geldende tekst
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
Gb Gouvernementsblad
GBA Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
GBMV Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
GBR Gedrags- en beroepsregels (van de Registeraccountants)
GCB Geschillencommissie Bankzaken
GCP Geschillencommssie bankzaken Postbank
GCV Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften
GCV 1982 Besluit gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften uit 1982
Ged. St. Gedeputeerde Staten
Gedr.St. Gedrukte Stukken
geh. gehuwd
Gem. Comm. Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen
Gem. MvT Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting
Gem.st De Gemeentestem
Gem.w. Gemeentewet.
GemOR Gemeenschappelijke ondernemingsraad
Ger.W Gerechtelijk Wetboek
gereq. gerequireerd
gesch. gescheiden
getr. getreden
Gev. maatr. Gevangenismaatregel
gew. gewijzigd
GG Grundgesetz
GHV Grote handelsvaart
Gib Gemeenschappelijk instituut van bedrijfsverenigingen
Gir.eff.verk. Wet giraal effectenverkeer
GIW Stichting Garantie-Instituut Woningbouw
Gk. Grondkamer
GKvB Grote Kamer van beroep
GO Gewijzigd Ontwerp
GOA Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten
GOR Groepsondernemingsraad
Grat.w. Gratiewet
Grw. Grondwet
GS de Gemeentestem
GS Gedeputeerde Staten
GschG Gewässerschutsgesetz
GSG Gewässerschutsgesetz
GV Gids Vreemdelingenrecht
GVG Gerichtsverfassungsgesetz
GVO Gerechtelijk vooronderzoek
GvR Genootschap voor Reclame
GW Gewijzigd Wetsontwerp
Gw. Grondwet
Gwd Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Gww Grondwaterwet
H. hoofdstuk
h.r.(voor de h.v.b.'s) huishoudelijk reglement (voor de huizen van bewaring)
HA Hof Arnhem
Hand. Handelingen
Hand. II Handelingen (der Tweede Kamer)
Handelingen I Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Handelingen II Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Handelsn.w. Handelsnaamwet. Wet van 5 juli 1921
Handelsreg.w. Handelsregisterwet. Wet van 26 juli 1918
Harv.L.Rev. Harvard Law Review
HB Huisvestingsbesluit
HCA Heffingenbesluit Chemische Afvalstoffen
HGB Handelsgesetzbuch
Hgrw. Handelsregisterwet
HL House of Lords
HMG Hoog Militair Gerechtshof
HNW Handelsnaamwet
Hof Arnhem Pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem
Hof Gerechtshof
Hooggel. Hooggeleerde
Hoogl. Hoogleraar
HOvJ Hulpofficier van Justitie
HPBP Handboek privacybescherming persoonsbescherming
HR Hoge Raad
Hrgw Handelsregisterwet
HRW Handelsregisterwet
HSL Hogesnelheidslijn
hst. hoofdstuk
HTK Handelingen Tweede Kamer
Huisv.w Huisvestingswet
Hup Hinderwet-uitvoeringsprogramma
HV.VN. Handvest van de Verenigde Naties
HvB Hof van Beroep
HVB Huisvestingsbesluit
HvD Hof van Discipline
HvJ Hof van Justitie (EG)
HVV Haags Verkeersongevallenverdrag
HvW Huisvestingswet
Hw Hinderwet
HW Huisvestingswet
Hyp. W. Hypotheekwet (België)
I&I Informatie & informatiebeleid
I.B.S. Inbewaringstelling
i.c. in casu (in dit geval)
i.e. id est (dat wil zeggen)
i.e.-rechten intellectuele eigendomsrechten
i.g.v. in geval van
i.h. in handen
i.h.a. in het algemeen
i.h.b. in het bijzonder
i.o. in oprichting
I.P.O. Interprovinciaal Overlegorgaan
i.p.v. in plaats van
i.pl.v. in plaats van
i.s.m. in samenwerking met
i.t.t. in tegenstelling tot
i.v.m. in verband met
i.w.tr. in werking treding
i.z. inzake
I/Vb.mb Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
IAA International Advertising Association
IACHR Inter-American Commission on Human Rights
IAO Internationale Arbeidsorganisatie
IAS International Accounting Standards
Ib Inkwartieringsbesluit
IB Wet op de Inkomstenbelasting 1964
ib. ibidem, op dezelfde bladzijde
ibid. ibidem, op dezelfde bladzijde
IBS Interimwet Bodemsanering
IBTW Inkomensbesluit Toeslagenwet
icbe Instelling voor collectieve belegging in effecten
ICC Interdepartementale Commissie voor Consumentenaangelegen heden
ICC International Chamber of Commerce (Parijs)
ICCA International Council for Commercial Arbitration
ICLQ International and Comparative Law Quarterly
ICPC International Classification of Primary Care
ICR Industrial Cases Reports
ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes
id. idem (hetzelfde)
IE De Industriële Eigendom
IER Industriële en Intellectuele Eigendom
IER Intellectuele Eigendom en Reclamerecht
IFA International Franchise Association
IFC International Finance Corporation
IGC Intergouvernementele Conferentie
IGH Internationaal Gerechtshof
II Instructie Invordering
IIV Instructie Informatievoorziening
IKadw Invoeringswet Kadasterwet
IKK Internationale Kamer van Koophandel
ILA International Law Association
ILC International Law Commission
ill. illustratie
ILM International Legal Materials
ILPZ Wet interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf
IMF Internationaal Monetair Fonds
inc. incorporation
incl. inclusief
Ind. Prop. Industrial Property
inf. infra (beneden, verder in het boek)
INK Wet op de inkomensbelasting
Int'l & Comp.L.Q. International and Comparative Law Quarterly
Int'l Leg. Mat. International Legal Materials
Int. rechtsh.strafz Internationale rechtshulp in strafzaken (ed. S&J)
INV Invorderingswet 1990
Inv. Invoeringswet
Inv. Invorderingswet 1990
Inv. F Wet ter invoering van de Faillissementswet. Wet van 20 januari 1896
Inv.wet hABW Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet
Invord.w.1990 Invorderingswet 1990
inz. inzake
IOA Internationale Organisatie voor Atoomenergie
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOsv Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen
IOW Wetsvoorstel inkomensvoorziening
IPA International Publishers Association
IPO Interprovinciaal overleg
IPO-RO Interprovinciaal Overleg Ruimtelijke Ordening
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control
IPR Internationaal Privaatrecht
IR In Raadkamer (behorende bij de RvdW)
ISBN Internationaal Standaard-Boeknummer
ISDA International Swaps and Derivatives Association
ISOVSO Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
IT Informatietechnologie
IUW In- en uitvoerwet
Ivb Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
IVRK Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind
IVS Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
IVVV Internationaal Verbond van Vakverenigingen
Iw Inkwartieringswet
IW Invaliditeitswet
IW Invorderingswet 1990
IWHBO Invoeringswet WHBO
IWI Interimwet invaliditeitsrentetrekkers
IWS Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
iwtr. inwerkingtreding
IWWO Invoeringswet WWO
IZA Interimregeling Ziektekosten Ambtenaren 1982
j. jaar
Jaw Jachtwet
JBZ Samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken
Jeugdwerkg.w. Jeugdwerkgarantiewet. Wet van 29 mei 1991
jis./jo. junctis/juncto (in samenhang met)
jl. jongstleden
jo juncto (in samenhang met, in verband met)
jrg. jaargang
JWG Jeugdwerkgarantiewet
j∫ juncto, in verbinding met, samen met
K II Tweede Kamer
K Kamerstuk
K Wetboek van Koophandel
k. kolom
K.G. Kort geding
K.v.K. Kamer(s) van Koophandel
K.v.K. en F. Kamer van Koophandel en Fabrieken
KA-AV 1976 Koop/aanneming-Algemene Voorwaarden 1976
