Source: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/05/Octrooien%20-%20een%20introductie%20voor%20het%20hoger%20onderwijs.pdf

Archived at: https://beijerterm.com/archives/Categories/Patents/Octrooien!%20Een%20introductie%20voor%20het%20hoger%20onderwijs%20(RVO.nl).pdf

Gemachtigde Een octrooigemachtigde is een onafhankelijk, wettelijk bevoegd specialist op het terrein van octrooien, merken en modellen. Hij/zij adviseert over een effectieve bescherming van kennis, producten en ideeën, treedt op namens een opdrachtgever, en verzorgt de procedures voor het verkrijgen en in stand houden van de gewenste bescherming. Deze procedures omvatten het opstellen van de octrooiaanvraag tot en met eventuele problemen met betrekking tot handhaving van de octrooibescherming.

Innovatie Innovatie betekent: vernieuwing. Vernieuwing bijvoorbeeld van producten, diensten en bedrijfsprocessen. De module “Octrooien!” beperkt zich tot innovaties van producten en processen die octrooieerbaar zijn. Waar van belang wordt summier ingegaan op andere eigendomsrechten die binnen innovatie een rol kunnen spelen.

Octrooien Een octrooi is een uitsluitend recht op een uitvinding waarmee men een ander kan verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied.

Octrooiliteratuur Octrooien dienen een tweeledig doel. Een octrooi biedt bescherming aan het product of het proces van de octrooiaanvrager en biedt derden de mogelijkheid zich daarvan op de hoogte te stellen. Om die reden wordt elke octrooiaanvraag gepubliceerd. Alle octrooipublicaties vormen samen de octrooiliteratuur, of octrooi-informatie. Deze kan worden geraadpleegd om kennis te nemen van nieuwe producten, processen of technieken.

Deponeren Indienen van aanvraag om te worden opgenomen in een register. Industriële eigendommen moeten worden gedeponeerd of aangevraagd.

Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland is onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Octrooicentrum Nederland is dé octrooiverlener van Nederland, geeft voorlichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en modiale organisaties.

Oorspronkelijk Oorspronkelijk en origineel zijn in het auteursrecht en tekeningen- of modellenrecht belangrijke termen. Om te bepalen of een creatief werk of een inventief product een oorspronkelijk en origineel karakter bezit, wordt de volgende vuistregel gehanteerd: menselijkerwijs moet worden uitgesloten dat twee auteurs tot eenzelfde werk komen (bijvoorbeeld dezelfde compositie of hetzelfde ontwerp voor textiel). Is dit uitgesloten, dan kan worden gesteld dat een werk of een product inderdaad een oorspronkelijk en origineel karakter heeft en zal het auteursrecht of tekeningen- of modellenrecht worden verleend.

Verwarring Verwarring is een term uit de wetgeving van het merkenrecht. Als het publiek zou kunnen denken dat een merk van een andere merkhouder is (bijvoorbeeld in het geval van twee logo’s die op elkaar lijken), dan kan een rechter beslissen dat er sprake is van verwarring.

Europees Octrooiverdrag De European Patent Convention (Europees Octrooiverdrag www.european-patent-office.org/legal/epc/index.html), regelt de aanvraag en verlening van Europese octrooien en wordt uitgevoerd door het Europees Octrooibureau (EOB). De procedure duurt drie tot vier jaar en leidt tot een octrooi dat inhoudelijk op de eisen nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid is getoetst.

Europees Octrooibureau Het Europees Octrooibureau (EOB) of het European Patent Office (EPO), is gevestigd in München, Rijswijk, Berlijn en Wenen. Het EOB werd opgericht in 1978; België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland waren de eerste lidstaten. Begin 2014 zijn er 38 lidstaten.

Rijksoctrooiwet 1995 Rijkswet van 1 april 1995, houdende regels met betrekking tot octrooien. Gepubliceerd in Staatsblad 1995, 51. De octrooiverleningsprocedure volgens de Rijksoctrooiwet uit 1910 wordt in deze module niet behandeld. De volledige wetgeving is te raadplegen op: http://wetten.overheid.nl

Stand der techniek De “stand der techniek” is alles wat door een beschrijving van het product of proces, of op enige andere wijze, openbaar bekend was vóór de dag van indiening van de octrooiaanvraag.

Uitvinding Een uitvinding is een gevonden (technische) oplossing voor een probleem, in de vorm van een product of een proces.

Octrooi Een octrooi is een uitsluitend recht op een uitvinding waarmee men een ander kan verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied.

IPC De IPC (International Patent Classification) wordt sinds 1973 gebruikt om octrooien te ordenen. Zodra een daartoe octrooiverlenende instantie, zoals Octrooicentrum Nederland, een octrooiaanvraag heeft ontvangen, wordt de uitvinding nader geclassificeerd door aan de publicatie codes toe te voegen.

Deze code maakt de verschillende octrooiregisters en -databanken waarin kan worden gezocht, voor iedereen toegankelijk.

CPC De Cooperative Patent Classification (CPC) is een uitbreiding van de Internationale Patent Classificatie (IPC). De CPC is ontwikkeld door het Europees Octrooibureau (EOB) en het Amerikaans Octrooibureau (USPTO). De CPC is online te raadplegen via Espacenet.

PCT “Internationale” octrooiverlening is gebaseerd op de Patent Cooperation Treaty (PCT), een verdrag dat door meer dan honderd landen in de wereld is ondertekend is. Hierdoor is het mogelijk om met één procedure in al deze landen tegelijk een octrooi aan te vragen.

Als coördinator voor de PCT treedt de World Intellectual Property Organisation (WIPO) te Genève op. In elk bij de PCT aangesloten land kan een octrooiaanvraag worden ingediend.

In Nederland nemen Octrooicentrum Nederland en het EOB de aanvragen in ontvangst.

WON De Werkgemeenschap Octrooiinformatie Nederland (WON) is in 1977 opgericht met als doel kennis over octrooi-informatie te verspreiden en daarnaast te bevorderen dat de technisch, economische en juridische informatie in octrooien optimaal toegankelijk en beschikbaar is.

WON verenigt de octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellin­gen in Nederland en Vlaanderen.

IPC De IPC (International Patent Classification) wordt sinds 1973 gebruikt om octrooien te ordenen. Zodra een octrooiverlenende instantie, zoals Octrooicentrum Nederland, een octrooiaanvraag heeft ontvangen, wordt de uitvinding nader geclassificeerd door aan de publicatie ervan codes toe te voegen. Deze code maakt de verschillende octrooiregisters en -databanken waarin kan worden gezocht, voor iedereen toegankelijk.

Instandhoudingstaks De jaarlijkse betaling om het octrooi in stand te houden. De actuele kosten voor Nederland kunnen op de website www.rvo.nl/octrooien worden gevonden.

Instandhoudingstaksen De jaarlijkse betaling om het octrooi in stand te houden. De actuele kosten kunnen op de website www.rvo.nl/octrooien worden gevonden.  

Prioriteit of voorrang Het is mogelijk om van de ene octrooiverleningsprocedure naar de andere “over te stappen”. Dit is bijvoorbeeld van belang als een aanvrager behalve in Nederland ook in het buitenland octrooirechten wil verkrijgen.

Na het indienen van de eerste octrooiaanvraag, is er gedurende 1 jaar sprake van het recht van voorrang of prioriteit: het prioriteitsjaar. Dit houdt in dat er gedurende deze termijn in andere landen overeenkomstige aanvragen kunnen worden ingediend. Aan deze aanvragen wordt vervolgens de indieningsdatum van de eerste aanvraag toegekend. Deze datum heet de voorrangs- of prioriteitsdatum.