Kadasterw. Kadasterwet. Wet van 3 mei 1989
Kadb Kadasterbesluit
Kador. Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers
Kadr 1994 Kadasterregeling 1994
Kadw Kadasterwet
KB Koninklijk Besluit
Kdw Kadasterwet
KEW Kernenergiewet
Kew Kernenergiewet
KG Kammergericht
KG Kort Geding
KGK Kort Geding Kort
Kh. Rechtbank van Koophandel
Kiesw. Kieswet
Kind.bes.V. Kinderbeschermingsverdrag 1961
KKZ Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen
KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
KNUB Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond
KonsG Konsulargesetz
KoopV. Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomst
KOW Kleuteronderwijswet
KS Kamerstukken
KSBS 1980 Kaderegeling steun bedrijven stadsvernieuwing 1980
Kt. Kanton
# #
juridisch woordenboekuitleg woordenlijst titulatuur afkortingen
Zichtbaar
100
resulaten per pagina
Invoer
Afkorting
Begrip en/of Begrip
Ktg. Kantongerecht
Ktr. Kantonrechter
KVE 1991 Kaderwet Volwasseneneducatie 1991
Kvk Kamer van Koophandel
KvT Kamer van Toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen
KVV Kennisgeving van verdere vervolging
Kw Kadasterwet
KW Kieswet
KWL Kinderbijslagwet voor loontrekkenden
l. lees
l. linea (regel)
l. gew. laatstelijk gewijzigd
l.c. loco citato (op de eerder aangehaalde plaats)
l.j. lopend jaar
l.k. linker kolom
L.V.R. Luchtvaartreglement
L.V.W. Luchtvaartwet
l.w. let wel
LAB Legal Advisory Board
LAB 1984 Leidraad administratieve boeten 1984
Lbb Leidraad bodembescherming
LBW Landbouwwet
LCCM Landelijke Coördinatiecommissie Milieuwethandhaving
LEI Landbouw Economisch Instituut
Leidraad Vpb Leidraad bij het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942
LG Landesgericht
LGR Local Government Reports
lis limitatief-imperatief stelsel
Liw. Landinrichtingswet 1985
Liwet Landinrichtingswet 1985
lk. linkerkant
LKW Landbouwkwaliteitswet
ll. laatstleden
LMBK Landelijk Meerjaren Beleidskader
LMV leefmilieuverordening
LOR Landoorlogreglement
losbl. losbladig(e)
LOW Lager-onderwijswet 1920
LPA Landelijke Personenadministratie
Ltd. Limited company (naamloze vennootschap, Engels)
LTW Locaalspoor- en tramwegwet
Luchtv.w. Luchtvaartwet. Wet van 19 mei 1985
LUVO (Wet) inzake de luchtverontreiniging
LUW Landbouwuitvoerwet 1938
LvA Lijst van Antwoorden
LvV Lijst van Vragen
LVW Luchtvaartwet
LW Loodsenwet
LW57 Loodswet 1957
M & R Tijdschrift voor Milieu en Recht
M en R Tijdschrift voor Milieu en Recht
M. mijnheer
m.a.w. met andere woorden
m.b.t. met betrekking tot
m.e.r. milieu-effectrapportage
M.H. Mijne Heren
m.h.d. met hartelijke dank
m.i. mijns inziens
m.k. midden kolom
m.m. mutatis mutandis, met de nodige veranderingen
M.M.H.H. Mijne Heren
m.m.v. met medewerking van
m.n. met name
m.n. met noot van
m.nt. met noot van
m.o. met onderschrift
m.u.v. met uitzondering van
M.v.A. Memorie van Antwoord
M.v.A. I Memorie van antwoord aan de Eerste Kamer
M.v.A. II Memorie van antwoord aan de Tweede Kamer
M.v.h.N. Maandblad voor het notariaat
M.v.T. Memorie van Toelichting
mand. mandaat
Mas Milieu-aansprakelijkheidsverzekerings-samenwerkingsverband
MAW '31 Militaire Ambtenarenwet 1931
max. maximaal
Mb Ministerieel besluit
MB Ministeriële Beschikking
Mb Ministeriële beschikking
MB Model Bouwverordening van de Vereniging van Nederlandse gemeenten
MBB Maandblad Belasting Beschouwingen
Mbl. Not. Maandblad voor het Notariaat
MBO Maatschappij tot Financiering van Bedrijfsobjecten
MBR Maandblad voor Berechting en Reclassering
MBV Modelbouwverordening van de VNG
Me. Bo. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
Med. verslag Verslag over het mededingingsbeleid
Med.bl.Bo. Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
Meetbr.w. Meetbrievenwet 1981. Wet van 12 februari 1981
MEPC Marine Environment Protection Committee van de IMO
MER Milieu-effectrapport
MEV Model-exploitatieverordening
MEZ Minister van Economische Zaken
Mf Mediaforum (tijdschrift)
MGS Wet milieugevaarlijke stoffen
Min. Besch. Beschikking van het Comité van Ministers
Min. Besch. Ministeriële Beschikking
min. circ. Ministeriële circulaire
Min.verantw. Wet op de ministerieële verantwoordelijkheid
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MLAT Mutual Legal Assistance Treaty
MLR Modern Law Review
MN Maandblad voor het Notariaat
MNW Mijnwet 1903
MO Mondeling Overleg
MOOZ Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzeken
MOT (Wet) Melding Ongebruikelijke Transacties
MP Minister President
MP Ministeriële Publikaties
MR Ministeriële Regeling
MRB Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966
MRR Motor- en Rijwielreglement
MRT Militairrechtelijk Tijdschrift
MRW Motor- en rijwielwet
MS manuscript (meervoud: MSS)
ms. manuscript (meervoud: mss)
MSr Wetboek van Militair Strafrecht
Msw Meststoffenwet
MtL Maatregel teboekgestelde Luchtvaartuigen
MTS Maatregel teboekgestelde schepen
Mts 1992 Maatregel teboekgestelde schepen 1992
MUP Milieu-uitvoeringsprogramma
MvA Memorie van Antwoord
MvA I Memorie van antwoord aan de Eerste Kamer
MvA II Memorie van antwoord aan de Tweede Kamer
MvB en R Maanblad voor Berechting en Reclassering
MvBIZA Minister van Binnenlandse Zaken
MvD Minister van Defensie
MvJ Minister van Justitie
MvT Memorie van Toelichting
Mw 1893 (Nederlandse) Merkenwet (Wet van 30 september 1893, zoals nadien gewijzigd, houdende
n.a. non actief
n.a.g. niet afzonderlijk genoemd
n.a.v. naar aanleiding van
n.b. nota bene
N.B. nota bene (let wel)
N.E.A. Nuclear Energy Agency
n.g. niet gepubliceerd
n.l. namelijk
n.m. namiddag
n.m.m. naar mijn mening
N.N. nomen nescio, ik weet de naam niet
n.o.m. naar onze mening
N.Rapp. Nader rapport
N.V. De Naamloze Vennootschap
N.v.d.R. noot van de redactie
N.v.d.V. noot van de vertaler(s)
N.V.O.B. Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
NAI Nederlands Arbitrage Instituut
NARV Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenig de Staten van Amerika aan
Nat. Omb. Nationale Ombudsman NAV Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht, uitgave Vluchteling
NATO North Atlantic Treatie Organisation (=NAVO)
NAVC Nieuwe Algemene Vervoercondities
NAVO Noordatlantische Verdragsorganisatie
NAW Non-activiteitswet
NAW-bestanden Naam-Adres-Woonplaats bestanden
NBC Nationaal Betalingscircuit
Nbm Nieuwsbrief beroepen milieubeheer
NBR Nieuwe bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving
NBV Nederlandse Bankiersvereniging
NBX Nederlands-Belgisch Executieverdrag
NCB Nederlandse Crediet Bank
NCM Nederlands Credietverzekering Maatschappij NV
NDX Nederlands-Duits Executieverdrag
NE Nota naar aanleiding van het eindverslag
Ned. Nederlands(e)
Ned.-Duits exec. Verdrag betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegverdrag ging van rechter
Ned.schap. Rijkswet op het Nederlanderschap
neg. verkl. negatieve verklaring
NEN Nederlandse Normen
NEPROM Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappij
NER Nederlandse Emissie Richtlijnen
NEV I/II Nota naar aanleiding van het Eindverslag Eerste resp. Tweede Kamer
NFR Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen
NFV Nederlandse Franchise Vereniging
NFV-info Informatiebulletin van de NFV
NG De Nederlandse Gemeente (tijdschrift)
NGI Nederlands Genootschap voor Informatica
NIB Nationale Investeringsbank
NIBE Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf
NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
NILR Netherlands International Law Review
NIMA Nederlands Instituut voor Marketing
nimby not in my backyard
NIP Nederlands Instituut van Psychologen
NIPR Nederlands Internationaal Privaatrecht
NIROV Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
NIV&S Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
NIVRA Nederlands Instituut voor Registeraccountants
NIWO Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
NML netto minimumloon
NMvA Nadere Memorie van Antwoord
NMvT Nadere memorie van toelichting
NnavV Nota naar aanleiding van het verslag
NnE Nota naar aanleiding van het eindverslag
NnEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
NNI Nederlands Normalisatie Instituut
No. Nationale Ombudsman
no. numero
NOB Nederlands Omroepproduktie Bedrijf
NOR Naoorlogse Rechtspraak
Not.Wet Notariswet
NotaEV Nota naar aanleiding van het eindverslag (Tweede Kamer)
NOvAA Nederlandse Orde van Accountants-Administratiekantoren
NOVIS Notarieel Verwerkings- en Informatiesysteem te 's-Gravenhage/Apeldoorn
NPCF Nederlandse PatiÎnten/consumenten federatie
NR Nader rapport
NR Nederlandsche Regtspraak
nr. nummer
nt. noot
NTIR Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht
NTOR Nederlands tijdschrift voor Onderwijsrecht
NV Naamloze Vennootschap
NV Nader Verslag
NVB Nederlandse Vereniging van Banken
NVH Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken
NVI Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen
NVIR Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
NVN Nederlandse Voornorm
NVP Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid
Nvt Nota van toelichting
NVV Nader Voorlopig Verslag
NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen
NvV Nota van Verbetering
NVvIR Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
NVvR Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
NVVR Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
NvW Nota van wijziging
NW Notarieel Weekblad
NW Notawisseling
Nw. Wet op het Notarisambt
NWHP Nieuwe wet op de Handelspraktijken 1991 (BelgiÎ)
NWR Nationale Woningraad
NWV Noodwet Voedselvoorziening
nWW nieuwe Werkloosheidswet
NYIL Netherlands Yearbook of International Law
O. Overweging
O. Regl. Octrooireglement
o.a. onder andere
o.c. opere citato (in het aangehaalde werk)
o.g. onroerend goed
o.g.v. onder gebruikelijk voorbehoud
o.i. onzes inziens
O.M. onder meer
o.m. onder meer
O.M. Ontwerp Meijers
O.O. Ontwerp van wet, behorende bij de Koninklijke boodschap
o.o. openbare orde
o.o.v. onvoorzien oponthoud voorbehouden
o.p. opgeëiste persoon
o.t.s. ondertoezichtstelling
o.v.v. onverbindendverklaring
OB Officiële Bekendmakingen
OB Omzetbelasting
OBG Obergericht
OBL Oberlandesgericht
obsv. observation
OBV ouderlijke boedelverdeling
OC Onderdeelcommissie
OCAS Overleg- en adviescommissie alternatieve sancties
Octr.gem.regl. Octrooigemachtigden-reglement
Octr.w Rijksoctrooiwet
OCV Vaste Commissie voor Sociale Zaken
OD losbladige uitgave Onrechtmatige Daad
OD Onrechtmatige Daad
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
oga operationele gebiedsaanwijzing
OGB Onroerend Goed Belasting
OHG Offene Handelsgesellschaft
OINBW Omtwerp-Invoeringswet Boeken 3,5 en 6 Nieuw BW
OISOVSO Overgangswet ISOVSO
OK Ondernemingskamer bij het Gerechtshof
OK Organisatiebeschikking Kadaster
OLG Oberlandesgericht
OM Openbaar Ministerie
Omb. Ombudsman
OMZ Wet op de omzetbelasting
Onteig.w. Onteigeningswet. Wet van 28 augustus 1851
OO Oorspronkelijk Ontwerp
Oorl.w Oorlogswet voor Nederland. Wet van 16 juli 1964
op.cit. opere citato (in het aangehaalde werk)
Op.w. Opiumwet
Opin. PA Opinion of the Parliamentry Assembly
OPM Officiële Parallelmarkt
opm. opmerking
OPOL Offshore Polution Liability Agreement
OR Octrooiraad
OR Ondernemingsraad
Orgrkad 1994 Organisatieregeling Kadaster 1994
Orgwkad Organisatiewet Kadaster
ORO Oorspronkelijk regeringsontwerp
OS overdracht van strafvervolging
OSV Organisatiewet sociale verzekeringen
Osv Organisatiewet sociale verzekeringen
OSW Organisatiewet sociale verzekeringen
ov. overweging
Overg.w. Overgangswet
OvG Overeenkomst van 's-Gravenhage
OvJ Officier van Justitie
Ovkst. Overeenkomst
OvL Overeenkomst van Locarno
OvM Overeenkomst van Madrid
Ow Kadasterwet Invoeringswet Kadasterwet
Ow Onteigeningswet
OW Overgangswet
Ow. Octrooiwet c.q. Rijksoctrooiwet
owm Onderlinge waarborgmaatschappij
OWVO Overgangswet WVO
P&P Pensioen & Praktijk
p. pagina
P. pars (deel)
p.a. per adres
p.b.o. Publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie
p.e. par exemple (bijvoorbeeld)
P.G. Parlementaire geschiedenis
p.j. per jaar
p.m pro memoria
p.o. per order, op last van
P.W. Periodiek Woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen (vanaf 1829)
Pachtw. Pachtwet. Wet van 23 januari 1958
pag. pagina
pan. panoramique
Par Paragraph
PAR Praktijkboek Administratief Recht (tot 1994)
par. paragraaf
Para. Paragraaf
Parl. Gesch. Parlementaire Geschiedenis
Parl.Enq. Wet op de parlementaire enquète
passim verspreid, op verschillende plaatsen in het boek
PB NA Publikatieblad Nederlandse Antillen
Pb Pachtbesluit 1941
Pb Provinciaal blad
PB Publikatieblad der EG
PBO Publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie
PC Plaatselijke Commissie
PC President-commissaris
PCT Patent Cooperation Treaty, Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, Washington 19
PCV Provinciale comptabiliteitsvoorschriften
PCV 1947 Besluit provinciale comptabiliteitsvoorschriften 1947
PCV 1979 Besluit provinciale comptabiliteitsvoorschriften 1979
PEB Rapport Parlementaire enquète bouwsubsidies
PG Praktijkgids
PHIJ Permanente Hof van Internationale Justitie
PI Penitentiaire Informatie
PIA Plan Integratie Afvalstoffenwetgeving
Pk Pachtkamer van een kantongerecht
Pk. Pachtkamer
Pktg. Praktijkgids
PL Public Law
plv. plaatsvervangend
PMO Provinciaal Milieu Overleg
PMP Provinciaal milieubeleidsplan
PMV Provinciale milieuverordening
Pol.wet Politiewet 1993
Polw. Politiewet 1993
Postbankw. Postbankwet. Wet van 11 september 1985
Postw. Postwet. Wet van 26 oktober 1988
pp. pagina's
pp. partijen
PR Politierechter
Pr Praktijkgids
Pr. President
PRAR Praktijkboek Reclame- en aanduidingsrecht onder redactie van D.W.F. Verkade
preadv. preadvies
Pres. President
Pres. Rb. President van de Arrondissementsrechtbank
Prf. Proefschrift
prft. proefschrift
PRG Praktijkgids
Prg. Praktijkgids
Prijz.w. Prijzenwet
Procesregl. Procesreglement
prof. professor
Prot. Protocol
PROV Besluit provisie kredietbemiddeling
Prov.wet Provinciewet. Wet van 10 september 1992
PS Periodiek voor Sociale Verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht
PS provinciale staten
PSC Penitentiair Selectie Centrum
PSC/TNO Planologisch Studiecentrum TNO
PSW Pensioen- en Spaarfondsenwet
PVE Programma van eisen PvJ Paleis van Justitie.
PW Pachtwet
Pw Pachtwet
PW Prijzenwet 1965
Pw. Pachtwet
PWvdL Pensioenwet voor de landmacht 1922
PZW Plantenziektenwet
q.e.d. quod erat demonstran'dum, hetgeen bewezen moest worden
q.q. qualitate qua, in de hoedanigheid waarin hij optreedt
QB Law Reports, Queen's Bench (Verenigd Koninkrijk)
R en R Nederlands Tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie
R&K Recht & Kritiek
R-C Rechter-commissaris
r. (folio) recto (op de rechterzijde van het blad)
r.f.s.v.p. résponde favorable s'il vous plait, verzoeke vriendelijk gunstig antwoord
r.k. rechter kolom
r.o. rechtsoverweging
r.p. rechtspersoon
r.s.v.p. résponse s'il vous plait
R.T.L. Regeling Toezicht Luchtvaart
R.v.A. Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland
R.v.d.W. Rechtspraak van de Week
RA (Wet op de ) Registeraccountants
Rapp. Rapport
RAPT Raad van Advies inzake Post en Telecommunicatie
RARO Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
Raro Raad voor de ruimtelijke ordening
RAVI Raad voor Vastgoedinformatie
RAVO Raad voor de Volkshuisvesting
Rb Rechtbank
RB Rechtsgeleerd Bijblad
Rb. Arrondissementsrechtbank
Rb. Rechtbank
Rb. van Kh. Rechtbank van Koophandel
RBA Rechterlijke Beslissingen inzake de Wet op de Arbeidsovereenkomst
Rbio Rijkswet bekendmaking internationale overeenkomsten
RC Rechter-commissaris
RC Reclame Code
RCC Reclame Code Commissie
RCK Richtlijn Consumentenkrediet
RDC Regionaal Dienstencentrum
Rdnr Randnummer
RDW Rijksdienst voor het wegverkeer
Rec. Recommandation
Rec. M-D Reconstructiewet Midden-Delfland
Recl.reg. Reclasseringsregeling 1995
Recom. PA Recommandations of the Parliamentry Assembly
rect. rectificatie
red. redactie
red. redactioneel
Refraucom Ressorts-fraudecommissie
Reg. regeling
reg. regula (regel)
Regbetkr Regeling betaling kadastraal recht
Regl. Orgkad Reglement inrichting organisatie Kadaster
Regl. R.T. Reglement rechtstoestand tewerkgestelden
Regl. R.v.K. Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht
Regl. tul. tbs. Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling
req. requirant
req. requÍte
Requ. Requisitoir
Res. Resolutie
Resol. CM Resolutions of the Committee of Ministers
Resol. PA Pesolutions of the Parliamentry Assembly
resp. respectievelijk
Rev. Revue
RG Reichsgericht
RGBL Reichsgesetzblatt
Rgf Raad voor de gemeentefinanciën
RGK Registratiekamer
RGO Raad voor Gezondheidsonderzoek
RGS Reglement Gevaarlijke Stoffen
RHV rechtshulpverdrag
RIBA Royal Institute of British Architects Richtlijnen
Rijksw. Ned.schap Rijkswet op het Nederlanderschap
RiN Recht in Nederland
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuhygiÎne
RIVO Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek
RIW Recht der Internationalen Wirtschaft
RIZA Rijks Instituut voor de Zuivering van Afvalwater
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwater behandeling
RJ Raad voor de Verslaggeving
rk rechterkant
Rl. Richtlijn
Rln. Richtlijn
RM Rechterlijke Macht
RM Rechtsgeleerd Magazijn
RM Rechtspraak Medezeggenschapsrecht
RM Universele verklaring van de rechten van de mens
RMK Raad voor het Midden-en Kleinbedrijf
RMT Rechtsgeleerd Magazijn Themis
RMTH Rechtsgeleerd Magazijn Themis
RMZ Rechtspraak medezeggenschapsrecht
RN Rechtspraak Nemesis (tijdschrift)
RO Regerings-Ontwerp
RO Wet op de Rechterlijke Organisatie
ROA Regeling Opvang Asielzoekers
rolnr. rolnummer
ROR Rechtspraak Ondernemingsraad
rov. rechtsoverweging
ROW Rijksoctrooiwet
ROZ Raad voor Onroerende Zaken
RPBO Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel
RPR Rijnvaartpolitiereglement
RR Reclameraad (opgeheven)
RRDpl Reglement rechtstoestand dienstplichtigen
RRMZ Reglement rechtstoestand militairen zeemacht
Rspr. SV Rechtspraak Sociale Verzekering
RSV Rechtspraak Sociale Verzekering
RTB Rijtijdenbesluit
RTBS Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling
Rtl 1994 Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 1994
RTT Reglement Tenuitvoerlegging Terbeschikkingstelling
RTW Rijtijdenwet 1936
Ruilv.wet Ruilverkavelingswet 1954
RV Rapportagevoorschriften buitenlands betalingsverkeer
RV Rechtspraak Vreemdelingenrecht
Rv. Verdr. Rechtsvordering, Verdragen (ed. S&J)
RvA Raad van Arbeid
RvA Raad van Arbitrage
RvB Raad van Beroep
RvC Raad van Commissarissen
RVC Regionale verwijzingscommissie
RvdW Rechtspraak van de Week
RvdW/KG Rechtspraak van de Week/Kort Geding
RVI Rijksverkeersinspectie
Rvkb. Ruilverkavelingsbode
Rvkw Ruilverkavelingswet 1954
RvO Min. Reglement van orde van de ministerraad
RvO 1e/2e K Reglement van orde Eerste/Tweede Kamer
Rvr Rechtsvraag
Rvr. Rechtsvraag
RvS Raad van State
RvS/R Weekoverzicht Raad van State, Afdeling Rechtspraak (uitgave Staatsuitgeverij)
RvSt Raad van State
RVT Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf
RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
RW Registratiewet 1970
RwNed Rijkswet op het Nederlanderschap
RWW Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers
S Staatsblad
S & V Stichting en Vereniging
S&V Stedebouw & Volkshuisvesting
S&W School en Wet
s. section
S. Staatsblad
S. en S. Schip en Schade
S. Exec. Rept. Senate Executive Report
s.a. sine anno (zonder jaartal)
S.B.N. Stichting tot bevordering der notariÎle wetenschap
S.E. et O. salvo erro're cal'culi, behoudens vergissingen en weglatingen
S.I.B. Stichting Instituut voor Bouwrecht
s.l.e.a. sine loco et anno (zonder plaats en jaartal)
s.s. stoomschip
s.s.t.t.(et h.) (Lat.) salvis ti'tulis (et hono'ribus), met weglating van titels en waardigheden
s.t. (Lat.) salvo titulo, met weglating van de titel
s.t.b. scheiding van tafel en bed
s.v. sub verbo
s.v.p. s'il vous plait, als het u belieft
S/Res Resolutie van de Veiligheidsraad der Verenigde Naties
SB Souverein Besluit
SBL Stichting Beheer Landbouwgronden
sc. scilicet (te weten)
Scheepvaartverk.w. Scheepvaartverkeerswet. Wet van 7 juli 1988
Schepel.besl. Schepelingenbesluit
SCOA Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Sdr Special Drawing Right
SDR Special Drawing Rights
Secr. Comm. Secretariat Commentary
sect. soc. section sociale
Sel. Decisions Selected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol
SER Sociaal Economische Raad
SERF SER Fusiegedragsregels
SEW Sociaal Economische Wetgeving
SEW Sociaal-Economisch Weekblad
SFB Sociaal Fonds Bouwnijverheid
SFO Strafrechtelijk Financieel Onderzoek
SG Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties
SGA Sale of Goods Act
SGB Sozialgesetzbuch
SGR Stichting Garantiefonds Reisgelden
SIBA Statistische informatievoorziening en beleidsanalyse (MvJ)
SIS Schengen Informatiesysteem
SMA Sociaal Maandblad Arbeid
Spoorw.w. Spoorwegwet. Wet van 9 april 1875
SPW Spoorwegpensioenwet
SPW Spoorwegwet
SR Standaardvoorwaarden 1988 Rechtsverhouding Opdrachtgever- Architect
SR Tijdschrift voor Sociaal Recht
Sr Wetboek van Strafrecht
Sr. Wetboek van Strafrecht
ss. de helft van het opgegevene
SSG Sprengstoffgesetz
Stagever. Stageverordening
STAR Stichting van de Arbeid
Stat. Statutes at Large
Stat. Statuut
Stat. IGH Statuut van het Internationale Gerechtshof
Stb Staatsblad
Stb. Staatsblad
Stb. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Stbl. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Stdw Stuwadoorswet
STE Stichting Toezicht Effectenverkeer
STER Stichting Ether Reclame
StGB Strafgezetzbuch
Stmw Stoomwet
STRABIS Strafrecht Boete Incasso Systeem
STW Statistiekwet 1950
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
subs. subsidiair
Succ.w. Successiewet 1956
suppl. supplement
Sv Wetboek van Strafvordering
Sv. Wetboek van Strafvordering
SVB Sociale Verzekerings Bank
SVR Sociale Verzekeringsraad
Svr Sociale Verzekeringsraad
SVW Scheepvaartverkeerswet
SW Sanctiewet 1977
SW Successiewet 1956
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
SWOKA Stichting wetenschappelijk onderzoek konsumentenaangele- genheden
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T&C Tekst & Commentaar Nieuw BW
T&C Tekst en Commentaar
T&T-Wet Telegraaf- en Telefoonwet
T. Toelichting
t.a. (Lat.) testantibus actis, blijkens de inhoud der akten
t.a.p. ter aangehaalde plaatse
t.a.v. ten aanzien van
T.a.v. ter attentie van
t.g.t. te gelegener tijd
t.g.v. ten gunste van
T.i.N Tribunalen in Nederland
t.l.l. tenlastelegging
t.l.v. ten laste van
T.M. Toelichting Meijers
t.o. tegenover
t.o.v ten opzichte van
t.t. (Lat.) totus tuus, geheel de uwe
t.u. ten uwent
t.v.v. ten voordele van
T.V.V.S. pf t.v.v.s. maandblad voor ondernemingsrecht en rechtspersonen
T.Vred. Tijdschrift voor de vrederechters
t.w. te weten
t.w.k. terugwerkende kracht
t.w.v. ten waarde van
t.z. ter zake
t.z.t. te zijner tijd
t.z.v. ter zake van
t/m tot en met
TABW Tabakswet
TAR Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
TAR Tijdschrift voor Arbitrage
TAR/Justicia Tijdschrift voor Antilliaans Recht/Justicia
TAV Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume
TBA Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregeling
TBR Terbeschikkingstelling van de regering
TBR Tweede bankenrichtlijn
Tbs. Terbeschikkingstelling
TC Tariefcommissie
TCDW Toepassingsverordening Communautair Douanewetboek
TCR Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
td. tijdelijk
TDR Transnational Data and Communications Report
Tedis Trade Electronic Data Interchange Systems
TF Toeslagenfonds
Tf Toeslagenfonds
TGR Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Th Themis, Verzameling van bijdragen tot de kennis van het Publiek- en privaatrecht
Tijd. w. Kroon-gesch. Tijdelijke wet Kroongeschillen
TK Tweede Kamer
TK Tweede Kamer der Staten-Generaal
TLR Times Law Reports
TM Toelichting Meijers
TMA Tijdschrift voor milieu-aansprakelijkheid
TMA Tijdschrift voor Milieu-Aansprakelijkheid
TMR The Trademark Reporter
Toel. Toelichting
Toep. Regl. Toepassingsreglement
tom. tomus (deel (van een boekwerk))
TPV Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
TR Tijdelijke Regeling van de rechtspositie van tbs-gestelden
TR-BTMW Toepassingsreglement bij de Benelux-Modellenwet
Trans.b. Transactiebesluit 1994
TranspR Transportrecht
Trb. Tractatenblad
Trb. Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Trb. Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden Trema-rapport
Trbl. Tractatenblad
Trema Tijdschrift voor de rechterlijke macht
Trib. Tribunal
TRT Trademark Registration Treaty (Verdrag inzake de inschrijving van merken
TRV Tijdelijke regeling verhaalsrechten
Trw Tracéwet
Ts. tijdschrift
Tsj Tijdelijke subsidieregeling jeugdhulpverlening
TSR Tijdschrift voor Sociaal Recht
TTW Telegraaf- en Telefoonwet 1904
TUL Tenuitvoerlegging
TUMM Toepassing en Uitvoering Methodiek Meerjarenplan
TvA Tijdschrift voor Aannemingsrecht
TvA Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
TvA Tijdschrift voor Arbitrage (1970-heden)
TvC Tijdschrift voor Consumentenrecht
TvCR Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
TvCr Tijdschrift voor Criminologie
TvG Tijdschrift voor Gezondheidsrecht TVGB Wet tijdelijke voorziening gelijke behandeling
TvGr Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
TvI Tijdschrift voor Insolventierecht
TvO Tijdschrift voor Overheidsadministratie (tot 1975)
TVP Tijdschrift voor de Politie
TvS Tijdschrift voor Strafrecht
TVVS Maandblad voor Ondernemingsrecht en rechtspersonen
TVVS Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen
TW Toeslagenwet
TWAO Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs
TwK Tijdelijke wet Kroongeschillen
Twss Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing
TZ Wet terugdringing ziekteverzuim
U.A. uitgesloten aansprakelijkheid
U.A.R. Uniform Aanbestedingsreglement
U.A.V. Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989
U.C. Uniform Customs
U.C.C. Uniform Commercial Code
u.g. uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen
UAG Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen
UB Uitsprakenblad UBK Rapport Uniformeringssystematiek Kinderalimentatie van de Werkgroep
UCB Uitspraken College van Beroep voor het bedrijfsleven
UCBB Uitspraken College van Beroep voor het bedrijfsleven
UCP Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
UCV Uitgebreide Commissievergadering
UGB Uitvoeringsbesluit Goederenvervoer Binnenscheepvaart
UGM Uitkeringswet gewezen militairen
UHG Umwelthaftungsgesetz
Uitl.w. Uitleveringswet
Uitspr.bl Uitsprakenblad NIBE
Uitv.besl. l.b. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Uitv.reg. l.b. Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 Uitv.w EESV Wet van 28 juni 1989 (Stb. 1989,24
UK Uitvoeringsbesluit Kinderbescherming 1964
UKadw 1994 Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994
ULA Uniform Laws Annotated
UMO Uitleg Mededelingen OCW, onderdeel van het 'Gele katern' (losse bijlage van Uitleg)
UmweltHG Umwelthaftunsgesetz
UN United Nations
UN/TDID United Nations Trade Data Interchange Directory
UNCCPR United Nations Covenant on Civil and Political Rights
UNCED United Nations Conference on Environment and Development
UNCID Uniform Rules of Conduct for the Interchange of Trade
UNCIO United Nations Conference on International Organisation
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law-modelwet
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNEP United Nations Environment Program
UNHCR United Nations High Commissionar for Refugees
UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law
Union Union Internationale du notariat latin (De wereldorganisatie van Latijns-notariÎ
Univ. Verkl. Universele Verklaring van de rechten van de mens
Unix Uniform executive
UNSM United Nations Standard Message
UNTDED United Nations Trade Data Elements Directory
UNTEA United Nations Temporary Executive Authority
UNTS United Nations Treaty Series
UNWRA United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East
UOR Uitleg OCW-Regelingen (los katern van Uitleg). onderdeel van het 'Gele katern' en of
UPR Umwelt- und Planungsrecht
UPR Uniform Prijsregelend Reglement
USC United States Code
UST United States Treaties and other international Agreements
USZO Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid voor overheid en on derwijs
UTC Uitspraken van de Tariefcommissie en andere rechtscolleges inzake in- en uitvoer
UV Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom
UvP Unieverdrag van Parijs
UVR Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren
UVW Uitverkopenwet
UW Uitleveringswet
UWHBO Uitvoeringsbesluit WHBO
UWWO Uitvoeringsbesluit WWO
V en A Vragen en Antwoorden
V en I Voorrechten en Immuniteiten
V&O Vennootschap & Onderneming
V&W Verkeer & Waterstaat
V-N Vakstudie Nieuws
v. (folio) verso (op de linkerzijde van het blad)
v. versus (tegen)
V. w. b. Voor wat betreft
V.C. Vaste Commissie
v.i.o. vereniging in oprichting
v.m. voormiddag
v.o.f. Vennootschap onder firma
v.o.n. vrij op naam
V.onderh.verpl. Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhouds
V.onderh.verpl. Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van kind beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen
v.p. verticale prijsbinding
V.S.O. Verslag van een schriftelijk overleg
V.v.B. Vereniging voor Bouwrecht
v.v.g. verklaring voortgezette gebondenheid
v.z.m. voor zover mogelijk
VA Het Verzekerings-Archief
VAB 1993 Voorschrift administratieve boeten 1993
VABEF Vereenvoudigde administratie en bewaring van effecten
VAD vermogensaanwasdeling
VAG Voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State
VAO=AAW Algemene Arbeids Ongeschiktheids Wet
VAR Vereniging voor Administratief Recht
VAR Vereniging voor Arbeidsrecht
VAR Vergunningen en algemene regels
VAR Voorziening Algemene bedrijfsrisico's (voorheen Voorziening Algemene risico's)
VAS Value Added Services
VAS Vreemdelingen Administratie Systeem
Vb De Verzekeringsbode
Vb Vreemdelingenbesluit
VB Wet op de vermogensbelasting
Vb. Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied
Vb. Vestigingsbesluit
vb. voorbeeld
Vb.Bo. Verordeningsblad Bedrijfsorganisatie, uitgave van de SER
vbb. vervreemdingbeperkend beding
VBG Reglement betreffende het vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
VBR Vereniging voor Bouwrecht
vbvb voor beroep vatbare beslissing
VC Voorlopige conclusie
Vc Vreemdelingencirculaire
VCOGEM Voorlopige Commissie Genetische Modificatie
VDB Vereniging van Deviezenbanken
VDV Verdrag inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen
Verdr. Verdrag(en)
Verdr. V. Weens Verdragenrecht Verdrag
Verdrag Benel. Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen
Verdrag verkr. Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland
verg. vergelijk
vern. vernietigend
Verord. MG Verordening van den chef van den staf Militair Gezag
versch. verschenen
versch. verschillende
Versl. MO Verslag van het mondeling overleg tussen de ministers en de bijzondere commissie van
VersR Versicherungsrecht
vert. vertaling
verw. verwerpend
VEUO Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
VFN Vereniging van Financieringsondernemingen
vgl. vergelijk
VGW Vogelwet
Vgw Vogelwet
VHW Veiligheidswet 1934
VI Vervroegde invrijheidstelling
VI Voorwaardelijke invrijheidstelling (oud)
VIA Vereniging van Incasso Advocaten
VIFKA Branchevereniging voor Informatie- en communicatietechniek
VINEX Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VINO Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
Viss.w. Visserijwet 1963. Wet van 30 mei 1963
VK Verzekeringskamer
VKCvJ Vaste Kamercommissie voor Justitie
VLG Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen
vlg. volgende
vlg. volgens
Vmi Verzoek om mededeling of informatie
VN Verenigde Naties
VNE Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame
VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen
vo-HVB Voorontwerp-Huisvestingsbesluit
Vo. Verordering
Vo. bl. Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
VOA Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren
VOGP Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen
vol. volumen (deel van een boekwerk)
volg. volgende
Voorl. Voorlichting
Vord.w. Vorderingswet. Wet van 12 december 1962
VOS Verordening Organisatie Stadsvernieuwing
Vpb (Wet op de) Vennootschapsbelasting
VPO Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen
VR Maandblad Verkeersrecht
VR Verkeersrecht
vr verwaarloosbaar risico
VRA Vereniging van Raden van Arbeid
Vrb. Verzekeringsrechtelijke berichten
Vreemd.w. Vreemdelingenwet. wet van 13 januari 1965
VRI Nederlandse Vereniging van Registerinformatici
VRK Verdrag inzake de rechten van het kind
VRO Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VS Voorschrift
vs. versus (tegen)
Vsw Visserijwet
VUT Vervroegde Uittreding
VV Voorlopig Verslag
Vv Voorschrift vreemdelingen
VV voorwaardelijke veroordeling
VvdE Vereniging voor de Effectenhandel
VvE Vereniging van Eigenaren
vvgb verklaring van geen bezwaar
VVKM Verzameling verordeningen voor de Koninklijke marine
VvL Vereniging van Lettterkundigen/Vakbond van Schrijvers
vvvg verklaring van voortgezette gebondenheid
VvW/HP Verdrag van Warschau/Haags Protocol
VW Verzameld/Verspreid Werk
VW Vreemdelingenwet
Vw Vreemdelingenwet
VWB Vestigingswet bedrijven
VWD Vestigingswet detailhandel
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
Vz Voorzitter
VzAR Voorzitter Afdeling rechtspraak van de Raad van State
VzCBB Voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
VZW Vogelziektenwet
W Weekblad van het Recht
W. Weekblad van het Recht
W. bel. rechts- wet op belastingen van rechtsverkeer,. wet van 24 december verk. 1970
W. cosign.gelden Wet van 27 augustus 1980, houdende regelen betreffende de consignatie van gelden
W. douane Wet inzake de douane. Wet van 26 januari 1961
W. gelijke beh. Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. wet van 1 maart m/v 1980
W. just. doc. Wet op de justitiÎle documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag. Wet v
W. mil.straf.spr. Wet militaire strafrechtspraak. Rijkswet van 14 juni 1990
W. Not.ambt. Wet op het Notarisambt. Wet van 1 juli 1842
W. Oorl.sr. Wet Oorlogsstrafrecht. Wet van 10 juli 1952
W. teboekgest.Luchtv. Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen. Wet van 6 maart 1957
W. telecomm.voorz. Wet op de telecommunicatievoorzieningen
W. verbind.verkl. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren CAO's van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
W.A. Wettelijke Aansprakelijkheid
w.a.-verzekering wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
W.AVV-OVV Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collecti
W.B.R. Wet op belastingen van rechtsverkeer
W.buitenl.pleegk Wet opneming buitenlandse pleegkinderen
W.c.h. Wet conflictenrecht huwelijk
W.conf. Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen huwelijksb.
W.conf.huw. Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime
W.conf.namen Wet conflictenrecht namen
W.consum.kr. Wet op het consumentenkrediet
W.F.R. Weekblad voor fiscaal recht
w.g. wettelijke gemeenschap van goederen
W.ident.pl. Wet op de identificatieplicht
W.L. Wet op de lijkbezorging
W.L.R. Weekly Law Report
W.L.V. Wet inzake de Luchtverontreiniging
W.m/v Wet gelijke behandeling van mannnen en vrouwen
W.N. Wet op het Notarisambt
w.o. waaronder
w.o. wetsontwerp
W.o.d.K. Wet op de Kansspelen
W.R. Wet op de Registratie (1832)
W.t.kredietw. Wet toezicht kredietwezen
W.toez.eff. 1995 Wet toezicht effectenverkeer 1995
W.uitv.EEXW.uitv.pl.verord.Wet uitvoering voorschriften plaatselijke verordeningen Uitvoeringswet EEG-executieverdrag
w.v. wetsvoorstel
W.v.K. Wetboek van Koophandel
W.v.M.S. Wetboek van Militair Strafrecht
W.V.R. Wegen Verkeers Reglement
W.v.S. Wetboek van Strafrecht
W.v.W. Wegen Verkeers Wet
WAA Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen
WAB Wet op de accijns van bier
WABM Wet algemene bepalingen milieuhygiÎne
Wabm Wet algemene bepalingen milieuhygiÎne
WABW Wet arbeid buitenlandse werknemers. Wet van 9 november 1978
WAD Wet op de accijns van alcoholvrije dranken
WAER Wet Aanpassing Eerste Richtlijn
WAG Wet Agrarisch Grondverkeer
WAG Wet Autovervoer Goederen
WAGGS Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Gepremieerde en G
WAGW Wet arbeid gehandicapte werknemers
WAHV Wet Administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften (lex Mulder). Wet van
WAK Wet aansprakelijkheid kernongevallen
WAKO Wet aansprakelijkheid kernongevallen
Wako Wet aansprakelijkheid kernongevallen
WAM Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
WAMI Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na 1988
Wamil Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
WAMO Wet op de accijns van minerale oliÎn
WANS Wet Aansprakelijkheid Exploitanten Nucleaire Schepen
Wans Wet aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen
WAO Wet aansprakelijkheid olietankschepen
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAOT Wet aansprakelijkheid olietankschepen
WAP Wet Autovervoer Personen
WAR Waddenadviesraad
WARB Wet Administratieve Rechtspraak Belastingzaken
WARS Werkgroep Aanvullende Regeling Stadsvernieuwing
WAS Wet op de accijns van suiker
WAS Wet op het Afbetalingsstelsel
WAT Wet op de accijns van tabaksfabrikaten
Wat.w. Waterstaatswet 1990 WAUOO Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagprem
Watersch.w. Waterschapswet. Wet van 6 juni 1991
WATR Wet Aanpassing Tweede Richtlijn
WAV Wet Ambulancevervoer
WAVR Wet Aanpassing Vierde Richtlijn
WAVV Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collecti
WaW Warenwet
WAW Wet aanbesteding van werken lagere publiekrechtelijke lichamen
WB Waterschapsbelangen
WBB Wet Bodembescherming
Wbb Wet bodembescherming
WBC Wet beperkingen cadeaustelsel
WBDV Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige
Wbm Wet belastingen op milieugrondslag
WBN Wet bestrijding namaakprodukten
WBO Wet op de bedrijfsorganisatie
WBO Wet op de bejaardenoorden
WBO Wet op het basisonderwijs
Wbp Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
Wbpzo Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
WBRW Wet behoud rechten werknemers
WBV Woningbouwvereniging
WBVR Wet op belastingen van rechtsverkeer
WCA Wet Chemische Afvalstoffen
Wca Wet chemische afvalstoffen
WCAO Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
WCGK Wet op het Consumptief Geldkrediet
WCK Wet op het Consumentenkrediet
WCS Wet Commissies Standaardregelingen
WD Wet inzake de Douane
wd. waarnemend
WDV Wet dierenvervoer
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs
WEBT Wet energiebesparing toestellen
Wed Wet op de Economische Delicten
WED Wet op de Economische Delicten. Wet van 22 juni 1950
Wed. wet Wederopbouwwet
Weg.w. Wegenwet
WEH Wet op de effectenhandel
WEL Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen
Weled. Weledele
weledel Zgl. Weledel zeergeleerde
Weledelgeb. Weledelgeboren
Weledelgel. Weledelgeleerde
Weledelgestr. Weledelgestrenge
WEM Wet economische mededinging
WEO Wet op de erkende onderwijsinstellingen
Wet op den Overgang
Wet A.B. Wet houdende algemene bepalingen der wetgeving van het koninkrijk
Wet AA Wet op de accountants-administratieconsulenten
Wet AB Wet Algemene Bepalingen
Wet Abmh Wet Algemene Bepalingen MilieuhygiÎne
Wet ARB Wet administratieve rechtspraak belastingzaken
Wet Arbo Wet administratie rechtspraak bedrijfsorganisatie
Wet Arob Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
Wet AROB Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
Wet As Afvalstoffenwet
Wet AVV Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van cao's
Wet Bab Wet Beroep administratieve beschikkingen
Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Wet BO Wet op de bedrijfsorganisatie
Wet BOB '85 Wet bevordening en ontslag beroepsofficieren 1985
Wet BOL Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
Wet BOPZ Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Wet BPM 1992 Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen
Wet BRV Wet op belastingen van rechtsverkeer
Wet BUD Wet bedreigde uitheemse diersoorten
Wet BUDEP Wet bedreigde uitheemse dier- en plantsoorten
Wet BWO Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd
Wet BZM Wet belasting zware motorrijtuigen
Wet c.a.o. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
Wet C.As Wet Chemische Afvalstoffen
Wet C.O. Wet melding collectief ontslag
Wet Div.bel. Wet op de dividendbelasting 1965
Wet ED Wet op de economische delicten
Wet Filo Wet Financiering lagere overheden
Wet Gh Wet Geluidhinder
Wet IB Wet op de Inkomstenbelasting
Wet ink.bel. Wet op de inkomstenbelasting 1964
Wet JD Wet op de justitiÎle documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag
Wet L.V. Wet op de loonvorming
Wet LB Wet op de Loonbelasting
Wet LUVO Wet inzake Luchtverontreiniging
Wet MB'66 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966
Wet MB'94 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
Wet MM Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag
Wet MOT Wet melding ongebruikelijke transacties
Wet MRB 1966 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966
Wet Mulder Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
Wet OB Wet op de omzetbelasting
Wet ODOL Wet Onrechtmatige Daden Openbare Lichamen
Wet Plannen Wet plannen en milieukwaliteitseisen
Wet RA Wet op de registeraccountants
Wet RO Wet op de Rechterlijke Organisatie
Wet RO Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wet RP '85 Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht 1985
Wet Rvb De (vervallen) wet houdende instelling van raden van beroep voor de directe belastin
Wet RvS Wet op de Raad van State
Wet RvSt Wet op de Raad van State
Wet SVB Wet op de Sociale Verzekeringsbank
Wet TAV Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume
Wet TBA Wet terugdringing beroep op de
Wet TBO Wet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie
Wet TZ Wet terugdringing ziekteverzuim
Wet Vamil Wet vervroegde afschrijving milieu-investeringen
Wet Var Wet vergunningen en algemene regels voor inrichtingen
Wet VB Wet op de vermogensbelasting
Wet VOV Wet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer
Wet Vpb Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet WOZ Wet waardering onroerende zaken
Wetb. N. v. H. Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland
wetg.ov. II wetgevingsoverleg Tweede Kamer
WFA World Federation of Advertisers
WFB Wet financiÎle bijstand
Wfbb Wet financiÎle betrekkingen buitenland
Wfbb 1980 Wet financiÎle betrekkingen buitenland 1980
Wfbb 1994 Wet financiÎle betrekkingen buitenland 1994
WFO Wet financiÎle ondersteuning
WFR Weekblad voor Fiscaal Recht
Wfv Wet financiering volksverzekeringen
WG Wet gewetensbezwaren militaire dienst
WGB Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
WGB Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart
WGB. Weekblad voor Gemeente Belangen
WGBAP Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
WGE Wet giraal effectenverkeer
Wge Wet giraal effectenverkeer
WGG Wet gehandicaptenvoorzieningen gemeenten
Wgh Wet geluidhinder
WGJ Wet houdende bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarekening
WGL Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen
WGMD Wet gewetensbezwaren militaire dienst
WGO Wereldgezondheidsorganisatie
WGOV Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen
Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen
WGR Wet gemeenschappelijke regelingen. Wet van 20 december 1984
WGS Wet Gevaarlijke Stoffen
WGV Wet op de geneesmiddelenvoorziening
WGW Wet goederenvervoer over de weg
WHBO Wet op het hoger beroepsonderwijs
WHG Wasserhaushaltsgesetz
WHI Wet herverzekering investeringen
WHLB Wet heffingen luchtverontreiniging benzine
WHP Wet op de Handelspraktijken (BelgiÎ)
WHVZ Wet hygiÎne en veiligheid zwemgelegenheden
WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
WIB Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
WIBH Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
WID Wet inzake de douane
WID Wet op de identificatieplicht
Wif Wet identiteitsvaststelling bij financiÎle dienstverlening
WIGB Wet invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW alsmede aanpassing
WIKE Wet in- en doorvoer van kippe- en eendeÎieren
WIM Wet immunisatie militairen
Winkelt.w. Winkeltijdenwet
WIPO World Intellectual Property Organization (= OMPI)
WIR Wet Investeringsrekening/regeling
Wistra Zeitschrift f¸r Wirtschaft, Steuer, Strafrecht
WIV Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
WIV Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
Wiw Wet inzake de wisselkantoren
WJ Wet op de Jaarrekening 1970
WJD Wet op de JustitiÎle Documentatie en op de verklaring omtrenthet gedrag Wjdvog W
Wjhv Wet op de jeugdhulpverlening
WK Weens Koopverdrag
WKA Wet Ketenaansprakelijkheid
WL Wet op de loonvorming
WL Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer
Wlb Wet op de lijkbezorging
WLR The Weekly Law Reports
Wlv Wet inzake de luchtverontreiniging
WLV Wet Luchtverkeer
WLW Waterleidingwet
WLW Wet op het leerlingwezen
WM Wertpapier Mitteilungen
Wm Wet milieubeheer
Wmb Wet milieubeheer
WMCO Wet Melding Collectief Ontslag
WMH Wet op de medische hulpmiddelen
WML Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen
WML Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
WMM Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag
WMO 1992 Wet medezeggenschap onderwijs 1992
WMOT Wet melding ongebruikelijke transacties
WMR Wet Misleidende Reclame (art. 6:194-196 BW)
WMS Wet milieugevaarlijke stoffen
Wms Wet milieugevaarlijke stoffen
WMS Wetboek van Militair Strafrecht
WMSD Wet militaire Strafrechtspraak
WMT Wet Militair Tuchtrecht
WN Weekblad voor het Notariaat
WNA Wet op het notarisambt
wnd waarnemend
WNed Rijkswet op het Nederlandschap en het ingezetenschap. Rijkswet van 1
WNo Wet op de Nationale ombudsman
WNR Weekblad voor Notarisambt en Registratie (vanaf 1898 WPNR)
WO Weekoverzicht Raad van State
WO Wetsontwerp
WOA Wet op de architectentitel
WOA Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
WOB Wet houdende tijdelijke fiscale maatregelen ter bevordering van het gebruik van onge
WOB Wet op de omzetbelasting
WOBOP Wet Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenvervoer (oud)
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
WOG Wet op de geneesmiddelenvoorziening
WOGW Wet op de gevaarlijke werktuigen
WohC Wet op het Consumentenkrediet
WOK Wet op de Kansspelen
WOL Wet op het levensverzekeringsbedrijf
WOLP Wet overheidsopdrachten voor levering van produkten
Won.w. Woningwet
WOR Wet op de ondernemingsraden. Wet van 28 januari 1971
WOS Wet op het schadeverzekeringsbedrijf
WOTS Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. Wet van 10 september 1986
WOTV Wet op de telecommunicatievoorzieningen
WOU Wet op de Open Universiteit
WOW Wet Overeenkomst Wegvervoer. Wet van 2 december 1982
WOZ Wet Olieverontreiniging Zeewater
WP Wet personenvervoer
WPA Wet produktaansprakelijkheid
WPC-schaal World Pensions Committee-schaal
WPE Wet Parlementaire EnquÍte
WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie
WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie
WPolR Wet Politieregisters
WPR Wet op de Persoonsregistratie
WR Woonrecht
Wr Woonrecht
Wrb Wet op de rechtsbijstand
WRB Woonruimtebeschikking 1984
WRD Wet rechtstoestand dienstplichtigen
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening
WROM Wet Rechtsbijstand aan On- en Minvermogenden
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis
WRR Woonruimterecht (losbladig), VUGA
WRvST Wet op de Raad van State
WRW Warenwet
WRW Woonruimtewet
WS Het Waterschap
WSB Wet Sloopregeling Binnenvaart
WSD Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
WSDV Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
WSF Wet op de Studiefinanciering
WSNS Weer Samen Naar School
Wsr. Wetboek van Strafrecht
WSV Wet op de sociale verzekeringsbank
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTB Wet toezicht beleggingsinstellingen
Wtb Wet toezicht beleggingsinstellingen
WTBA Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
WTE Wet toezicht effectenverkeer
Wte Wet toezicht effectenverkeer
Wtg Wet Tarieven gezondheidszorg
WTK Wet Toezicht Kredietwezen
Wtk Wet toezicht kredietwezen
WTK 1992 Wet toezicht kredietwezen 1992
WTL Wet Teboekgestelde Luchtvaartuigen
WTO World Trade Organisation
WTS Wet tarieven in strafzaken
WTS Wet teboekgestelde schepen
WTS Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf
Wtv 1993 Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
WTV Wet Telecommunicatievoorzieningen
WTVI Wet tarief van invoerrechten
WTZ Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen
WUA Wet uitvoering aanbevelingen krachtens artikel 63, derde lid, EGKS-verdrag
WUD Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst
WUG Wet op de uitoefening van de geneeskunst
WUIE Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma
WUT Wet op de uitoefening der tandheelkunst
WUV Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
WUV11 Wet tot uitvoering van verordening no. 11 van de Raad van de EEG
WUV17 Wet tot uitvoering van verordening no. 17 van de Raad van de EEG
WV Wegenverkeersregeling
WVA Wet voorraadvorming aardolieprodukten
WVG Wet voorzieningen gezondheidszorg
WvhN Weekblad voor het Notariaat
Wvhro 1 Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie
WvK Wetboek van Koophandel
WVKS Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal
WVL Wet vervreemding landbouwgronden
Wvm Wet verplaatsing mestproduktie
WVO Wet op het voortgezet onderwijs
WVO Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren
WVOW Wet verontreiniging oppervlaktewateren
WvS Wetboek van Strafrecht
WvSr Wetboek van Strafrecht
WVT Wet op de telecommunicatievoorzieningen
WVVS Wet voorkoming verontreiniging van de zee door schepen
WvW Wegen Verkeers Wet. Wet van 21 april 1994
WVZ Wet verontreiniging zeewater
Wvz Wet verontreiniging zeewater
WVZ Wet vervoer over zee
WVZW Wet verontreiniging zeewater
WW Welzijnswet
WW Werkloosheidswet
WW Woningwet
WWB Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG- heffingen en de omzetbela
Wwh Wet op de waterhuishouding
WWM Wet Wapens en Munitie
WWO Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
WWT Wet tot nadere regeling van de wettelijke tijd
WWV Wet Werkloosheidsvoorziening
WWW Woonwagenwet
WWZ Wedervergeldingswet zeescheepvaart
WZH Wet tot aanpassing van het WvK aan de Richtlijn van de EEG betreffende zelfstandige
WZV Wet Ziekenhuisvoorzieningen
x.d. ex dividend, zonder aandeel in het dividend
z. zie
z.a. zie aldaar
z.i. zijns inziens
z.j. zonder jaartal
z.o.z. zie ommezijde
z.p. zonder plaats van uitgave
z.pl. zonder plaatsnaam
z.s.m. zo spoedig mogelijk
z.v.t. zonder volledige titel
Zeebr.w. Zeebrievenwet. Wet van 10 juni 1926
ZFW Ziekenfondswet
zgn. zogenaamde
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZW Ziektewet
ZZP Zelfstandig Zonder Personeel